სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შეამოწმა. დასკვნა, რომელიც იწყების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტია და მოიცავს 2022 წელს. როგორც მოსალოდნელი ოყო, სახელმწიფო მაკონტროლებლებმა სხვადასხვა სახის ფინანსური დარღვევები გამოავლინეს და დაასკვნეს, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თანდართული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით, მომზადებული არ არის საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის სათანადო საფუძვლების შესაბამისად. ეს ნიშნავს, რომ უწყების ფინანსური დეპარტამენტის თანამშრომლები მოქმედ კანონმდებლობას არღვევენ!

 

ხარვეზები მატერიალურ მარაგებში

სახელმწიფო აუდიტის შედეგად გაირკვა, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ფინანსურ ანგარიშგებაში, 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, „მატერიალური მარაგების“ მუხლის ნაშთი შეადგენს 5 696 555 ლარს, საიდანაც 4 729 201 ლარის საბალანსო ღირებულების მქონე მარაგებთან დაკავშირებით, გასულ წელს ბრუნვა არ ფიქსირდება. 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ობიექტისგან მიღებული განმარტებების ანალიზის შედეგად გამოვლინდა 708 753 ლარის ისეთი მარაგი, რომელსაც ვარგისიანობის დასადგენად დამატებითი შესწავლა სჭირდება.

„ამასთან, 3 277 516 ლარის მარაგი, რომელზეც ბრუნვა არ ფიქსირდება ბუღალტრული ჩანაწერების მიხედვით, არის დროებითი ხიდები, რომლებიც გამოიყენება მრავალჯერადად და განკარგულების საფუძველზე კონტრაქტორებს გადაეცემათ სარგებლობაში თხოვების ფორმით, - ვკითხულობთ აუდიტის დასკვნაში.

 

დარღვევის გამოვლენის შემდეგ, სახელმწიფო აუდიტორებმა რეკომენდაციაც შეიმუშავეს, რაც უწყბამ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს:

„ფინანსური ანგარიშგების სამართლიანად წარდგენის მიზნით, მიზანშეწონილია, დეპარტამენტმა მარაგების მუხლში აღრიცხული დროებითი ხიდები შეაფასოს მისი რეალური ღირებულებით, განსაზღვროს შესაბამისი მომსახურების ვადა და აღრიცხოს ძირითად აქტივად. ამასთან, ფინანსური ანგარიშგების სამართლიანი წარდგენისა და აქტივების ეფექტიანი მართვის მიზნით, მიზანშეწონილია, სამინისტრომ უზრუნველჰყოს მომავალი გამოყენებისთვის იდენტიფიცირება უსარგებლო აქტივებსა და გამოუსადეგარ ქონებასთან დაკავშირებით, შეაფასოს მათი შემდგომი განკარგვის საუკეთესო ალტერნატივები.

 

ხარვეზები გრძელვადიან ფინანსურ აქტივებში

დარღვევები გამოვლინდა სამინისტროს გრძელვადიან ფინანსურ აქტივებში. აუდიტორებმა გაარკვიეს, რომ სამინისტროს აპარატის ფინანსურ ანგარიშგებაში, 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, „ინვესტიციები წილობრივ ინსტრუმენტებში" შეადგენს 18 532 695 ლარს და წარმოადგენს სხვადასხვა პერიოდში სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებში ფულად და ქონებრივ შენატანებს, კომპანიების დაგროვილი აკუმულირებული ზარალის გათვალისწინებით.

„აღსანიშნავია, რომ 2019 წლამდე, სამინისტროში, სახელმწიფო საწარმოებში არსებული ყველა შენატანი აკუმულირდებოდა მუხლში - „აქციები და სხვა კაპიტალი. 2019 წლიდან, სამინისტრომ შეცვალა მიდგომა და ფულადი შენატანები „აქციებისა და სხვა კაპიტალის ნაცვლად, დააკლასიფიცირა „სხვა ხარჯების მუხლში, როგორც „კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული. 2021 წლის 31 დეკემბრით მომზადებულ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, სამინისტრომ 2019-2020 წლებში, „სხვა ხარჯების მუხლში კლასიფიცირებული 53 288 198 ლარის ფულადი შენატანები რეტროსპექტულად ასახა, როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის „აქციები და სხვა კაპიტალი. გარდა ამისა, 2021 წელს, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიაში 11 000 000 ლარის ფულადი შენატანი, ასევე კლასიფიცირდა, როგორც „აქციები და სხვა კაპიტალი. აღნიშნული ეწინააღმდეგება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N99 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციას, რომლის მიხედვით, საჯარო კორპორაციის მიერ, წლების განმავლობაში აკუმულირებული დანაკარგებისა და უარყოფითი საოპერაციო ბალანსის შესავსებად გადაცემული სახსრები და ასევე ინვესტირება, უკუგების და სარგებლის მიღების მოლოდინის გარეშე აღირიცხება როგორც კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული.

 

რაც შეეხება რეკომენდაციას, სახელმწიფო აუდიტორებს მიაჩნიათ, ორმ საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ფინანსთა სამინისტროსთან კოორდინაციით, უნდა იმსჯელოს სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებში - „აქციები და სხვა კაპიტალის“ მუხლში 2019-2021 წლებში ფულად შენატანებთან დაკავშირებით და იმოქმედოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

ხარვეზები გრძელვადიან არაფინანსურ აქტივებში

დარღვევები გამოვლინდა გრძელვადიან არაფინანსურ აქტივებშიც. კერძოდ, სახელმწიფო აუდიტორების მტკიცებით, „მუნიციპალური განვითარების ფონდს“, „სხვა არაფინანსური აქტივების“ მუხლის ბალანსზე ერიცხება 4 141 269 ლარის დაუმთავრებელი აქტივები, რომლებზეც 2021 წელს ბრუნვა არ ფიქსირდება და შესაძლოა არ აკმაყოფილებდნენ აქტივად აღიარების კრიტერიუმს. მათ შორის, 996 359 ლარის აქტივზე 2018 წლიდან ბრუნვა არ ყოფილა, მათი სამომავლო გამოყენების გეგმა ფონდს შემუშავებული არ აქვს და 808 672 ლარის ღირებულების 2012 წლამდე წარმოშობილი აქტივების იდენტიფიცირება და ინვენტარიზაცია ვერ ხერხდება.

„აღსანიშნავია, რომ მოცემული ნაშთები იდენტიფიცირებულია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2020 წლის 31 დეკემბრით მომზადებულ კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ანგარიშში, რასთან დაკავშირებითაც გაიცა შემდეგი რეკომენდაცია: „ფინანსური ანგარიშგების სამართლიანი წარდგენის მიზნით, აუცილებელია, „მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ჩაატაროს დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივების ინვენტარიზაცია, რის შედეგადაც დადგინდება მათი წარმოშობის საფუძვლები, სტატუსი და შემდგომში მათი ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობა, ხოლო ისეთი აქტივების იდენტიფიკაციის შემთხვევაში, რომელთა მომავალში გამოყენება შეუძლებელია, იმსჯელოს გამომწვევ მიზეზებზე და იმოქმედოს კანონმდებლობის შესაბამისად. აღნიშნული რეკომენდაცია შესრულებულია ნაწილობრივ, ვინაიდან ინვენტარიზაცია მოიცავს მოცემულ აქტივებს, თუმცა ფონდის მიერ აქტივების წარმოშობის საფუძვლებთან, სტატუსთან და მათი შემდგომში ეფექტიანად გამოყენებასთან დაკავშირებით, შეფასება არ გაკეთებულა.

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახელმწიფო აუდიტორების რეკომენდაციით, აუცილებელია, რომ „მუნიციპალური განვითარების ფონდმა“ სრულფასოვნად ჩაატაროს დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივების ინვენტარიზაცია, რის შედეგადაც დადგინდება დაუმთავრებელი აქტივების წარმოშობის საფუძვლები, სტატუსი და შემდგომში მათი ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობა, ხოლო ისეთი აქტივების იდენტიფიკაციის შემთხვევაში, რომელთა მომავალში გამოყენება შეუძლებელია, უნდა იმსჯელოს გამომწვევ მიზეზებზე და იმოქმედოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

ხარვეზები ინვენტარიზაციაში

ახლა ვნახოთ, რა დარღვევები გამოავლინეს სახელმწიფო აუდიტორებმა ინვენტარიზაციაში. საბიუჯეტო ორგანიზაციებში აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაცია კონტროლის მექანიზმია, რომლის ერთ-ერთი მიზანია დანაკლისის, ზედმეტობისა და დაზიანებული ან/და გამოუსადეგარი ძირითადი აქტივების იდენტიფიცირება. შესაბამისად, ინვენტარიზაციის ჩატარება მნიშვნელოვანია რწმუნების მოსაპოვებლად, რომ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული ყველა აქტივი და ვალდებულება რეალურად არსებობს და ამასთან, ორგანიზაციის მფლობელობაში არსებული ყველა აქტივი და ვალდებულება სრულად არის ასახული ფინანსურ ანგარიშგებაში. ინვენტარიზაციის სრულყოფილად ჩატარება მნიშვნელოვანია, როგორც ფინანსურ ანგარიშგებაში ინფორმაციის სამართლიანი და უტყუარი წარდგენისათვის, ასევე, აქტივების ეფექტიანად მართვის შესაძლებლობის ზრდის თვალსაზრისითაც.

„სამინისტროს ზოგიერთ სტრუქტურულ ერთეულში 2021 წელს, ინვენტარიზაციის პროცესს ახლდა გარკვეული ნაკლოვანებები. კერძოდ, საავტომობილო გზების დეპარტამენტში, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაცია სრულყოფილად არ ჩატარებულა. სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდში ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების, უძრავი ქონების, მატერიალური და არამატერიალური აქტივებისა და დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივების ინვენტარიზაცია კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში არ არის ჩატარებული და ინვენტარიზაციის შედეგები 2021 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში არ არის ასახული.

აქტივების მართვაში არსებული ნაკლოვანებების გამოსავლენად და ფინანსური აქტივების დაკარგვის რისკის შესამცირებლად, სამინისტროს სტრუქტურაში შემავალმა ორგანიზაციებმა ინვენტარიზაცია უნდა ჩაატარონ ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის N364 ბრძანებით დამტკიცებული „საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების და ინვენტარიზაციის შედეგების საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (სსბასს-ების) საფუძველზე.

გარდა ამისა, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის დროს გამოვლინდა, რომ ფონდის ფინანსურ ანგარიშგებაში, 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობთ წარდგენილი მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ნაშთი გაზრდილია 180 163 ლარით.

რაც შეეხება რეკომენდაციას, სახელმწიფო აუდიტორების მტკიცებით, ფინანსური ანგარიშგების სამართლიანი წარდგენის მიზნით, აუცილებელია, „მუნიციპალური განვითარების ფონდმა“ ჩაატაროს დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივების ინვენტარიზაცია, რის შედეგადაც დადგინდება დაუმთავრებელი აქტივების წარმოშობის საფუძვლები, სტატუსი და შემდგომში მათი ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობა, ხოლო ისეთი აქტივების იდენტიფიკაციის შემთხვევაში, რომელთა მომავალში გამოყენება შეუძლებელია, უნდა იმსჯელოს გამომწვევ მიზეზებზე და იმოქმედოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

ხარვეზები შრომის ანაზღაურებაში

ვნახოთ, რა დარღვევები გამოიკვეთა შრომის ანაზღაურებაში. სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდში“, მთავრობის განკარგულებით განისაზღვრა საშტატო ნუსხა და სახელფასო ფონდი, სადაც მოცემულია შტატით გათვალისწინებული თანამდებობების დასახელება, რაოდენობა და შესაბამისი თანამდებობრივი სარგო. ფონდში მთავრობის განკარგულების საფუძველზე დამატებით არ მტკიცდება დეტალური საშტატო ნუსხა, სადაც მითითებული იქნებოდა შესაბამისი დეპარტამენტები და თანამშრომელთა თანამდებობები. ზოგიერთ შემთხვევაში, ფონდის შრომის ანაზღაურების უწყისებში ასახული თანამდებობები არ შეესაბამება მთავრობის განკარგულებით განსაზღვრულ თანამდებობებს.

„საჯარო დაწესებულებაში სახელფასო დანამატის ერთდროული ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი თანამდებობისათვის, ან პოზიციისათვის გათვალისწინებული თანამდებობრივი სარგოს ერთი თვის ოდენობას, ხოლო წლის განმავლობაში მიღებული მთლიანი სახელფასო დანამატის ოდენობა - თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 20%-ს. 2022 წელს, ფონდში დარღვეულია კანონის მოთხოვნა და „სპეციალისტის თანამდებობაზე მომუშავე თანამშრომელზე ზედმეტად დარიცხულია 2 400 ლარის დანამატი, რაც ექვემდებარება დაბრუნებას. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული პირის მიერ, წლის განმავლობაში მიღებული ფულადი ჯილდოს საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ პირის მიერ დაკავებული თანამდებობის/პოზიციის თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 10%-ს.

გარდა ამისა, 2022 წელს, ფონდში დარღვეულია კანონის მოთხოვნა და ხუთ თანამშრომელზე ზედმეტადაა დარიცხული 6 875 ლარის ფულადი ჯილდო, რაც ექვემდებარება დაბრუნებას.

 

ხარვეზები სხვადასხვა შემოსავლებში

საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა „აქტივებისა და ვალდებულებების ფლობის შედეგად მიღებული სხვა მოგების“ მუხლში ასახა საავტომობილო გზის ასფალტბეტონის ანაფრეზის მიღება, რომელიც ფინანსურ ჩანაწერებში აღიარებულია, როგორც შემოსავალი და მარაგი, მხოლოდ ამის შემდეგ გადაეცემა ის შესაბამის მუნიციპალიტეტებს. აღნიშნული შინაარსით მიღებულმა შემოსავლებმა, 2022 წელს, შეადგინა 3 970 979 ლარი. გამოვლინდა 633 640 ლარის ღირებულების ისეთი მარაგები, რომლებზეც დეპარტამენტმა შეტყობინება მიიღო 2021 წელს, თუმცა დასაწყობების აქტები თარიღდებოდა 2019-2020 წლებით და შესაბამისად, არ წარმოადგენდა მიმდინარე პერიოდისთვის მისაკუთვნებელ შემოსავალს. მათ შორის, იდენტიფიცირებულია 58 872 ლარის მარაგი, რომელიც დუბლირებულად გატარდა. ასევე, დეპარტამენტის უცხოური ვალუტის გაცვლის კურსის ცვლილებით ფლობიდან მიღებული მოგება გაზრდილია 375 539 ლარით.

„სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2022 წლის ფინანსური შედეგების შესახებ ანგარიშგების „გრანტის ხარჯის მუხლში არ არის ასახული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის 3 118 782 ლარის სამუშაოების გადაცემა; დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის სოფელ ხორნაბუჯში მდებარე საბავშვო ბაღის 843 712 ლარის სამშენებლო სამუშაოების გადაცემა; ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის სპორტული დარბაზისა და საცურაო აუზის 14 809 344 ლარის სამუშაოების გადაცემა; ამასთან, ფონდის 2021 წლის ფინანსური შედეგების შესახებ ანგარიშგების „გრანტის ხარჯის მუხლში ასახულია თიანეთის მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემული 239 617 ლარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული კაპიტალიზირებადი ზედამხედველობის ხარჯები, რომელიც მიეკუთვნება 2021 წელს და არ წარმოადგენს 2022 წლის ხარჯს. შესაბამისად, ფონდის „გრანტის ხარჯის" მუხლი ჯამურად შემცირებულია 18 532 221 ლარით.

 

 

 

ავტორი-მაკა რუხაძე

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა

ბოჭორმის ქუჩა №12-ში, მაღაზია "ბეთლგრაუნდის" ტერიტორიაზე, სადაც 7 აპრილს აფეთქება მოხდა და რომელსაც სამი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, საგამოძიებო მოქმედებები დასრულებულია.

ახლა ჯერი ექსპერტებზეა, რომლებმაც უნდა დაადგინონ, რა აფეთქდა სასროლეთში, სადაც ყოველდღიურად არაერთი ადამიანი, მათ შორის, ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლები დადიოდნენ. ეს ადგილი ბევრისთვის განტვირთვის, საცეცხლე მომზადებისა და წვრთნის სივრცე იყო.

რას ამბობს საგამოძიებო უწყება?

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადების თანახმად, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე პრიმა მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს. ეს გულისხმობს ელექტრო - ან თბოენერგიის, გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რასაც ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.

ეს განცხადება უწყებამ აფეთქების დღეს, 7 აპრილს გაავრცელა. მას შემდეგ გამოძიებას აღარაფერი დაუმატებია ბოჭორმის ქუჩაზე მომხდარი აფეთქების შესახებ.

უწყების პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას მხოლოდ იმას ეუბნებიან, რომ საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და დანიშნულია ბევრი ექსპერტიზა.

რას ამბობს „ბეთლგრაუნდი“?

„ბეთლგრაუნდს“ მომხდარზე არაფერი უთქვამს. მათი გვერდი ფეისბუკზე ბოლოს 4 აპრილს არის განახლებული და მომხმარებლებს ატყობინებს, რომ „????????????-ში ?????? ???????-ის შაშხანების განახლებული კოლექცია დახვდებათ.“

„ბეთლგრაუნდის“ ადმინისტრაცია არ პასუხობს არც სატელეფონო ზარებს.

რა არის „ბეთლგრაუნდი“ და ვინაა მისი მფლობელი?

ტაქტიკური მულტიფუნქციური ცენტრის „ბეთლგრაუნდის“ მფლობელია შპს Global Defense Group. კომპანია 2013 წელს დაფუძნდა.

„ბეთლგრაუნდი“ აერთიანებს საერთაშორისო სტანდარტების 25-მეტრიან სასროლეთს, ტაქტიკური ტანსაცმლისა და აქსესუარების მაღაზიასა და იარაღის მაღაზიას.

სასროლეთი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გაიაროს საცეცხლე მომზადების 3- და 6-დღიანი კურსი და მონაწილეობა მიიღოს სროლის ტურნირებში.

სამეწარმეო რეესტრის დოკუმენტაციით, შპს Global Defense Group-ის ერთადერთი, 100%-იანი წილის მფლობელია იაკობ ბერიძე. უახლესი, 2024 წლის 11 მარტის დოკუმენტაციის თანახმად, ის თავადაა კომპანიის დირექტორიც.

ვინ დაიღუპა აფეთქებისას?

7 აპრილს, „ბეთლგრაუნდის“ ტერიტორიაზე მომხდარ აფეთქებას ემსხვერპლა 24 წლის რატი საგანელიძე. ის „გალფ ჯორჯიას“ თანამშრომელი, ლოგისტიკის მენეჯერი იყო და სასროლეთში ხშირად დაიოდა ცოლთან ერთად.

7 აპრილს „ბეთლგრაუნდში“ მეგობრებთან ერთად იყო. რატი საგანელიძესთან ერთად ემსხვერპლა აფეთქებას მისი თანამშრომელი, 39 წლის ლევან ჯეირანაშვილი, სამი შვილის მამა.

ლევან ჯეირანაშვილის ოჯახის ახლობელი, მეგობრები, რომლებიც ლევანთან და რატისთან ერთად უნდა მისულიყვნენ „ბეთლგრაუნდში“, საცობმა შეაყოვნა და ასე გადაურჩნენ აფეთქებას.

დაღუპულთა შორისაა იური ლომიძე. ის სასროლეთის თანამშრომელი, ინსტუქტორი და დარაჯი იყო.

სტრასბურგში მცხოვრები ქართველი გენერალი, გოგი თავთუხაშვილი ამბობს, რომ პოლკოვნიკი იური ლომიძე იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე. მისივე თქმით, იური ლომიძე 2007 წელს, ე.წ. კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა.

როდის და რატომ ჩატარდა კოდორის სპეცოპერაცია?

საქართველოს უშიშროების საბჭოს მიერ მომზადებული ინგლისურენოვანი დოკუმენტის თანახმად, სადაც ასახულია ინფორმაცია 2004-2007 წლებში, საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომის, მათ შორის, ტერორისტული თავდასხმებისა და „გრუს“ (რუსეთის მთავარი სამხედრო სადაზვერვო სამმართველოს) სპეცოპერაციების შესახებ, ე.წ. კოდორის სპეცოპერაცია ჩატარდა 2007 წლის 20 სექტემბერს.

ამ დოკუმენტის თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტმა კოდორის ხეობაში გაანეიტრალა 10-კაციანი დაჯგუფება. ისინი გეგმავდნენ იმ ახალი გზის აფეთქებას, რომელიც კოდორის სოფლებს დანარჩენ საქართველოსთან აკავშირებს.

ამავე დოკუმენტის მიხედვით, ორმხრივი შეტაკებისას ქართულმა მხარემ მოკლა დაჯგუფების მეთაური და მისი მოადგილე - იგორ მუზავატკინი, რუსეთის შეიარაღებული ძალების ვიცე-პოლკოვნიკი, რომელიც აფხაზეთში, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბაზირებულ უსაფრთხოების სამმართველოში მსახურობდა და არტურ ზორინი, რუსეთის შეიარაღებული ძალების მაიორი, ე.წ. მშვიდობისმყოფელთა მისიის წევრი.

დაჯგუფების შვიდი წევრი, რომლებიც საკუთარ თავს მოიხსენიებდნენ სასაზღვრო ძალების დივიზიის წევრებად, ქართულმა მხარემ დააკავა, თუმცა, მოგვიანებით, როგორც კეთილი ნების გამომხატველი ჟესტი, ისინი გადასცეს ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ. მთავრობას.

კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილეების „უცნაური“ სიკვდილი

მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჯერ კიდევ 2007 წლიდან მოყოლებული, რუსეთი საქართველოს ხელისუფლებისგან კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილე პირების სიის გადაცემას მოითხოვდა.

კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილე პირების ე.წ. უცნაური სიკვდილების შესახებ, მათი ოჯახის წევრების ნაწილი ღიად ლაპარაკობს და მათ სიკვდილს სწორედ კოდორის სპეცოპერაციას და „გრუს“ მიერ მათზე გამოცხადებულ ნადირობას უკავშირებს.

უკანასკნელ 14 წელიწადში, კოდორის სპეცოპერაციის რვა მონაწილე არაორდინალურ ვითარებაში დაიღუპა. მათგან ბოლო, იური ლომიძე, 7 აპრილს, თბილისში, სასროლეთში მომხდარი აფეთქებისას.

გენერალი გოგი თათუხაშვილი, შალვა თათუხაშვილის მამა, რომლის შვილიც კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილე იყო და რომელიც 33 წლის ასაკში, 2014 წლის 23 მარტს, სახლში გარდაიცვალა, დარწმუნებულია, რომ როგორც მისი შვილი, ისე კოდორის სპეცოპერაციის სხვა მონაწილეები, მათ შორის, იური ლომიძეც, სწორედ რუსეთის მთავარი სამხედრო სადაზვერვო სამმართველოს დავალებით არიან მოკლულები.

გენერალი გოგი თათუხაშვილი უკვე წლებია სტრასბურგში ცხოვრობს. ამბობს, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ, ურჩიეს, ქვეყანა შვილთან ერთად დაეტოვებინა, თუმცა, მისი თქმით, საქართველოს დატოვება შალვამ არ ისურვა.

სასროლეთში აფეთქებამდე 10 დღით ადრე, 29 მარტს, გოგი თათუხაშვილმა და მისმა ადვოკატმა, შოთა თუთბერიძემ, გენერალურ პროკურატურას მიმართეს და მოითხოვეს, შალვა თათუხაშვილის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის გადაწყვეტილების გაუქმება, ანუ გამოძიების განახლება და გოგი თათუხაშვილის დაზარალებულის უფლებამონაცვლედ ცნობა.

შოთა თუთბერიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ოჯახის მიერ ჩატარებული დამოუკიდებელი სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც მათ ცოტა ხნის წინ მიიღეს, აჩვენებს, რომ შალვა თათუხაშვილის სიკვდილის მიზეზი არა ალკოჰოლით ინტოქსიკაცია, არამედ გარკვეული მედიკამენტისა და მასთან ერთად ალკოჰოლის მიღება გახდა:

„ექსპერტიზამ თქვა, რომ მაიორ თათუხაშვილს მიღებული ჰქონდა რამდენიმე პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება ხოლმე დაკითხვის დროს, ე.წ. სიმართლის ელექსირები, სასურველი ინფორმაციის მისაღებად. ასევე მას აღენიშნებოდა სიცოცხლის დროს მიღებული დაზიანებები, რომელიც მიყენებული იყო მკვრივი, ბლაგვი საგნით და რომელიც ემთხვევა თათუხაშვილის მიერ ჩვენებების მიცემისა და პროკურატურაში სიარულის პერიოდს.

10 წლის წინ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურომ სცადა, რომ თათუხაშვილის გარდაცვალება დაებრალებინა იმისთვის, რომ მას სისხლში აღმოაჩნდა დიდი დოზით ალკოჰოლი. თუმცა, მოწმეთა ჩვენების თანახმად, თათუხაშვილმა მიიღო მხოლოდ ორი ჭიქა ალკოჰოლი. დამოუკიდებელი ექსპერტიზის თანახმად, გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი არის სწორედ ე.წ. სიმართლის ელექსირების, ძლიერმოქმედი პრეპარატების ზემოქმედება, რაც გააძლიერა იმ ორმა ჭიქა ალკოჰოლმა, რაც თათუხაშვილმა მიიღო“.

შალვა თათუხაშვილი 2014 წლის 24 თებერვალს, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მოწმის სტატუსით, 2006 წლის 12 იანვარს ჩატარებული ე.წ. ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე დაიბარეს.

თუმცა, მამამისი, გოგი თათუხაშვილი დარწმუნებულია, რომ მისი შვილის პროკურატურაში დაბარების მოტივი სწორედ კოდორის სპეცოპერაციაში მონაწილეობა იყო:

„გამოკითხვიდან დილის ოთხ საათზე გამოვიდა. როგორც ჩემი შვილები და მისი მეგობრები ყვებიან, რომლებიც იქ ელოდებოდნენ, საკუთარ თავს არ ჰგავდა, გაბრუებული იყო, აშკარად წამლების ზემოქმედების ქვეშ“.

ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, 24 თებერვალს, ჩვენების მიცემის შემდეგ, შალვა თათუხაშვილმა მოითხოვა მოწმეთა დაცვის პროგრამაში ჩართვა, რის საფუძველზეც მას დაენიშნა დაცვა და ის კონსპირაციულ ბინაში გადაიყვანეს. თუმცა, მთავარი პროკურატურის ინფორმაციითვე, ამ ბინაში მან მხოლოდ ერთი ღამე გაატარა. მეორე დღეს, 25 თებერვალს, ის დაცვის წარმომადგენლებს გაექცა.

თუმცა, შვილის თითქმის 20 დღით გაუჩინარების შესახებ სულ სხვა ვერსია აქვს შალვა თათუხაშვილის მამას:

„ის გატაცებული ჰყავდათ, გამოკეტილი და გაბრუებული. 18 მარტის ღამეს გამოაჩინეს, ვითომ ლილოს ტერიტორიაზე დააკავეს, მთვრალი, თითქოს ბარში აწუხებდა ხალხს და ბარის მეპატრონემ შეატყობინა სამართალდამცავებს. 18 მარტს, უკვე საღამოსკენ გამოუშვეს სახლში. თუმცა, პერიოდულად უნდა მისულიყო უწყებაში და დაფიქსირებულიყო.

23 მარტს, საღამოს, დასთან შეიარა, ჭამა. შემდეგ სახლში მივიდა და ახლობლებს სთხოვა, კარგი ხარისხის ვიდეოკამერა მჭირდება, ვიდეოგზავნილის ჩაწერა მინდა, მე რომ რამე მომივიდეს, მამაჩემმა ნახოსო. შემდეგ დაიძინა და ძილში გარდაიცვალა“, - ამბობს გოგი თათუხაშვილი და ამატებს, რომ როგორც კოდორის ოპერაციის სხვა მონაწილეები, 7 აპრილს, სასროლეთში დაღუპული იური ლომიძეც „გრუს“ მსხვერპლი გახდა.

რატომ არაფერს ამბობს გამოძიება?

თეონა აქუბარდია, პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი, „ბეთლგრაუნდის“ ხშირი სტუმარი იყო: „ჩემთვის, ერთი მხრივ, განტვირთვის ძალიან კარგი საშუალებაა, მეორე მხრივ, ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებას ვსწავლობ. თბილისში საუკეთესო ტირი იყო“, - გვეუბნება თეონა აქუბარდია, რომლის თქმითაც, გარდა რიგითი მოქალაქეებისა, სასროლეთში ხშირად დადიოდნენ სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომლებიც.

თეონა აქუბარდიას ახლა ბევრი კითხვა აქვს. მათ შორის, პირველი - რატომ დუმს გამოძიება? მეორე კითხვა სასროლეთში კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილე პირის დაღუპვას ეხება:

„შეთქმულების თეორიებში ვერ შევალ, მაგრამ ფაქტია და ზუსტად ვიცით, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებს ჩვენი სამხედროები, რომლებმაც მათ სერიოზული ზიანი მიაყენეს, სამიზნეში ჰყავთ. მათ შორის, პერიოდულად ქვეყნდება ხოლმე რუსეთის განსაკუთრებული მტრების სიებიც. ერთ-ერთ ბოლო სიაში პარლამენტის დეპუტატი, ალეკო ელისაშვილიც იყო შეყვანილი.

ასევე, თუკი შევხედავთ აგვისტოს ომის მონაწილეებს, რომლებიც საოკუპაციო რეჟიმმა მოკლა, მათ შორის, არჩილ ტატუნაშვილი. ასევე ცოტა ხნის წინ, საოკუპაციო ხაზთან, სოფელ კირბალში მომხდარი მკვლელობა... ეს რუსეთის გავრცელებული პრაქტიკაა. ჩვენ სწორედ ამისთვის გვყავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომ ამ კითხვებს გასცეს პასუხი და არა იმისთვის, რომ ოპონენტების პირად ცხოვრებაზე ინადიროს“, - ამბობს თეონა აქუბარდია.

„ის კვამლი, რაც ვნახეთ, არ იყო გაზის აფეთქებით გამოწვეული კვამლი“

უკრაინის სპეციალურ ოპერაციულ ძალებში ქართული ჯგუფის ხელმძღვანელმა, ვიცე-პოლკოვნიკმა ვანო ნადირაძემ ტირში მომხდარი აფეთქების კადრები და იქიდან გამოსული კვამლი სოციალურ ქსელში ნახა.

რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ კვამლი, რომელიც აფეთქებას მოჰყვა, არ ჰგავდა ბუნებრივი აირით გამოწვეული აფეთქების კვამლს: „მუსიკის მასწავლებელი არ ვარ, ჩემი ერთ-ერთი სპეციალობა უკავშირდება ასაფეთქებელ ნივთიერებებს. იმ გამონაბოლქვს, იმ შავ ღრუბელს, რაც შეიქმნა და გამოვიდა გარეთ, სწორედ ასაფეთქებელი ნივთიერება, მათ შორის, ტროტილი წარმოქმნის. გაზის აფეთქებას აქვს თეთრი კვამლი და გარდა ამისა, გაზი ასეთ დეტონაციას ვერ წარმოშობდა“.

ვანო ნადირაძე ამბობს, რომ ამ ტიპის აფეთქებას ვერ გამოიწვევდა ვერც ტყვია-წამალი:

„ტყვია-წამალი ასე არ ფეთქდება. სასროლეთში ვერ იქნებოდა შენახული საარტილერიო ჭურვები. იქ ძირითადად იქნებოდა შაშხანებისა და პისტოლეტებისთვის განკუთვნილი საბრძოლო მასალა. არ ვიცი, განა რა რაოდენობის ტყვია-მასალა უნდა ჰქონოდათ, რომ ასეთი აფეთქება გამოეწვია. მაშინ გამოდის, რომ მათ იქ ტროტილი ჰქონდათ შენახული, რაც უკანონოა. ეს დაწესებულებები შემოწმებებს გადიან და ასეთ ასაფეთქებელ ნივთიერებებს იქ ვერავინ შეინახავს“.

როგორც ვანო ნადირაძე ამბობს, მისი ინფორმაციით, აფეთქება „ბეთლგრაუნდში“ მაშინ მოხდა, როდესაც იური ლომიძემ სასროლეთის ტერიტორიაზე შუქი აანთო:

„აფეთქების ერთ-ერთ ვერსიად სახელდება ბუნებრივი აირის დაგროვება. ეს რომ ასე ყოფილიყო, იმ დახურულ სივრცეში ისეთი სუნი იქნებოდა, რომ იური ლომიძე, კაცი, რომელსაც ასეთი გამოცდილება აქვს, იქ სინათლეს ნამდვილად არ აანთებდა, ამას ვერავინ დამაჯერებს“.

ვანო ნადირაძე არ გამორიცხავს, რომ თბილისში მომხდარი აფეთქების კვალი კოდორის სპეცოპერაციამდე მიდიოდეს:

„ამ სპეცოპერაციის რამდენიმე მონაწილე დღეს უკრაინაშია. ცხადია, მე მათ ვინაობას არ დავასახელებ და კიდევ კარგი, რომ აქ არიან. იური ლომიძე არ იყო რიგითი ადამიანი. არ ვიცი, რატომ დუმს გამოძიება. ეს არ არის გადასაფარი საქმე და ეს ხელისუფლებამ უნდა იცოდეს. ჩვენ არ ვიცით, რუსეთის მოქალაქეების შემოდინებასთან ერთად, რამდენი აგენტი შემოდის, "გრუს" რამდენი წარმომადგენელია შემოსული“, - ამბობს ვანო ნადირაძე.

7 აპრილს მომხდარი აფეთქებისას, დაშავდა სამი ადამიანი, მათგან ორი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი და ერთი „ბეთლგრაუნდის“ თანამშრომელია. ისინი ჯერ კიდევ კლინიკაში რჩებიან.

ავტორი: ნინო თარხნიშვილი

წყარო: რადიო თავისუფლება

უკრაინის ომში ხალხის გადაბირებისთვის რუსეთის სამხედრო დაზვერვა (გრუ) იყენებს მის მიერვე შექმნილ ფიქტიურ კერძო სამხედრო კომპანია „რედუტს“, რომელიც არანაკლებ 20 გასამხედროებულ ფორმირებას აერთიანებს.

ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ რადიო თავისუფლების უკრაინული და რუსულენოვანი საგამოძიებო პროექტები „სქემები“ და „სისტემა“ ერთ-ერთი ფორმირების „ვოლკის“ ("მგლები") დოკუმენტაციისა და ტყვედ ჩავარდნილი დაქირავებული მებრძოლების ჩვენებების გაანალიზების შემდეგ.

2022 წლის სექტემბერში, როდესაც უკრაინის ჯარმა ხარკოვის ოლქში უკან დაახევინა რუსეთის ქვედანაყოფებს, გათავისუფლებულ ბალაკლეაში ძირითადი დაჯგუფებისგან მოწყვეტილი რუსი დაქირავებული მებრძოლები ჩარჩნენ. ორ კვირაზე მეტი ისინი ადგილობრივთა მიტოვებულ სახლებში ემალებოდნენ უკრაინელ სამხედროებს და ცდილობდნენ როგორმე ფრონტის ხაზამდე გაეღწიათ. ერთ დღეს, როდესაც იმედი თითქმის გადაეწურათ, მათ ქაღალდის ნაგლეჯზე ასეთი ლოცვა დაწერეს:

"უფალო ღმერთო, დაგვეხმარე, რომ ცოცხალი და უვნებელი დავბრუნდეთ სახლებში, ჩვენ დავიღალეთ მტრის ზურგში 15 დღის განმავლობაში ხეტიალით. რაშიდი, პოკროვი, პრიტოკი, ბუდულაი, მასტიფი“.

მალე ამ ჯგუფის 4 წევრი, რუსლან კოლესნიკოვი („ბულატი“), მიხაილ ივანოვი („პოკროვი“), მაქსიმ ვოლვაკი („ესკადრა“) და ვალენტინ ბიჩი („რაშიდი“), უკრაინის უშიშროების სამსახურმა დააკავა. ისინი ხარკოვის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსახლეობის წამებაში დაადანაშაულეს, უკრაინის სასამართლომ დაკავებულები დამნაშავედ ცნო ომის წესების დარღვევაში და 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

„ბულატი“, „პოკროვი“, „ესკადრა“ და „რაშიდი“ რაზმ „ვოლკის“ ("მგლები") დაქირავებული მებრძოლები იყვნენ. "ვოლკი" კერძო სამხედრო კომპანია „რედუტის“ ერთ-ერთი შეიარაღებული ჯგუფია.

ხარკოვის ოლქიდან გაქცევის შემდეგ „მგლებმა“ ბაზაზე დოკუმენტების გროვა დატოვე, რომელსაც „სქემების“ჟურნალისტები გაეცვნენ. სწორედ ამ უნიკალური დოკუმენტებისა და დაქირავებულების მობილური ტელეფონების ჩანაწერების წყალობით აეხადა ფარდა „რედუტის“ საიდუმლოს.

საგამოძიებო პროექტების „სქემებისა“ და „სისტემის“ ჟურნალისტებმა შესწავლილი დოკუმენტები შეავსეს მსჯავრდებულთა ინტერვიუებით, რაზმის დაქირავებული მებრძოლებისა და მათი ნათესავების საუბრებით, გაანალიზეს ღია მონაცემები და კერძო სამხედრო კომპანია „რედუტის“ მთელი სისტემის ანატომია და მისი გრუ-სთან კავშირი გამოააშკარავეს.

როგორ უკავშირდება „მგლები“ რუსეთის გრუს?


რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გენშტაბის მთავარ სამხედრო დაზვერვასთან (გრუ) კავშირზე დაქირავებულების ლოცვის ბოლოში მათი ხელმოწერაც მიუთითებს: „გ.რ.უ-ს ბატალიონი „მგლები“.

სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის შემდეგ ვალენტინ ბიჩმა და მაქსიმ ვოლკოვმა „სქემებთან“ ინტერვიუში თქვეს, რომ უკრაინაში საომრად გრუ-ს მე-16 სპეცდანიშნულების ბრიგადის შემადგენლობაში წავიდნენ, ხოლო „მგლები“ (ადრე მათ ბატალიონს ეწოდებოდა „ჩიბისი“) სპეცრაზმის მხოლოდ ერთ-ერთ ჯგუფს წარმოადგენს.

მსჯავრდებულმა დაქირავებულებმა „სქემებს“ ისიც უამბეს, რომ მათ ბატალიონს უშუალოდ ხელმძღვანელობდა გრუ-ს ოფიცერი ფსევდონიმით „ამური“, რომელმაც გასცა ადგილობრივების დაკავების ბრძანებაც. სწორედ სამი მათგანის წამებისთვის მიიღეს უკრაინის სასამართლოს სასჯელი მსჯავრდებულებმა.

უკრაინაში დაქირავებულები ტამბოვის ოლქში მდებარე, გრუ-ს სპეცდანიშნულების მე-16 ცალკეული გვარდიული ბრიგადის კუთვნილი, ტრიგულაის საწვრთნელი ბაზის გავლის შემდეგ მოხვედრილან.

„მგლების“ გრუ-სთან კავშირზე მეტყველებს ასევე ჯგუფის სხვა შიდა დოკუმენტები, რომლებსაც გამომძიებელი ჟურნალისტები გაეცვნენ. ამ დოკუმენტებში დანაყოფს პირდაპირ ეწოდება „გრუ-ს სადივერსიო-სადაზვერვო რაზმი „მგლები“.

შიდა დოკუმენტაციის წყალობით ჟურნალისტურმა გამოძიებით „მგლების“ ეგიდით მებრძოლი მრავალი ასეული დაქირავებულიდან 98-ის იდენტიფიცირება გახდა შესაძლებელი. მათგან 38 „მიროტვორეცის“ [უკრაინის დამოუკიდებელი საგამოძიებო ცენტრი, რომელიც რუსეთის არმიის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე ჩადენილ საომარ დანაშაულებს იძიებს.- რედ] მონაცემთა ბაზაში ფიგურირებს, როგორც 2014 წელს „უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის შეჭრის მონაწილეები“.

რაზმის ყოველი მეექვსე წევრი ადრე მსახურობდა კერძო სამხედრო კომპანიის - კსკ „ვაგნერის“ შემადგენლობაში, ხოლო ყოველი მე-10 - სირიაში.

გაჟონილი პერსონალური მონაცემებით ირკვევა, რომ „მგლების“ იდენტიფიცირებულ დაქირავებულთაგან მინიმუ ოთხი მსახურობდა ან ძველებურად მსახურობს გრუ-ში.

სახელწოდება „რედუტი“ ჟურნალისტებს შეხვდათ როგორც შიდა დოკუმენტებში, ასევე ჯგუფ „მგლების“ მსჯავრდებული წევრების ინტერვიუებში.

მიხაილ ივანოვმა („პოკროვი“) „სქემებს“ უამბო, რომ კონტრაქტი კერძო სამხედრო კომპანია „რედუტთან“ გააფორმა. რუსლან კოლესნიკოვმა („ბულატი“) ასევე განაცხადა, რომ „რედუტის“ რიგებში იბრძოდა.

როგორია „რედუტის“ სტრუქტურა?
პროექტ „სისტემის“ ჟურნალისტებმა გამოავლინეს 20 სხვადასხვა სამხედრო ჯგუფი, რომლებიც ე.წ. კსკ „რედუტის“ საშუალებით აწარმოებენ ხალხის გადაბირებას.

მათ შორის არის ზემოხსენებული „მგლები“ და ასევე „ტიგრი“ ("ვეფხვები"), კაზაკთა ფორმირებები „ლისტანი“ და „სკვითი“, „დონბასის მოხალისეთა კავშირი“ („წმინდა გიორგის ბრიგადა“) და ისეთი ცალკეული ფორმირებები, როგორიცაა „ტროა“ და „ვეტერანი“.

გარდა ამისა, 2022 წლის ბოლომდე „რედუტის“ სისტემის გავლით კომპლექტდებოდა ნეონაცისტური დაჯგუფება „რუსიჩი“.

ამ ქვედანაყოფებს არ აქვთ ერთი სტრუქტურა და იდეოლოგია. საერთოა მხოლოდ დაქირავების სქემა: რეკრუტირების მსურველი ხელს აწერს კონტრაქტს არაარსებულ კომპანიასთან, ხდება მისი მიწერა რეალურ ან „ვირტუალურ“ სამხედრო ნაწილზე, ხოლო ფულს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსგან იღებს.

უკრაინაში მსჯავრდებულმა დაქირავებულმა მიხაილ ივანოვმა „სქემებს“ უამბო, რომ კონტრაქტი გააფორმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „რედუტთან“, რომელსაც „შიროკოვის თუ შიროკიხის“ გვარის მქონე პირი ხელმძღვანელობდა.

გამოძიების ავტორებმა შეისწავლეს ორი კონტრაქტი, რომელსაც ხელს აწერენ „რედუტის“ მიერ უკრაინაში საომრად დაქირავებული რუსეთის მოქალაქეები. ორივე შემთხვევაში კომპანიის დირექტორად იგორ ივანოვიჩ შიროკოვია მითითებული.

კიდევ რამდენიმე ბოევიკის ნათესავებმაც აღიარეს, რომ ეს სახელი სხვა კონტრაქტებშიც ფიგურირებს, თუმცა ამ დოკუმენტების ასლები არ წარმოუდგენიათ.

გამოძიების პროცესში გაირკვა, რომ რუსეთში სახელწოდება „რედუტის“ მატარებელი 160-ზე მეტი ფირმაა დარეგისტრირებული, მაგრამ არც ერთ მათგანის ოფიციალურ თანამშრომლად არ ფიგურირებს იგორ შიროკოვი

დაქირავებულთა კონტაქტებში, რომლებიც გამომძიებელ ჟურნალისტებს ჩაუვარდათ ხელში, აღმოაჩინეს სოციალურ-ფსიქოლოგიური გამოკვლევების რეგიონული ლაბორატორია „რედუტი“ და მაშველთა მომზადების რუსული ცენტრი „რედუტი“. იურიდიულად ასეთი კომპანიები არ არსებობენ.

გამოძიების ავტორებმა ასევე მოიპოვეს დოკუმენტები, რომლებშიც მითითებულია სამხედრო ნაწილების ნომრები. ერთ-ერთი ნაწილის ნომერია 35555. იურიდიული პირების რეესტრში არც ასეთი ნაწილი არ არსებობს, მაგრამ ბევრჯერ შეიძლება წააწყდე იმის ხსენებას, რომ ეს არის გრუ-ს 78-ე სადაზვერვო ცენტრის საიდუმლო ნაწილი, რომელიც დონის როსტოვში მდებარეობს.

ძალიან ხშირად „რედუტის“ წევრებს, კერძოდ „ვოლკებს“, მიაწერენ 54607-ე სამხედრო ნაწილს (გრუ-ს სპეცრაზმის 16-ე ბრიგადა), ან ქაღალდზე არსებულ გრუ-ს 06512-ე ანდა ე.წ. „დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის“ მილიციის ყოფილ 08818-ე ნაწილებს.

პროექტ „სისტემის“ ჟურნალისტებმა რეკრუტებისთვის განკუთვნილი განცხადებაში მითითებულ ნომრებზე დარეკეს იმის დასადგენად, თუ კერძო სამხედრო კომპანია „რედუტში“ სამსახურის შესახებ რა ინფორმაციის მიღება შეუძლია რუსეთის რიგით მოქალაქეს.

ერთ-ერთმა გადამბირებელმა პირდაპირ თქვა, რომ ნებისმიერი კომპანია, რომლის სახელიც კონტრაქტშია ნახსენები, „ფიქტიურია“. ორმა კი “ვირტუალური“ უწოდა იმ სამხედრო ნაწილებს, რომლებზე დაქირავებულები არიან მიწერილი.

ის, რომ „რედუტის“ სისტემის გამოყენებით გადაბირების მთელი ეს სქემა - ცალკეული ენთუზიასტების კერძო თვითშემოქმედება კი არ არის, არამედ სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც უშუალოდ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და გრუს-გან იმართება, - „სისტემის“ ჟურნალისტებს სხვადასხვა ჯგუფის 5-მა რეკრუტმა დაუდასტურა. ისინი ამტკიცებენ, რომ ფულს უშუალოდ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უხდით.


„რაზმების უმრავლესობა, რომლებსაც ჟურნალისტები კერძო სამხედრო კომპანიებს უწოდებენ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განკარგულებაში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეებისგან შედგება“, - ასე უპასუხა „რედუტის“ შესახებ დასმულ შეკითხვას გრუ-სთან დაახლოებულმა წყარომ, რომელმაც ანონიმად დარჩენა ისურვა.

რუსეთის სამხედრო უწყება და თანამდებობის პირები ოფიციალურად არასდროს არ ახსენებენ კსკ „რედუტს“ და მრავალჯერ უსვამენ ხაზს იმას, რომ რუსეთის კანონის თანახმად არავითარ კერძო სამხედრო კომპანია არ არსებობს.

მაგრამ, ჟურნალისტური გამოძიებით მოპოვებული დოკუმენტები ადასტურებენ, რომ კომპანია „რედუტის“ ბოევიკები იღებდნენ სახელმწიფო ჯილდოებს, ხოლო რუსი სამხედროები კარგად არიან ინფორმირებული იმ ანაზღაურების შესახებ, რასაც ამ „კომპანიასთან“ დაკავშირებულ ადამიანებს უხდიან.

ჯგუფ „ვოლკების“ ("მგლების") გარდაცვლილი სნაიპერის, ალექსანდრე კოპილცოვის (ფსევდონიმი "ნემო") ოჯახი თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ცდილობდა მიეღო შესაბამისი ფულადი შემწეობა და საბრძოლო ვეტერანის სტატუსი, მაგრამ მთელი წლის განმავლობაში სამხრეთის სამხედრო ოლქის პროკურატურისგან იღებდა ერთი და იმავე შინაარსის შეტყობინებას: ხსენებული მოქალაქე არც რუსეთის ფედერაციის კადრის სამხედრო მოსამსახურეა და არც ე.წ. მოხალისე. არადა 2022 წლის ნოემბერში კოპილცოვს სიკვდილის შემდეგ მიენიჭა „მამაცობის ორდენი“, ხოლო ოჯახს აქვს დოკუმენტები, რომლებშიც მითითებულია, რომ კოპილცოვი უკრაინაში მიღებული საბრძოლო ჭრილობებისგან დაიღუპა.

2023 წლის ივლისში რუსეთის სამხედრო პროკურატურამ კოპილცოვის ოჯახს აცნობა , რომ მათ "კერძო სამხედრო კომპანია რედუტისგან" უკვე მიიღეს საჭირო კომპენსაცია.

ეს არის რუსეთის ხელისუფლების მიერ "რედუტის" ოფიციალურად ხსენების ერთადერთი მაგალითი, რომლის მოპოვებაც გამოძიებისას მოხერხდა.

ღია სივრცეში ხელმისაწვდომი არ არის არც "კომპანიის" ტელეფონები და არც მისამართები, რომლებზეც დაქირავებულთა ნათესავები დაკარგულთა მოძებნისა და ფულადი კომპენსაციის შესახებ მოთხოვნების გაგზავნას შეძლებენ.

ამასობაში, უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის წლინახევრის განმავლობაში, „რედუტს“ უკვე ჰყავს არა მხოლოდ ფიქტიური იურიდიული პირები, არამედ არაოფიციალური პოლიტიკური ხელმძღვანელობა თუ კურატორები.

ვინ მართავს „რედუტს“?


2023 წლის თებერვლის დასაწყისში რუსეთის მიერ ანექსირებულ უკრაინის მარიუპოლში გაიმართა "დონბასის მოხალისეთა კავშირის" (დმკ) კონგრესი, რომელზეც მათ გამოაცხადეს "რუსეთის მოხალისეთა კორპუსის" შექმნა. ამ ქვედანაყოფს უნდა გაეერთიანებინა რუსეთის შეიარაღებული აგრესიაში მონაწილე ყველა ის მებრძოლი, რომლებიც არ ირიცხებიან რეგულარულ სამხედრო ნაწილებში.

როგორც რამდენიმე რეკრუტერმა განაცხადა" სისტემასთან " საუბარში, ეს ფორმირება სწორედ კომპანია "რედუტს" დაეფუძნა.

პროექტ "სისტემის" განკარგულებაში არის ექსკლუზიური დოკუმენტი, გაცემული "რედუტის" ერთ-ერთ დაქირავებულზე, როგორც უკრაინის ომში მისი მონაწილეობის დამადასტურებელი საბუთი.

დოკუმენტს აზის რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ბეჭედი და მითითებულია "რუსეთის მოხალისეთა კორპუსის" ფორმირების თარიღი – 2023 წლის 27 თებერვალი.

დოკუმენტის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, „კორპუსი" შექმნილა, არა "დონბასის მოხალისეთა კავშირის" (დმკ) ხელმძღვანელის ალექსანდრე ბოროდაის პირადი ინიციატივით, არამედ რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს ბრძანებით.

დოკუმენტზე ხელმოწერა ეკუთვნის ალექსეი კონდრატიევს, თადარიგში მყოფ გრუ-ს პოლკოვნიკს და ტამბოვის ყოფილ მერს, რომელიც მოგვიანებით ფედერაციის საბჭოშიც (რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატაში) აირჩიეს. კონდრატიევი, ამ დოკუმენტით თუ ვიმსჯელებთ, არის ამ" კორპუსის "საბრძოლო დანაყოფის" მეთაური. ის იყო ერთ-ერთი ოფიცრის სამხრეებიან იმ პირებს შორის, რომლებიც "დონბასის მოხალისეთა კავშირის" (დმკ) კონგრესს ესწრებოდა.

კიდევ ერთი სამხედრო, რომელიც პროექტ „სისტემის“ ჟურნალისტებმა მარიუპოლში გამართული კონგრესში მონაწილე მაღალჩინოსანთა შორის ამოიცნეს, - პოლკოვნიკი სერგეი დროზდოვია. 2023 წელს მას რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბში მთავარი საორგანიზაციო-სამობილიზაციო სამმართველოს უფროსის თანამდებობა ეკავა. სწორედ ეს სტრუქტურა აგებს პასუხს რუსეთში სამხედრო გაწვევის ორგანიზებასა და ჯარების დაკომპლექტებაზე.

სისტემა „რედუტის“ მთავარი კურატორი კი გრუ-ს ხელმძღვანელის მოადგილე, გენერალი ვლადიმირ ალექსეევია. როგორც „სისტემამ“ დაადგინა, ალექსეევი იყო ყველაზე მაღალჩინოსანი ოფიცერი, რომელიც 2023 წლის დასაწყისში გამართულ "დონბასის მოხალისეთა კავშირის" (დმკ) კონგრესში მონაწილეობდა.

გენერალი ალექსეევი ერთ–ერთი იმათგანია, ვინც მოლაპარაკებას მარტავდა „ვაგნერის“ დამფუძნებელ ევგენი პრიგოჟინთან 2023 წლის ივნისში კერძო სამხედრო კომპანიის არშემდგარი აჯანყების დროს. მას შემდეგ ვლადიმირ ალექსეევი საჯაროდ არსად უნახავთ.

მაგრამ, როგორც ჟურნალისტური გამოძიების ავტორებმა დაადგინეს, სწორედ გენერალი ალექსეევი იყო იყო ყველა იმ შეიარაღებული ფორმირების ერთ-ერთი მთავარი კურატორი, რომელსაც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო "მოხალისეს" უწოდებს, მათ შორის არის მრავალი დანაყოფისგან შემდგარი "რედუტიც".

სწორედ ალექსეევს მოიხსენიებენ „რედუტის“ შემქმნელად „ინსაიდერისა“ და „შპიგელის“ ჟურნალისტები, მათ მიერ ჩატარებულ ერთობლივ გამოძიებაში.

გამოცემათა წყაროების თანახმად, "კომპანიის" შექმნა ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე, 2021 წლის შემოდგომაზე დაიწყო.

"რედუტის" ყველაზე ადრეული ხსენება, 2021 წლის დეკემბრის დასაწყისში ფიქსირდება. სწორედ მაშინ, უკრაინაში მსჯავრდებული დაქირავებული მიხაილ ივანოვის თქმით, მან ხელი მოაწერა კონტრაქტს, რომელშიც შპს "რედუტის" სახელი ფიგურირებდა.

რუსეთში, როგორც მინიმუმ, არსებობს „რედუტის“ სახელწოდების მქონე ერთი ორგანიზაცია, რომელიც მართლა იყო დაკავშირებული სირიაში მოქმედ მცირე კერძო სამხედრო კომპანიასთან. ეს ორგანიზაცია არის „რედუტ-უსაფრთხოება“, რომელსაც კსკ „სლავიანსკი კორპუსის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ევგენი სიდოროვი ედგა სათავეში.

„რედუტ-უსაფრთხოებას“ უკავშირდება კიდევ ერთი კერძო სამხედრო კომპანია „შჩიტი“ (ფარი) . გამოცემა „ნოვაია გაზეტა“ ამ კსკ-ას სავარაუდო ხელმძღვანელებად იმავე ევგენი სიდოროვსა და მის პარტნიორ, კონსტანტინ მირზოიანცს ასახელებს.

კომპანია „რედუტ-უსაფრთხოება“ აშშ-ის სანქციების სიებშიც კი მოხვდა, როგორც სავარაუდოდ პასუხისმგებელია მთელ სისტემა „რედუტზე“, რომლის მრავალრიცხოვანი ჯგუფები ამჟამად უკრაინაში იბრძვიან.

თუმცა, როგორც "სისტემისა" და "სქემების" გამოძიებამ აჩვენა, „რედუტ-უსაფრთხოება“ ნამდვილად არ არის სათავო კომპანია ყველა იმ ფორმირებისთვის, რომლებიც ამჟამად უკრაინაში იბრძვიან რუსეთის მხარეს და საკუთარ თავს "რედუტელებს" უწოდებენ.

გამოძიების ავტორები კომენტარებისთვის დაუკავშირდნენ რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს, მაგრამ მასალის გამოქვეყნებისთვის შეკითხვებზე პასუხები ვერ მიიღეს. კრემლის პრესმდივანმა, დმიტრი პესკოვმა, შეკითხვები ტელეგრამის საშუალებით წაიკითხა, მაგრამ ასევე არ გასცა პასუხები. "დონბასის მოხალისეთა კავშირის" ხელმძღვანელმა, ალექსანდრე ბოროდაიმ შეკითხვების წაკითხვის შემდეგ ხმოვანი შეტყობინების ჩაწერა დაიწყო, მაგრამ აღარ გამოუგზავნია. ხოლო გრუ-ს ხელმძღვანელის მოადგილემ, გენერალმა ვლადიმირ ალექსეევმა შეტყობინება ემოჯის ჩათში გულით მონიშნა და ამით შემოიფარგლა.

წყარო: რადიო თავისუფლება

 

 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა იუსტიციის სამინისტრო შეამოწმა. კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც უწყების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა, 2022 წლის მთლიან პერიოდს ეხება. როგორც მოსალოდნელი იყო, სახელმწიფო აუდიტორებმა მთელი რიგი ფინანსური დარღვევები გამოავლინეს, მათ შორის, ინვენტარიზაციაში, მატერიალურ მარაგებში, ძირითად აქტივებში, ვალდებულებებსა და შემოსავლებში.

 

დარღვევები ინვენტარიზაციაში

აუდიტის შედეგად გაირკვა, რომ იუსტიციის სამინისტროს 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში - „მოკლევადიანი მიმდინარე დებიტორული დავალიანებები“ და „სხვა მოკლევადიანი მიმდინარე აქტივები“, ჯამურად, 101 335 808 ლარს შეადგენს. სახელმწიფო აუდიტორებმა გამოავლინეს, რომ საჯარო რეესტრის სააგენტოს 2022 წელს მოთხოვნა-ვალდებულებების ინვენტარიზაცია არ ჩაუტარებია. ამასთან, მოთხოვნებში ასახულია 2011-2018 წლებში წარმოშობილი 949 296 ლარის ოდენობისდავალიანება, რომლის მიღების ალბათობა მცირეა.

„საჯარო რეესტრის სააგენტოს საგადასახადო აღრიცხვის ბარათზე არსებული მოთხოვნის ნაშთი, ჯამურად, 1 908 630 ლარით ნაკლებია 2022 წლის ბოლოს ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულ საგადასახადომოთხოვნების ნაშთზე. 

პენიტენციური სამსახურის ანგარიშზე - „მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფულადი მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისით“, აღრიცხულია 148 653 ლარი, რომელიც წარმოადგენს სპეციფიკური მარაგების დანაკლისს და მისი მიღების ალბათობა მცირეა“, - ვკითხულობთ აუდიტის დასკვნაში.

შესაბამისად, 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში „მოთხოვნების“ მუხლი გაზრდილია3 006 579 ლარით.

 

დარღვევები მატერიალურ მარაგებში

იუსტიციის სამინისტროს 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში - „მატერიალური მარაგების“ ნაშთი 30 627 892 ლარს შეადგენს. აუდიტის შედეგად, გამოვლინდა, რომ საჯარო რეესტრის სააგენტოსა და სერვისების სააგენტოს ერიცხება სულ 215 792 ლარის საბალანსო ღირებულების სხვადასხვა ტიპის მარაგი, რომლებსაც სააგენტოები არ იყენებენ და არც მომავალში აქვთ გამოყენებისპოტენციალი. შესაბამისად, არ აკმაყოფილებენ აქტივადაღიარების კრიტერიუმებს.

„საჯარო რეესტრის სააგენტოს ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული აქვს 420 000 ლარამდე ოდენობის მცირეფასიანი აქტივი და მარაგი, რომელიც საჭიროებს კლასიფიკაციას ძირითადი აქტივების ანგარიშზე. ამასთანავე, ზოგიერთი შემთხვევაში, ერთი და იმავე ტიპის აქტივებთან მიმართებით გამოყენებულია არაერთგვაროვანი მიდგომა.

პენიტენციური სამსახურის ფინანსურ ანგარიშგებაში აღრიცხულია 545 435 ლარის მარაგები, რომელთა გამოყენება არ იგეგმება და არ აკმაყოფილებს აქტივად აღიარების კრიტერიუმებს“.

გარდა ამისა, საჯარო რეესტრის სააგენტოს მიერ 19 658 ერთეული მარაგი ღირებულების გარეშეა აღრიცხული.ამასთან, სააგენტო ფლობს გამოუყენებელ მარაგებს, რომელთა მიმართებითაც არ ჩაუტარებია მარაგების გაუფასურების ანალიზი.

შესაბამისად, სახელმწიფო აუდიტორებმა დაასკვნეს, რომ „მატერიალური მარაგების“ მუხლი, 2022 წლის 31 დეკემბრით წარდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში გაზრდილია 1 181 227 ლარით.

 

დარღვევები ძირითად აქტივებში

სახელმწიფო აუდიტორებმა ისიც გაარკვიეს, რომ იუსტიციის სამინისტროს 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, რიგ შემთხვევებში, გრძელვადიანი აქტივები კლასიფიცირებულია არასწორად. კერძოდ, სერვისების სააგენტოს ფინანსურ ანგარიშგებაში 627 000 ლარის ღირებულებაზე მეტი პროგრამული უზრუნველყოფა ნაცვლად არამატერიალური აქტივებისა“, ასახულია „სხვა მანქანა-დანადგარების“ ანგარიშზე.

„იუსტიციის სახლში, ფინანსურ ანგარიშგებაში „სხვა მანქანა-დანადგარების“ ანგარიშებზე, ნაცვლად „არამატერიალური აქტივების“ ანგარიშისა, ასახულია 229 692 ლარი.

პენიტენციური სამსახურის ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია 466 033 ლარის „არასაცხოვრებელი შენობები,“ რომლებიც საჭიროებს კლასიფიკაციას „სხვა ნაგებობების“ მუხლში. 

პენიტენციური სამსახურის ფინანსურ ანგარიშგებაში „დაუმთავრებელი მშენებლობის“ მუხლში ასახულია 3 179 597 ლარის საპროექტო სამუშაოები, რომლებიც საჭიროებს კაპიტალიზებას „შენობა- ნაგებობების“ ანგარიშზე. გარდა ამისა, „სხვა ნაგებობის“ ანგარიშზე ასახულია 180 043 ლარის აქტივები, ნაცვლად ანგარიშისა - „დაუმთავრებელი მშენებლობა“. 

საჯარო რეესტრის საბუღალტრო ჩანაწერებში ასახულია 427 755 ლარის „მანქანა-დანადგარები,“ რომელიც საჭიროებს რეკლასიფიკაციას მცირეფასიან აქტივებად“.

შედეგად, სახელმწიფო აუდიტორებმა დაასკვნეს, რომ 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, „ძირითადი აქტივების“ მუხლი გაზრდილია 4 950 747 ლარით.

 

დარღვევები გრძელვადიან ფინანსურ აქტივებსა და ვალდებულებებში

აღრიცხვის ინსტრუქციის თანახმად, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომპანიების წილები უნდა აღირიცხოს კაპიტალ-მეთოდის გამოყენებით, რაც გულისხმობს თვითღირებულებით აღრიცხული ინვესტიციების კორექტირებას, შეძენის შემდგომ მომხდარი ცვლილების შესაბამისად.

„სსიპ „დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის სააგენტოს“ 2022 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილია 825 000 ლარის გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები, რომელიც კაპიტალ-მეთოდით არაა დაკორექტებული.შედეგად, კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში „გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების“ მუხლი გაზრდილია 706 143 ლარით“.

იუსტიციის სამინისტროს 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებულ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ვალდებულებების ჯამური ნაშთი 35 628 922 ლარს შეადგენს. აუდიტის შედეგად გაირკვა, რომ კრედიტორული დავალიანების ნაშთი მოიცავს 2005 წელს გაუქმებული მიწის მართვის დეპარტამენტის 1 160 374 ლარის ვალდებულებებს, რაც წარმოადგენს 2004 წლამდე წარმოშობილ დავალიანებებს, რომელზეც ბრუნვა არ განხორციელებულა წლების განმავლობაში, შესაბამისად, მათი დაფარვის ალბათობა დაბალია.

„სსიპ „მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის“ მოკლევადიანი ვალდებულებების ანგარიშზე ასახულია მის მიერ დაფუძნებულ კომპანიაში არსებული კაპიტალი 127 478 ლარის ოდენობით, ნაცვლად „გრძელვადიანი ვალდებულებებისა.

აღსრულების ეროვნული ბიუროს 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობითწარდგენილ ფინანსური ანგარიშგების მუხლში - „ვალდებულებები დეპოზიტით“ ასახულია 192 464 481 ლარის ნაშთი. აღნიშნული მუხლი შედგება სააღსრულებლო პროცედურების შედეგად ამოღებული და კრედიტორებისთვის გასანაწილებელი თანხებისა და გირაოს თანხებისგან“.

აქედან გამომდინარე, 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებაში „ვალდებულებების“ მუხლი გაზრდილია 1 125 778 ლარით. გარდა ამისა, სახელმწიფო აუდიტორებივერც 2 157 247 ლარის „სადეპოზიტო ვალდებულების“ არსებობასა და სიზუსტეში დარწმუნდნენ.

 

დარღვევები შემოსავლებში

იუსტიციის სამინისტროს 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებულ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში - „შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან“ შეადგენს 235 648 612 ლარს. აუდიტის შედეგად გაირკვა, რომ აღსრულების ბიუროს ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი შემოსავლებიდან 765 777 ლარის წარმოშობის თარიღია 2021 წელი, ან წინა წელი. შესაბამისად, არ წარმოადგენს მიმდინარე წლის შემოსავალს; ასევე 2022 წელს გამომუშავებული შემოსავლების ნაწილი - 396 807 ლარი, არ არის აღიარებული 2022 წლის ანგარიშგებაში. გარდა ამისა, ბიუროს მიერ საფასურიდან მიღებული შემოსავლების აღრიცხვა ხდება საკასო მეთოდით.

„სერვისების სააგენტოსა და საჯარო რეესტრის სააგენტოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებების მიხედვით, მათ მიერ 2022 წელს მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულმა შემოსავლებმა, დღგ-ის გარეშე, შესაბამისად, 106 388 551 ლარი და 86 735 049 ლარი შეადგინა.

სააგენტოებში არ არსებობს შესაბამისი სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ინტეგრირებული იქნება ინფორმაცია მომხმარებლის მიერ წინასწარ გადახდილი საფასურების და ფაქტობრივად გაწეული მომსახურებების შესახებ, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფდა შემოსავლების დარიცხვის მეთოდითაღრიცხვას და შექმნიდა კონტროლის მექანიზმს იმ მიზნით, რომ სააგენტოები დარწმუნდნენ მიღებული შემოსავლებისა და მიღებული ავანსების სისრულეში.

აუდიტის შედეგად ბილინგის სისტემაში 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იდენტიფიცირებულია, დაახლოებით, 1 008 284 ლარის განაცხადი, რომელსაც აქვს სტატუსი - „მიმდინარე“. შესაბამისად, თანხა 2022 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში ნაცვლად შემოსავლისა, უნდა აღიარდეს, როგორც კრედიტორული დავალიანება (მიღებული ავანსი)“.

აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო აუდიტორებმა დაასკვნეს, რომ 2022 წლის 31 დეკემბრით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში „შემოსავლების“ მუხლი გაზრდილია 368 970 ლარით, ხოლო კრედიტორული დავალიანების (მიღებული ავანსი) საბოლოო ნაშთი პირიქით - შემცირებულია 1 008 284 ლარით.

 

კონტროლისნაკლოვანებები

სახელმწიფო აუდიტორებმა გაარკვიეს, რომ 2022 წელს,იუსტიციისსახლისერთ-ერთმათანამშრომელმაგამოიყენაორგანიზაციისბარათისაწვავისპირადიმოხმარებისთვის. საკითხიგადაეცასაგამოძიებოორგანოსდამატებითიმოკვლევისმიზნით, რისშემდგომაცაღნიშნულმათანამშრომელმააანაზღაურაიუსტიციისსახლისთვისმიყენებულიფინანსურიზარალიდადატოვათანამდებობა. აღსანიშნავია, რომფაქტისგამოვლენისშემდგომორგანიზაციაშიდაინერგაშესაბამისიკონტროლისმექანიზმები.

სერვისებისსააგენტოში, 2022 წელს,გამოვლინდა 200 ცალიმკაცრიაღრიცხვისბლანკისდანაკლისი. ობიექტისგანმარტებით, საკითხიდამატებითიმოკვლევისმიზნითგადაეცასამინისტროსგენერალურინსპექციას. სამინისტროსგანმარტებით, 2022 წლისოქტომბრიდანკონტროლისგარემოსგაუმჯობესებისმიზნითდანერგილიადამატებითიკონტროლისმექანიზმები.

საჯარორეესტრისსააგენტოსმიერაღრიცხულიაქტივებისიდენტიფიცირებაფაქტობრივიმდგომარეობისმიხედვითგართულებულია. კერძოდ, არარსებობსერთიანირეესტრიბუღალტრულადასახულიფასეულობებისმიხედვით, ვერდგინდებაზუსტისაიდენტიფიკაციოკოდები, რაცასევეაფერხებსინვენტარიზაციისპროცესს. ამასთან, ჩვენმიერჩატარებულიშერჩევითიინვენტარიზაციისშედეგადგამოვლინდაგამოუსადეგარი 67 000 ლარისმარაგები. სააგენტოსარაქვსლოგისტიკურიაღრიცხვისშესაბამისიპროგრამა, რომელიცშესაძლებელსგახდიდასასაქონლომატერიალურიფასეულობებისსრულყოფილაღრიცხვას, იდენტიფიცირებასდაკონტროლს.

სახელმწიფო აუდიტორებმა ისიც გაარკვიეს, რომ პენიტენციურსამსახურშიდანერგილიკონტროლისმექანიზმებისრულყოფილადვერუზრუნველყოფსმედიკამენტებისმიღებისადაგახარჯვისოპერაციებისთანმიმდევრულაღრიცხვას. კერძოდ, მედიკამენტებისნაშთებისკონტროლისთვისარარისდანერგილიშესაბამისიპროგრამულიუზრუნველყოფა. მარაგებისკონტროლისსპეციფიკიდანგამომდინარე, არსებობსადამიანურიფაქტორიგამოწვეულიშეცდომისდაშვებისრისკი.

აღსრულებისეროვნულბიუროში, 2022 წელს,შრომისანაზღაურებისგაანგარიშებადიკომპონენტისგაცემახასიათდებოდაკონტროლისნაკლოვანებებით. კერძოდ, აღმასრულებლისმიერჩარიცხულისაფასურისშესახებინფორმაციაბუღალტერიასრიგშემთხვევაშიმიეწოდებოდადაგვიანებით, რაცწარმოშობსდროშიგამიჯვნისპრობლემას. გარდაამისა, გამოვლინდაშემთხვევები, როდესაცსაფასურისგანაწილებაარმიმდინარეობდაგანკარგულებისშესაბამისად.

სამინისტროსმასშტაბითგამოვლინდაშემთხვევები, როდესაცსაწვავისმომწოდებელკომპანიებსჰქონდათპროგრამულიხარვეზისაწვავისჩასხმისკუთხით. შედეგად, აგაისამონაწერშიმომწოდებელიკომპანიისმიერმანუალურადმოხდამონაცემებისჩასწორება. აღსანიშნავია, რომგახარჯულსაწვავთანმიმართებით, ორგანიზაციებსსხვაკონტროლისმექანიზმებიარაქვთდანერგილი, რაცზრდისთანხებისზედმეტადგადახდისრისკს.

სახელმწიფო აუდიტორებმა დაასკვნეს, რომ საჯარორეესტრისსააგენტოსმიერ, 2022 წელს,მიწისრეგისტრაციისხელშეწყობისპროგრამიდანშეძენილი 706 050 ლარისაქტივებიგადაცემულიასხვასაბიუჯეტოორგანიზაციაზე. გარდა ამისა, აუდიტორებმა ობიექტისგანვერმიიღესსათანადოგანმარტება, როგორშესრულდაპროგრამისფარგლებშიგანსახორციელებელიღონისძიებები.

 

 ავტორი-მაკა რუხაძე

19 ოქტომბერს ხაშურის ერთ-ერთ სოფელში, დაკრძალეს 15 წლის გოგონა, რომელიც უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა. 16 ოქტომბერს, საღამოს რვა საათისთვის, ქალაქ ხაშურში, მრავალსართულიანი კორპუსის ეზოში შემზარავი ამბავი გაისმა:

„საღამოს რვა საათი იქნებოდა ყვირილი, რომ ატყდა, ვერავინ მიხვდა თავიდან რა ხდებოდა, ბიჭები იდგნენ ბინის წინ, ხმა გაიგეს, ეგონათ „ხალიჩა“ გადმოვარდა, მივიდნენ და დახვდათ შემზარავი სურათი, 15 წლის ბავშვი მანქანასთან უგონოდ ესვენა“ - გვიამბობს ერთ-ერთი თვითმხილველი,  რომელიც იმ მომენტისთვის იმავე კორპუსთან აღმოჩნდა, სადაც გოგონა დედასთან და ორ დასთან ერთად ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობდა.

 

 „გარდაცვლილ ბავშვს ჰყავს და - ტყუპისცალი და კიდევ ერთი პატარა და, დედასთან ერთად ცხოვრობდნენ ბინაში, არ იყო აქტიური ბავშვი, დიდად არც ეზოში თამაშობდა თანატოლებთან ერთად, შეიძლება ითქვას ჩაკეტილი ბავშვი იყო. ეს უბედურება რომ დატრიალდა, ყველანი სახლში იყვნენ. ჯერ კიდევ ვერ ვიჯერებთ და არ ვიცით, რა და რატომ მოხდა,“ - გვეუბნება გოგონას მეზობელი.

15 წლის თეკლას გარდაცვალების საქმეს ხაშურის პოლიცია სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე, თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით იძიებს.

 

რა მოხდა სინამდვილეში?

მოზარდის გარდაცვალების ამბავი, ყველა შემთხვევაში ათასი ვერსიის გავრცელების საბაბი ხდება ხოლმე. თუმცა ამჯერად 16 წლის თეკლას საქმე ისიც ამძიმებს, რომ არასრულწლოვანი გოგო დაახლოებით ორი წლის წინ, სექსუალური ძალადობის საქმეში, დაზარალებულის სტატუსით ფიგურირებდა. ამ საქმეზე თეკლას ბაბუა, მამის მამა, გაუპატიურების მუხლითაა გასამართლებული და მას 16-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. ბრალდების თანახმად, ბაბუა წლების განმავლობაში სექსუალურად ძალადობდა შვილიშვილზე. „ვერსია“ მუშაობდა ამ საქმეზე, სადაც ბევრი უპასუხო კითხვა დაგვრჩა იმის გამო, რომ დაზარალებული მხარე, ფაქტობრივად, არ გამოდიოდა არანაირ კონტაქტზე, ხოლო დასკვნების გამოტანა ცალმხრივად თითქმის შეუძლებელია.  არც გოგონა, რაც დედა, არც ბებია და ტყუპისცალი და, ჩვენი დიდი მცდელობის მიუხედავად, ამ თემაზე არ საუბრობდნენ, ხოლო სასამართლო პროცესი არასრულწლოვანის საქმეზე გარკვეულ შეზღუდვებს ითვალისწინებს. რაც შეეხება ადვოკატს, ოჯახის ნებართვის გარეშე ვერც მან გვიპასუხა კითხვებზე.

ამ ეტაპისთვის აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. გამოძიება ექსპერტიზის პასუხს ელოდება. სწორედ მან უნდა დაადგინოს, უკავშირდება თუ არა გოგონას უცნაური გარდაცვალება ორი წლის წინანდელ ხმაურიან საქმეს. კითხვა კი კვლავ უპასუხოდ რჩება თვითმკვლელობა თუ უბედური შემთხვევა?!

უბედური შემთხვევა თუ თვითმკვლელობა?

დავიწყოთ თავიდან:

 • 2021 წლის 12 ოქტომბერს, შიდა ქართლის ერთ-ერთმა რაიონულმა პროკურატურამ ბრალი წაუყენა გ.მ ანუ გარდაცვლილი გოგონას ბაბუას.
 • 2021 წლის 11 ოქტომბერს, გამოიკითხა არასრულწლოვანი თ.მ-ს ბიოლოგიური დედა, რომელმაც განაცხადა, რომ იგი 10 ოქტომბერს, საღამოს 18:30 საათზე, როდესაც მის სამ ქალიშვილთან ერთად იმყოფებოდა სახლში, გადაწყვიტა არასრულწლოვანი ქალიშვილებისათვის გაეცნო თუ რა იყო ძალადობა, ვინ შეიძლება იყოს მსხვერპლი. მოძალადე და ა.შ. როდესაც დაამთავრა მან საუბარი, მისმა 12 წლის ქალიშვილმა, მას მოუთხრო, რომ მასზე 5 წელზე მეტია ძალადობს პაპამისი გ.მ ამ ინფორმაციის მიღების მეორე დღეს, დაახლოებით დღის 14 საათისთვის, დედამ პოლიციაში განაცხადა. დაიწყო გამოძიება.
 • 2021 წლის 11 ოქტომბერს, მოწმის სახით გამოიკითხა თ.მ, რომელმაც გამოძიებას განუცხადა, რომ პაპამისი, გ.მ 8-დან 10 წლის ასაკამდე მასზე ძალადობდა სხვადასხვა ხასიათის სქესობრივად. არასრულწლოვანი გოგონა, გამოიკითხა ბებისა და სოციალური მუშაკის თანდასწრებით.
 • გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 137-ე მუხლით მიმდინარეობდა, რაც ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილ გაუპატიურებას გულისხმობს. გამოძიებით დადგინდა, რომ „ბრალდებული მცირეწლოვან შვილიშვილს ძალადობითა და დაზარალებულის უმწეობის გამოყენებით, სისტემატურად აუპატიურებდა, ახორციელებდა გარყვნილ და სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ ქმედებებს“
 • ბაბუას, რომელსაც შვილიშვილის გაუპატიურება ედებოდა ბრალად, 16-წლიანი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.

რაც შეეხება ექსპერტიზას, ადვოკატის თქმით,  სამხარაულის ექსპერტიზაში ბავშვს დედის თანდასწრებით ჩაუტარდა კვლევა და დადგინდა, რომ საქალწულე აპკი დარღვეული არ არის:

 „ძალადობასა და გარყვნილ ქმედებას ჰქონდა თუ არა ადგილი, ამას ექსპერტიზა ვერ დაადგენს. ბავშვი ამბობს, გამაუპატიურესო, დედაც ამბობს, გაუპატიურებულიაო და ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ გაუპატიურებას ადგილი არ ჰქონია. პროკურორმა იცის საექსპერტო კვლევის შესახებ, დედამაც უთხრა, ფაქტობრივად, დასკვნა დევს სამხარაულში, მაგრამ კიდევ არ აქვთ ჩადებული საქმეში.“ - ამბობს ბრალდებულის ადვოკატი ზურაბ თოდუა.

„„ვერსიის“  გადამოწმებული ინფორმაციით, თეკლას მშობლები გაცილებულები არიან. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ბავშვები მამას კვირაში ერთხელ მიჰყავდა ოჯახში და, შესაბამისად, უქმე დღეებს პაპასთან ატარებდნენ. ბრალდებული კაცი ინვალიდია და ტაქსის მძღოლად მუშაობდა. გოგონას მშობლებს კარგი ურთიერთობა არ ჰქონდათ, მამას სხვა ოჯახი ჰყავს და, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მამა ბავშვებს ალიმენტს არ უხდიდა იმ მიზეზით, რომ აგროვებდა და ბინის ყიდვას აპირებდა მათთვის.

დაზარალებული გოგონას და უკვე გარდაცვლილი ბავშვი მამა ჩვენთან ინტერვიუს დროს ამბობს:

ბავშვები ძალიან იშვიათად მოდიოდნენ ჩემთანაც და მამაჩემთანაც, მამაჩემთან მითუმეტეს. სულ თითზე ჩამოსათვლელად შეიძლება დარჩენილიყვნენ მამაჩემთან მარტო. თუ იყვნენ სოფელში, ჩემთან და ჩემს მეუღლეს ერთად. შემიძლია, გავიხსენო, ბოლოს რომ ერთად ვიყავით, ეზოში მწვადს ვწვავდით, მამაჩემი მაღაზიაში მიდიოდა და კამათი მოუვიდათ დებს, მანქანაში წინ დაჯდომაზე. პაპიკოს ეძახდნენ და არანაირი დაძაბულობა ან შიში არ შემიმჩნევია. ასეთი რამ რომ ყოფილიყო, ვერც ერთმა როგორ ვერ შევამჩნიეთ?..-გარდაცვლილი გოგონას მამა, რომელიც აცხადებდა, რომ მამამისი უდანაშაულოა, ხოლო რა მოტივი ჰქონდა მის ყოფილ მეუღლეს ასეთი მძიმე ბრალდება წაეყენებინა მისთვის, აბსოლუტურად გაუგებარია.

ბრალდებულის ადვოკატი, ზურაბ თოდუა, ჩვენთან არაერთხელ აცხადებდა, რომ ითხოვდა ფსიქოლოგის კვალიფიკაციის გადახედვას, იგი ეჭვქვეშ აყენებდა გამოძიების მიმდინარეობასაც და ფსქიოლოგსაც, რომელიც დაზარალებულ ბავშვთან მუშაობდა.

„მოვითხოვეთ ამ საკითხის მოკვლევა, მივმართეთ ზრუნვის სააგენტოს, პროკურატურას, მოვითხოვე, რომ შეესწავლათ ამ ფსიქოლოგის განათლებისა და კვალიფიკაციის საკითხი. გენერალურმა პროკურატურამ ჩემი განცხადება შიდა ქართლის პროკურატურას გადაუგზავნა, სადაც მითხრეს, რომ გამოძიების დაწყების საფუძველი არ არსებობდა.“- ამბობს ბრალდებულის ადვოკატი.

„ახლა, გოგონას გარდაცვალების შემდეგაც, 16 ოქტომბერს, მამამ გამოკითხვაზე კიდევ ერთხელ და პირდაპირ დაასახელა, რომ შესაძლოა, მისი შვილის ფსიქო-ემოციური მდგომარეობა არასწორმა სარეაბილიტაციო კურსმა გაართულა და კვლავ მოითხოვა, რომ ჩატარდეს სპეციალური კვლევები. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფ მსჯავრდებულ კაცს შვილიშვილი არ გაუუპატიურებია, ამას მოწმობს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს სამედიცინო დასკვნაც. ეს ფსიქოლოგი კი ბავშვს, როგორც გაუპატიურების მსხვერპლს, ასე მკურნალობდა თვეების განმავლობაში“, - ამბობს ზურაბ თოდუა, რომელსაც ხაშურის რაიონული სასამართლოსა და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლის მიხედვითაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი გაუპატიურების მუხლით იქნა მსჯავრდებული, ამჯერად უზენაეს სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული.

2022 წლის 11 ივლის, ზურაბ თოდუა, ჩვენთან საუბრისას აცხადებს

„ვაპირებთ, გავასაჩივროთ ეს განაჩენი არამარტო სააპელაციო სასამართლოში, არამედ ამ მოსამართლის პასუხისგებაში მიცემის საკითხიც უნდა დადგეს. მოსამართლე ვერ ერკვევა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნაში, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ბრალდებულს არ აქვს სექსუალური პოტენცია წლების მანძილზე. ვერ ერკვევა იმაში, რომ საქალწულე აპკის მთლიანობის დარღვევა შესაძლებელია მხოლოდდამხოლოდ ჯანმრთელი სექსუალური პოტენციის მქონე მამაკაცისგან. მოსამართლე უნდა დაისაჯოს იმისთვის, რომ ასეთი დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება მიიღო. ბრალდებული არაფერს ამბობს, ჯერჯერობით, არ ელოდა მსგავს განაჩენს.“

ამ ყველაფრის მერე, დაზარალებული გოგონას ფსიქო-ემოციური მდგომარეობა მარტივი წარმოსადგენია როგორი რთულიც იქნებოდა, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, იგი გადიოდა რაღაც დროით ფსიქოლოგის დახმარებას, ასევე ცნობილია, რომ ბოლო პერიოდის განმალობაში, მისი დედა წუხდა გოგონას მდგომარეობაზე, ამბობდა, რომ დღემდე აწუხებდა ბავშვს ეს ამბავი ერთ-ერთი წყაროს ინფორმაციით, ბავშვი ჩაკეტილი იყო, დეპრესიული, ფიქრობდა, რომ ყველა მასზე საუბრობდა, დედამისი წუხდა ამ ამბავზე და გამოსავალს ეძებდა.

გავრცელებული ინფორმაციით, გოგონას დედა და თავად გოგონებიც იაჰოვას მოწმეები იყვნენ. ცნობილია, რომ ბავშვები მოზრდილ ასაკში გახდნენ მათი წევრები, რასაც მამა ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა უშედეგოდ. გარდაცვლილი გოგონას მამა ფიქრობდა, რომ მათი ამ „სექტაში“ შესვლა ზეწოლით მოხდა და არ სურდა მათი შვილები იაჰოვას მოწმეები გამხდარიყვნენ.

თეკლას უცნაური გარდაცვალების საქმეზე ურთიერთგამომრიცხავი ვერსიები ვრცელდება - ჯერ-ჯერობით უცნობია, რა გახდა 15 წლის გოგონას გარდაცვალების მიზეზი, თუმცა ერთი რამ სავსებით ცხადია - ორი წლის წინანდელი ხმაურიანი საქმე არასრულქლოვანის ფსიქიკაში გარკვეულ მძიმე კვალს დატოვებდა, ბავშვს დახმარება სჭირდებოდა და იქნებ დაკრძალვის შემდეგ მაინც გაეცეს ყველა კითხვას პასუხი - ვინ არ შეასრულა საკუთარი მოვალეობა სახელმწიფომ, ოჯახმა, ფსიქოლოგებმა, სად დაუშვა შეცდომა გამოძიებამ და სასამართლომ?

15 წლის გოგონას დღეს 19 ოქტომბერს დაკრძალეს... ალბათ, ხვალ ეს ფაქტი, ისევე როგორც სხვა უამრავი, საზოგადოებას გადაავიწყდება მორიგი ტრაგედიამდე...

„ვერსია“ აგრძელებს ამ თემაზე მუშაობას და შეეცდება დამატებითი დეტალები უახლოს დღეებში შემოგთავაზოთ.

ავტორი-სალომე ნოზაძე

რა წერია ადვოკატის მიერ ომბუდსმენთან გაგზავნილ ანგარიშში - ექსკლუზივი შიდა ქართლში მომხდარ გაუპატიურების საქმეზე

 

ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების დასკვნით, ფართომასშტაბიანი დეზინფორმაციული კამპანიის უკან, რომლის მიზანიც აშშ-ში და მის ფარგლებს გარეთ დემოკრატიული პროცესებისა და ინსტიტუტების მიმართ ნდობის დაკარგვაა, რუსი პოლიტიკური სტრატეგი ილია ღამბაშიძე დგას.

"ამერიკის ხმის" ჟურნალისტური გამოძიების თანახმად, ღამბაშიძის ციფრული მარკეტინგის სააგენტო, კრემლთან თანამშრომლობით, ქმნის ყალბი ამბების საიტებს, ზოგჯერ კი რეალური მედიის საიტების კლონებს.

თუ იქ გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შინაარსით ვიმსჯელებთ, ამ საიტების მიზანი ხშირად და ძირითადად უკრაინისადმი დასავლეთის მხარდაჭერის შემცირებაა.

2024 წლის მარტში, ევროკავშირის სანქციების დაწესების შემდეგ, ღამბაშიძე, მისი ბიზნესპარტნიორი და მათი კომპანია აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს სანქციების სიაშიც მოხვდა.

სწორედ ამით მიიპყრო ყურადღება ნაკლებად ცნობილმა პოლიტიკურმა სტრატეგმა, რომელიც ადრე რუს დეპუტატებსა და რეგიონალურ პოლიტიკოსებზე მუშაობდა.

2013 წლიდან 2020 წლამდე, ღამბაშიძის ან მისი ახლო ნათესავის მთლიან ან ნაწილობრივ მფლობელობაში მყოფმა კომპანიებმა დაახლოებით 180 მილიონი რუბლის (2,7 მილიონი აშშ დოლარი 2016 წლის საშუალო კურსით) ღირებულების სახელმწიფო კონტრაქტები მიიღეს. და ეს არ არის ღამბაშიძის საკუთრებაში არსებული ყველა კომპანია.

როდესაც ბოლო წლებში ის უცხოური ბაზრისკენ მიმართულ დეზინფორმაციულ კამპანიაში ჩაერთო, კრემლში მისი სავარაუდო კურატორი იყო ერთ-ერთი თანამდებობის პირი ქალი, რომელიც ხშირად მონაწილეობდა ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში. ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები ყალბი ამბების შექმნასა და გავრცელებაში, დეზინფორმაციის ექსპერტების შეშფოთებას იწვევს.

მიუხედავად იმისა, რომ ილია ღამბაშიძე მუშაობს შეერთებულ შტატებში სოციალური და პოლიტიკური სიტუაციის დესტაბილიზაციაზე, მისი ვაჟები კვლავაც აგრძელებენ ამ ქვეყანაში ცხოვრებას.

ეს ინფორმაცია “ამერიკის ხმას” ღამბაშიძის ყოფილმა მეუღლემ დაუდასტურა, რომელიც უკვე 15 წელია აშშ-ში ცხოვრობს.

ის და მისი ახლანდელი მეუღლეც (მათ სახელებს არ ვასახელებთ) მიიჩნევენ, რომ ღამბაშიძის მიმართ ეკონომიკური სანქციების დაწესება დარტყმას მის შვილებს აყენებს:

„ჩვენი აზრით, ერთადერთი, რასაც ეს სანქციები აკეთებს, მოკრძალებულ ზიანს აყენებს მისი შვილების ცხოვრების წესს", - ღამბაშიძის შვილების მამინაცვალი ამბობს, რომ „ისინი უბრალოდ ჩვეულებრივ სკოლაში დადიან, საზოგადოებრივ კოლეჯში.”

“ამერიკის ხმის” გამოძიება აჩვენებს როგორც მჭიდრო კავშირს რუსეთის ბიზნესინტერესებსა და კრემლის საგარეო პოლიტიკას შორის, ისე იმას, თუ როგორ უყურებენ დასავლეთს ადამიანები, რომლებიც თავად დასავლეთის ინსტიტუტების დისკრედიტაციაზე მუშაობენ.

სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის (CSIS) უფროსი თანამშრომლის და ლონდონის კინგს კოლეჯის ომის კვლევების დეპარტამენტის მკვლევრის, ჯეიდ მაკგლინის აზრით, პოლიტიკური ტექნოლოგიების სამყაროში არ არის ყოველთვის ადვილი ერთმანეთისგან ფინანსური და იდეოლოგიური მოტივები განასხვაო.

„დიახ, კონკრეტული ქმედებები შესაძლოა ფინანსურმა მოგებამ განაპირობოს, მაგრამ გაბატონებული იდეოლოგიური სივრცე - მაშინაც კი, თუ ამ საკითხში სრული იდეოლოგი არ ხარ - ამ სამუშაოს ბევრად კომფორტულს და მისაღებს ხდის”.

თავად ღამბაშიძემ “ამერიკის ხმის” კითხვებს არ უპასუხა.

ჩვენ მოვახერხეთ მასთან ტელეფონით დაკავშირება, მაგრამ გვთხოვა, რომ კითხვები მესენჯერში მიგვეწერა, თუმცა იქ შეტყობინებებს აღარ უპასუხა.

რა ვიცით ღამბაშიძის შესახებ?
ილია ღამბაშიძის სრული ბიოგრაფიის მოპოვება ღია წყაროებიდან რთულია, მაგრამ ძირითადი მონაცემები ხელმისაწვდომია.

საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) (რომელიც პასუხისმგებელია აშშ-ის სანქციების აღსრულებაზე) ინფორმაციით, პოლიტიკური სტრატეგი 1977 წელს, კიევში დაიბადა.

2008 წელს ღამბაშიძემ დაიცვა დისერტაცია სოციოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად რუსეთის სახელმწიფო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში.

მისი ნაშრომის თემა კი იყო: ”ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების თავისებურებები რუსეთის ფედერაციაში პარტიული სისტემის ტრანსფორმაციის კონტექსტში”.

როდესაც ღამბაშიძე 2009 წელს მოსკოვის ჩრდილოეთ ოლქის პრეფექტის თანაშემწედ მუშაობდა, ის გატაცების უცნაური მცდელობის მსხვერპლი გახდა. როგორც ჩანს, დაახლოებით ამ პერიოდში წავიდნენ მისი ყოფილი ცოლი და შვილები ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

ღამბაშიძე რუსეთში დარჩა, სადაც ის მუშაობდა სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარის მოადგილის, პიოტრ ტოლსტოის მრჩევლად, რასაც მოწმობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივმოქმედი კომიტეტის 2017 წლის სხდომის ოქმი.

მედიის ცნობით, ღამბაშიძე ასევე მუშაობდა ყალმუხეთის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელ ბათუ ხასიკოვთან, ხოლო 2023 წლის არჩევნების წინ, რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიულ პარტიასთან (ЛДПР).

იმავე წელს რუსეთის პოლიტიკურ კონსულტანტთა ასოციაციამ სამი პროექტისთვის დააჯილდოვა ის გუნდები, რომელთა წევრი ღამბაშიძეც იყო.

ამ პროექტებიდან ორი ძალიან უჩვეულო იყო - ЛДПР-ის დამფუძნებლის, 2022 წელს გარდაცვლილი ვლადიმირ ჟირინოვსკის ძეგლი და სამირველმაისო მიტინგი ვიდეოთამაშისთვის Minecraft და ასევე, ნეიროქსელი “ჟირინოვსკი” - ეს უკანასკნელი გარდაცვლილი პოლიტიკოსის ერთვარი ვირტუალური ვერსიაა, რომელიც, სავარაუდოდ, ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიებზეა დაფუძნებული, რომელსაც შეუძლია ჟირინოვსკის სტილში (და ხმაზე) კითხვებზე პასუხის გაცემა.

2024 წლის მარტში, რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, ღამბაშიძის გუნდმა, მისი ერთ-ერთი თანამოაზრის თქმით, შექმნა იუმორისტული კამპანიის რეკლამა ტამბოვის მცხოვრებლებისთვის.

მუსიკალურ ვიდეოში, ბიჭები და გოგონები რუსული ხალხური სამოსით, ცეკვავენ დათვებისა და მგლების კოსტიუმებში გამოწყობილ ანიმატორებთან ერთად, უკრავენ აკორდეონებსა და ბალალაიკაზე და მღერიან ინგლისურად (დამახასიათებელი რუსული აქცენტით) თავიანთი სურვილის შესახებ - მონაწილეობა მიიღონ სახალხო ნების გამოხატვაში.

„ხალხური წესია, ყველა მივდივართ საარჩევნო უბნებზე!", „არ არსებობს ავტოკრატია, ჩვენ დემოკრატიაში ვცხოვრობთ!", "ჩვენ არ გვაქვს ავტოკრატია, ჩვენ ვცხოვრობთ დემოკრატიაში".

ამ შეფასებას დამოუკიდებელი ექსპერტები და დასავლური მთავრობები არ ეთანხმებიან.

კრემლის დეზინფორმაცია


2022 წლიდან სოციალური მედიის პლატფორმები, მკვლევრები, დასავლური მთავრობები და ჟურნალისტები სულ უფრო ხშირად უკავშირებენ ღამბაშიძის ორ კომპანიას პროექტთან, რომლის მიზანიც უკრაინაში, ევროპაში, ლათინურ ამერიკასა და შეერთებულ შტატებში დეზინფორმაციის გავრცელებაა.

2022 წლის ნოემბერში მეტამ თქვა, რომ წაშალა 2300-ზე მეტი ანგარიში და გვერდი თავის სოციალურ ქსელებში - Facebook-სა და Instagram-ზე „კოორდინირებული არაავთენტიკური ქცევისთვის“.

ეს ანგარიშები აზიარებდნენ მასალებს სამთავრობო გვერდებიდან და ასევე იმ ვებსაიტებიდან, რომლებიც თავს რეალურად მედიასაშუალებებად ასაღებდნენ. ეს სტატიები „აკრიტიკებდნენ უკრაინას, ადიდებდნენ რუსეთს და ამტკიცებდნენ, რომ დასავლეთის სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ ნეგატიურ შედეგებს მოიტანდა“, - წერდა მეტა.

დეზინფორმაციის სამიზნე იყო ევროპა და უკრაინა. მოგვიანებით ევროპელმა მაღალჩინოსნებმა კამპანიას "Doppelganger" ("ორეული") უწოდეს.

მეტამ ეს კამპანია დაუკავშირა ორ რუსულ ფირმას: მარკეტინგულ კომპანია “სოციალური დიზაინის სააგენტოს” (ASP) და IT-ფირმა “სტრუქტურას”, რომლებმაც ჯამში დაახლოებით 105 000 დოლარი დახარჯეს რეკლამაში Facebook-სა და Instagram-ზე.

აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტის ინფორმაციით, კომპანია ASP დაარსდა ღამბაშიძის მიერ, ფორმალურად კომპანია რეგისტრირებულია ქალის სახელზე, რომელიც სავარაუდოდ დაკავშირებულია ტამბოვში ღამბაშიძის პოლიტტექნოლოგიურ პროექტებთან.

ღამბაშიძე “სტრუქტურის” თანადამფუძნებელი იყო, დღეს კი ის ნიკოლაი ტუპიკინს ეკუთვნის. მის შესახებ საჯაროდ კიდევ უფრო ნაკლები ინფორმაცია იძებნება - ტუპიკინის მხოლოდ ერთი "ოფიციალური" ფოტო არსებობს რუსულენოვანი ტელეგრამარხიდან სტარტაპების შესახებ.

ტუპიკინმა უარი თქვა „ამერიკის ხმასთან” სატელეფონო კომენტარზე და არც ელფოსტით გაგზავნილ თხოვნას უპასუხა.

2023 წლის ივლისში ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა ღამბაშიძეს და მის ამ ორ კომპანიას.

რამდენიმე თვის შემდეგ, საფრანგეთის ხელისუფლებამ დაადანაშაულა Doppelganger-ის კამპანია ისრაელსა და ჰამასს შორის ომის ფონზე, საფრანგეთში შფოთის გაღვივებაში.

სოციალურ ქსელში გავრცელდა პარიზის ქუჩებში გადაღებული ფოტოები, რომლებზეც დავითის ვარსკვლავი იყო გამოსახული.

მოგვიანებით საფრანგეთის პოლიციამ დააკავა მოლდოვის ორი მკვიდრი, რომლებიც, სავარაუდოდ, კრემლის ერთგული ბიზნესმენის სახელით მოქმედებდნენ.

პარიზში რუსეთის საელჩომ ბრალდებები უარყო. თუმცა რამდენიმე თვის შემდეგ გაზეთმა Le Monde-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურებს პროვოკაციის მოწყობაზე ეჭვი სწორედ ФСБ-ზე ჰქონდათ მიტანილი.

2023 წლის ნოემბერში აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის გლობალური ჩართულობის ცენტრმა დაადანაშაულა ღამბაშიძე, ტუპიკინი და მათი ფირმები, ლათინურ ამერიკაში კრემლის დაკვეთით, ფართომასშტაბიანი დეზინფორმაციის კამპანიის წამოწყებაში.

კრემლიდან გაჟონილ დოკუმენტებზე დაფუძნებული სტატიების სერიაში The Washington Post-მა შეძლო Doppelganger-ის კამპანიის უფრო ნათელი სურათის დახატვა, რომელიც ასე გამოიყურება:

პოლიტიკური სტრატეგების გუნდი მუშაობდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილის, სერგეი კირიენკოს ხელმძღვანელობით.

პოლიტტექნოლოგები იყენებენ ბოტების მომსახურებას, რომლებიც მოგვაგონებს ევგენი პრიგოჟინის ძველ „ტროლების ქარხანას“, რომელიც ზოგჯერ სოციალურ ქსელებში ვითომ რიგითი „აშშ-ის მცხოვრებლების“ სახელით პოსტავს და ეწინააღმდეგება ამერიკის მხარდაჭერას უკრაინისადმი.

ამ კამპანიის ფარგლებში, ბოტები ცდილობდნენ შიშის გაღვივებას ამერიკის საზღვრების უსაფრთხოებაზე, რასობრივი და ეკონომიკური დაძაბულობის გაზრდას საზოგადოებაში და იზოლაციონიზმის მხარდაჭერას შეერთებულ შტატებში, - წერს “ვაშინგტონ პოსტი”.

გაზეთის წყაროს ცნობით, კამპანიის ევროპული და უკრაინული მიმართულებების კოორდინატორი და მთავარი „ტვინი“ იყო ვინმე სოფია ზახაროვა - რუსეთის პრეზიდენტის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების ადმინისტრაციიდან.

სოციალურ ქსელში “ვ კონტაქტე” ზახაროვასა და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური აკადემიის სტუდენტების შეხვედრის შესახებ გამოქვეყნებული პოსტის თანახმად, ზახაროვა ამავე უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია და ნამუშევარი აქვს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და გაეროში.

“ამერიკის ხმამ” ვერ შეძლო ზახაროვასთან დაკავშირება პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და აშშ-ში რუსეთის საელჩოს მეშვეობით.

სოფია ზახაროვამ, ღია წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, 2019 წლიდან არაერთხელ მიიღო მონაწილეობა ხელოვნური ინტელექტის თემაზე მიძღვნილ კონფერენციებსა და ღონისძიებებში.

ის ორჯერ დაესწრო ევროპის საბჭოს ეგიდით ხელოვნური ინტელექტის დროებითი კომიტეტის შეხვედრებს.

არც ილია ღამბაშიძეა შორს ხელოვნური ინტელექტისგან - რუსულ სოციოლოგიურ სააგენტო “რუსულ ველთან” კომენტარში მან აღნიშნა, რომ პოლიტიკური სტრატეგები „აქტიურად დაიწყებენ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას ინტერნეტიდან ინფორმაციის შესაგროვებლად და დასამუშავებლად: ისინი შეისწავლიან კომენტარებს სოციალურ ქსელებში და პოსტების ტონს, შეაფასებენ სტატიებს მედიაში და ასე შემდეგ“.

”დიახ, რა თქმა უნდა, ბოტების ქარხნები და პოლიტიკური დაკვეთები გარკვეულ ცდომილებას მოგვცემს, - დასძინა პოლიტიკურმა სტრატეგმა, - მაგრამ საერთო სურათი ნათელი იქნება”.

პოლიტიკური ტექნოლოგიების და პიარის ბიზნესი


პოლიტიკოსებსა და კრემლზე მუშაობის გარდა, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ღამბაშიძემ საკუთარი თავი ბიზნესის სხვადასხვა სფეროშიც გამოცადა. 2013 წლიდან მისმა კომპანიებმა არაერთხელ მოიგეს სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერები.

ღამბაშიძე ფლობდა კიდევ ერთ კომპანიას, Deep Communication-ს, რომელმაც, რუსეთის სახელმწიფო შესყიდვების ოფიციალური პორტალის თანახმად, 2014-2016 წლებში მიიღო 12 კონტრაქტი, რომელთა საერთო ღირებულება 118 მილიონ რუბლს აღემატებოდა (დაახლოებით 1,76 მილიონი აშშ დოლარი 2016 წლის საშუალო კურსით).

2014 წელს ღამბაშიძისა და მისი ბიზნესპარტნიორის მფლობელობაში არსებულ კომპანია Ю.СИ.ПИ.АР-ს კი სახელმწიფომ 3,2 მილიონი რუბლის ოდენობის კონტრაქტი გაუფორმა.

2013-2017 წლებში, ასევე ილია ღამბაშიძის მფლობელობაში მყოფმა Energy Communications-მა მიიღო 15 სახელმწიფო კონტრაქტი, რომლის ღირებულება თითქმის 56,9 მილიონი რუბლია.

კომპანია “ეტიუდმა” კი, რომელიც მის ახლო ნათესავს, სავარაუდოდ, დედას ეკუთვნის, 2020 წელს 1,8 მილიონი რუბლის ღირებულების კონტრაქტი მიიღო.

ღამბაშიძის კომპანიების ზოგიერთი სერვისი მოიცავდა ვებგვერდის მხარდაჭერას, საზოგადოებრივი აზრის კვლევას, რეკლამას, ფოკუსჯგუფების მოწყობას და ა.შ.

იყო უფრო მოულოდნელი ამოცანებიც: ერთ-ერთი კონტრაქტის მიხედვით, კომპანია Deep Communication-ი ჩაერთო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ფილმის “ჟასმინის” წარმოების პროცესში (ღია წყაროების მიხედვით, 2016 წელს გამოსული “ჟასმინი" ფილმი "ჰიტი" გახდა. მისი რეჟისორია მარგარიტა მიხაილოვა).

ღამბაშიძის ბიოგრაფიაში კინოს თემა არაერთხელ ჩნდება.

Deep Communication-მა ასევე იმუშავა ყირგიზულ-რუსულ ერთობლივ ფილმზე “სულეიმან-ტოო”. 2012 წელს კანის კინოფესტივალის ერთ ფოტოზე თავად ღამბაშიძეც ვიპოვეთ - ფოტოს წინა პლანზე იყო ამერიკელი მსახიობი ზაკ ეფრონი, რომელიც კინოფესტივალზე ჩამოვიდა.

მთლიანობაში, ღამბაშიძის კომპანიებმა მიიღეს 179,9 მილიონ რუბლზე მეტი ღირებულების სახელმწიფო კონტრაქტები.

თითქმის ყველა კომპანია, რომლებმაც მიიღეს სახელმწიფო ხელშეკრულებები, უკვე ლიკვიდირებულია.

როდესაც 2024 წლის მარტში აშშ-ის ხაზინამ ღამბაშიძეს სანქციები დაუწესა, ასევე გაიყინა მისი ორი „საფულე“, სადაც მას Chainalysis-ის მკვლევართა აზრით, დაახლოებით 200 ათასი დოლარის კრიპტოვალუტა ჰქონდა.

ღამბაშიძე სხვადასხვა კომპანიის დამფუძნებელიცაა, რომლებსაც სახელმწიფო კონტრაქტები არ მიუღიათ: კომპანიების ჩამონათვალი და მათი საქმიანობის სფეროები საკმაოდ ფართოა და მოიცავს კვებას, დაზღვევას და სხვა სფეროებს. მათ შორის, „ხმამაღლა კითხვის ჩემპიონატს“.

ის ასევე არის მამისგან მიღებული ბულგარული კომპანია Moi Bryag-ია ("ჩემი სანაპირო") მფლობელი. ოფიციალური ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით, კომპანიას არასდროს ჰქონია შემოსავალი.

ამ კომპანიის სავარაუდო ვებსაიტი - ოფისით მოსკოვში - აღარ იძებნება, მაგრამ საიტის არქივირებული ვერსიებიდან ჩანს, რომ "ჩემი სანაპირო" უძრავი ქონების რეკლამას აქვეყნებდა ბულგარეთისა და საბერძნეთის შავი ზღვის სანაპიროზე.

ბულგარული დოკუმენტების მიხედვით, ღამბაშიძის მამას ბინა ბულგარეთის ქალაქ ბიალაში აქვს.

თუ ბულგარულ კომპანიებს ოდესღაც ღამბაშიძე აქტივების შესანარჩუნებლად ან შემოსავლის მისაღებად იყენებდა, დღეს ისინი მისთვის სანქციების გამო მიუწვდომელია და, მისი ყოფილი ახლობლების თქმით, ეს პრობლემებს უქმნის მის ამერიკელ შვილებს.

სანქცირებული მამისგან ალიმენტის მიღების ერთადერთი გზა აშშ-ის ხაზინადან სპეციალური ლიცენზიის აღებაა, ამბობენ ღამბაშიძის შვილების დედა და მათი მამინაცვალი. მათი თქმით, ჯერჯერობით ეს ვერ ხერხდება.

“სანქციები შეეხო მხოლოდ მის (ღამბაშიძის) შვილებს, რომლებიც არიან აშშ-ის მოქალაქეები და კარგი სტუდენტები, - თქვა მათმა მამინაცვალმა, - ისინი რუსეთში არ ცხოვრობენ, მუდმივად აქ ცხოვრობენ და ამერიკელები არიან. ეს მათ ყველაზე მეტად აზიანებს“.

 

წყარო: რადიო თავისუფლება

მეთიუ კუპფერი, "ამერიკის ხმა"

 

14 წლის აითაჯ შახმაროვა წელს მეცხრე კლასში უნდა წასულიყო. აითაჯი დმანისიდან, სოფელ უსეინქენდიდან იყო. სკოლაში კი მეზობელ სოფელში, ზემო ყარაბულახში დადიოდა. აითაჯი შაბათს, 7 ოქტომბერს დაკრძალეს.

გამოძიების თანახმად, 14 წლის აითაჯი 28 წლის ასიმ ასლანოვმა, იარაღით მოკლა. კაცი ახლა მიმალვაშია და მასზე ძებნაა გამოცხადებული.

9 ოქტომბერს, თელავის რაიონულმა სასამართლომ ასიმ ასლანოვს ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინა. გამოძიება მას ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობას ედავება - სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 109-ე მუხლს, რაც ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს.

რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეუბნებიან, რომ აითაჯის საქმეზე გამოძიება დაწყებულია კიდევ ერთი, სისხლის სამართლის კოდექსის 150-ე პრიმა მუხლით, რაც ქორწინების იძულებას გულისხმობს. გამოძიებას ქვემო ქართლის პოლიცია აწარმოებს.

რა მოხდა სოფელ ლამბალოში?

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში, 14 წლის აითაჯის მკვლელობის ამბავი 6 ოქტომბერს, საღამოსკენ გავრცელდა.

მეორე დღეს, ​აითაჯის დედამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 28 წლის კაცმა მისი შვილი, ქორწინების მოტივით, ორი თვის წინ დმანისის სოფლიდან, „საძოვრებიდან გაიტაცა“, კახეთში, სოფელ ლამბალოში წაიყვანა, ბავშვს კაცთან დარჩენა არ სურდა და მისგან თავის დაღწევას ცდილობდა.

მოკლული აითაჯის დედა ამბობს, რომ შვილის წამოსაყვანად ვერ მიდიოდა, რადგან კაცი მასაც მოკვლით ემუქრებოდა:

„არ მოგვეშვა, წინ და უკან იარა. ერთ დღეს ბავშვი ხბოს მოსაყვანად წასულა, მე არაფერი ვიცოდი. ჩასაფრებული ყოფილა. მანქანაში ჩაუტენია. ჩემს შვილს გაქცევა სდომებია, ტირილი აუტეხავს. მას მანქანაში გაუწვენია და წიხლები ურტყამს, უგინებია. იქ რომ მიიყვანა, კიდევ უცდია ბავშვს გაქცევა. ბაღში დაუჭერია, ყელზე თოკი გამოუბამს და ასე თრევით წაუყვანია სახლში... მე არ გამიტანებია. ვუთხარი, ჯერ ამის დრო არ არის-მეთქი, 17-18 წლის რომ გახდება, მერე გეტყვი პასუხს-მეთქი. ვითხოვ, რომ ეს ადამიანი მოკვდეს ან სამუდამო მისცენ, ან მე მოვკლავ ტყვიით [ტელეკომპანია „ფორმულას“ თარგმანი]“.

ქალი, სხვა პირებზე დაყრდნობით, ჟურნალისტებს უყვება შვილის მკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე, სოფელ ლამბალოში, ასიმ ასლანოვის სახლში მომხდარ ამბავს:

„ჩემს გოგოს უთქვამს, არ მიყვარხარ, ძალით მომიტაცე, 14 წლის ვარ, არ მინდიხარ, 112-ში დავრეკავ და გიჩივლებო. ამის მერე, იარაღი აუღია და ჩემი შვილისთვის დაუხლია“.

14 წლის გოგოს გატაცების, ორთვიანი ტყვეობისა და მკვლელობის დეტალების აღდგენა ჟურნალისტებს ახლა მხოლოდ ოჯახის წევრებზე, მშობლებზე, ახლობლებზე, სკოლაზე დაყრდნობით უწევთ.

საგამოძიებო უწყებას, ამ დრომდე, არანაირი ოფიციალური განცხადება არ გაუვრცელებია არასრულწლოვანი გოგოს გატაცების, ქორწინების იძულებისა და მკვლელობის შესახებ.

აითაჯის გატაცებისა და შემდეგ მკვლელობის ამბავს ყველა სხვადასხვაგვარად ჰყვება. მაგალითად, გოგოს ოჯახის ახლობელი, ხალილ ომაროვი, რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ გოგოს ოჯახმა გამტაცებელს პოლიციაში იმიტომ არ უჩივლა, რომ „გოგომ უთხრა დედას, რომ ბიჭი უყვარდა და ვრჩები, არ იჩივლოთო... ჩვენც რას ვიზამდით, ამიტომ არ მივმართეთ პოლიციას“.

28 წლის კაცის მამა, ადალათ ასლანოვი კი ირწმუნება, რომ 14 წლის არასრულწლოვანს და მის შვილს „კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ“. მკვლელობის დღეს რა მოხდა, არ იცის: „გოგო დანიშნული იყო და ეს მისი მშობლების თანხმობით მოხდა“.

სოფელ ლამბალოში ამბობენ, რომ 14 წლის აითაჯმა 6 ოქტომბერს, სახლიდან გაქცევა კიდევ ერთხელ და უკანასკნელად, გამტაცებლის ბიძაშვილის საქორწინო სამზადისის დროს სცადა.

თანასოფლელების თქმით, სწორედ მაშინ ესროლა ცეცხლსასროლი იარაღი კაცმა არასრულწლოვან გოგოს, რომელთანაც არარეგისტრირებულ ქორწინებაში იმყოფებოდა.

სანამ აითაჯს მოკლავდნენ, იყო 4 წლის ნინო, 14 წლის ნინი, 15 წლის ლუკა...

14 წლის აითაჯის სიკვდილი არ არის პირველი საქმე, როდესაც ბავშვი ძალადობის პირისპირ სრულიად მარტო დატოვა სისტემამ.

ასეთი საქმე იყო 2019 წელს, 4 წლის ნინო ზალინაშვილის გარდაცვალების საქმე, რომელიც თვეების განმავლობაში დედის მხრიდან სისტემატური ძალადობის მსხვერპლი იყო, ბავშვი საავადმყოფოშიც მოხვდა, ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმირებული იყო ზრუნვის სააგენტოც, თუმცა, სისტემამ ბავშვის სიკვდილი მაინც ვერ აიცილა თავიდან.

2019 წლის 22 იანვრის დილას, ბავშვი საკუთარ საწოლში ნახეს გარდაცვლილი. სასამართლომ ნინოს დედას 11-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა და ის დამნაშავედ ცნო ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისთვის ე.ი. სხეულის დაზიანებისათვის, რომელმაც არასრულწლოვნის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

4 წლის ნინოს საქმეზე სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო ორი სოციალური მუშაკის მიმართაც, მათ მიერ შესაძლო ჩადენილი სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზე, რამაც სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

2022 წლის მაისში, ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის“ იურისტებს, გენერალურმა პროკურატურამ მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ამ საქმეზე განაჩენი დადგა, თუმცა, რა სახის განაჩენი, გაამტყუნეს თუ გაამართლეს სოციალური მუშაკები, ეს დეტალები მათ წერილში არ ეწერა.

სოციალური მუშაკების მიმართ დამდგარი განაჩენის შინაარსით რადიო თავისუფლება 9 ოქტომბერს დაინტერესდა, თუმცა, გენერალური პროკურატურისგან პასუხს ამ დრომდე ველოდებით.

მერე იყო 15 წლის ლუკა სირაძე, რომელმაც თვითმკვლელობა მას შემდეგ სცადა, რაც 2019 წლის 11 დეკემბერს, დიდუბე-ჩუღურეთის სამმართველოს პირველ განყოფილებაში, „მწვანე სკოლის“ კედლებზე გაკეთებული წარწერების („ამ ცხოვრების დედაც“) გამო გამოკითხეს.

ლუკას გარდაცვალების შემდეგ, ჩვენების მიცემის იძულების ბრალდებით დააკავეს საქმის გამომძიებელი, მარიანა ჩოლოიანი, რომელიც ბრალს არ აღიარებდა.

ლუკას სირაძის საქმეში მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ისიც, რომ, სახელმწიფო ინსპექტორის განცხადებით, გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ „მწვანე სკოლამ“ დაარღვია მოსწავლეთა პერსონალური მონაცემების მოპოვებისა და გავრცელების წესები.

კიდევ ერთი გახმაურებული საქმე, როდესაც სისტემამ ვერ მოახერხა მოზარდის დაცვა, 2021 წლის თებერვლის დასაწყისში, ქობულეთში მოხდა. 14 წლის ნინი ცეცხლაძემ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა.

მას შემდეგ, რაც მასზე სექსუალურად იძალადა 23 წლის ახალგაზრდამ და რის შესახებაც ინფორმირებულნი იყვნენ სამართალდამცავები და ზრუნვის სააგენტო, ბავშვი ოჯახის წევრების მხრიდან ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, რის შემდეგაც ნინიმ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა.

საქმეზე ორი პირი დააკავეს, 23 წლის კაცი, რომელმაც 14 წლის მოზარდზე სექსუალურად იძალადა და გარდაცვლილის ბაბუა, 76 წლის კაცი, რომელიც შვილიშვილს ფიზიკურად მას შემდეგ გაუსწორდა, რაც გაიგო, რომ ბავშვზე სექსუალურად იძალადეს.

ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის“, რომელიც მაშინ 14 წლის ნინის დის, დაზარალებულის უფლებამონაცვლის ინტერესებს იცავდა, სავარაუდო სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზე პასუხისმგებელი პირების გამოვლენას ითხოვდა, თუმცა, უშედეგოდ.

ახლაც, ანა თავხელიძე, ორგანიზაციის იურისტი, აითაჯის მკვლელობის საქმეზე საუბრისას, ჯერ იმ საქმეებს იხსენებს, როდესაც სისტემამ ვერ მოახერხა ბავშვების დაცვა და მათი სიცოცხლის გადარჩენა:

„საზოგადოებას არ აქვს განცდა, რომ როდესაც ამ ტიპის დანაშაულები ხდება, როდესაც გულგრილობას ან უმოქმედობას იჩენენ სახელმწიფო სტრუქტურები, ამის გამო ვინმე დაისჯება. შესაბამისად, წახალისებულია პასუხისმგებელი პირების უმოქმედობა“, - ამბობს ის.

გარდა მკვლელისა, ვისი ბრალეულობა უნდა (შეიძლება) გამოიკვეთოს აითაჯის საქმეში?

 • ვისთან ერთად გაიტაცა 14 წლის აითაჯი 28 წლის კაცმა?
 • როგორ მოხდა, რომ ორი თვის წინ გატაცებული არასრულწლოვნის შესახებ არაფერი იცოდა, მაგალითად, სკოლამ? ადგილობრივმა პოლიციამ? ზრუნვის სააგენტომ?
 • რატომ არ შეატყობინა აითაჯის ოჯახმა სამართალდამცავებს, სკოლას, ბავშვის გატაცების შესახებ?
 • რატომ არ მიაწოდეს სამართალდამცავებს ინფორმაცია მეზობლებმა, რომ 28 წლის ასიმ ასლანოვს 14 წლის მოზარდი იძულებით ჰყავდა სახლში გამოკეტილი?
 • რატომ არ მოიკითხა დროულად სკოლის ადმინისტრაციამ ბავშვი, რომელიც ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან სკოლაში აღარ მისულა?


ეს იმ კითხვების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც ახლა გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი.

სწორად წარმართული გამოძიებისა და საქმის გარემოებების დადგენის შემთხვევაში, აითაჯის მკვლელობის საქმეში შესაძლოა არა მხოლოდ ერთი ბრალდებული, უშუალო მკვლელი, არამედ სხვა არაერთი ბრალდებულიც აღმოჩნდეს.

იურისტი ანა თავხელიძე მიიჩნევს, რომ დღეს,14 წლის გოგოს მკვლელობის საქმე არა მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 109-ე მუხლით უნდა მიმდინარეობდეს, რაც ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს, არამედ, გამომძიებლები საქმეს კიდევ არაერთი მუხლით უნდა იძიებდნენ.

მათ შორის პირველია - სისხლის სამართლის კოდექსის 143-ე მუხლის მესამე ნაწილი, არასრულწლოვნისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, რაც ითვალისწინებს 7-დან 10 წლამდე პატიმრობას და არის მძიმე კატეგორიის დანაშაული:

„იყვნენ თუ არა ბავშვის გატაცებაში ჩართული სხვა პირები? ჰყავდა თუ არა მამაკაცს დამხმარე? ამ ფაქტის შესახებ ვის ჰქონდა ინფორმაცია? - ამბობს ანა თავხელიძე.

ამას გარდა, სისხლის სამართლის კოდექსის 376-ე მუხლი, დანაშაულის შეუტყობინებლობა, რაც ისჯება 2-დან 7 წლამდე.

აითაჯის საქმეში, ვინ შეიძლება იყვნენ ის ადამიანები, რომლებზეც შესაძლოა გავრცელდეს სისხლის სამართლის კოდექსის ეს მუხლი? - დანაშაულის შეუტყობინებლობა?

„ყველა ის ადამიანი, ვინც იცოდა, რომ გატაცებული იყო 14 წლის ბავშვი, რომელზეც ძალადობდნენ და ამის შესახებ შეტყობინება არ გაუკეთებია არსად“, - გვეუბნება ანა თავხელიძე და კიდევ უფრო აკონკრეტებს:

„ბავშვის ოჯახის წევრები, მეზობლები, სკოლა... ყველა იმ ადამიანს, ვინც იცოდა, რომ ბავშვი გატაცებული იყო და ეს ინფორმაცია არ შეატყობინეს პოლიციას, მათ სისხლის სამართლის დანაშაული აქვთ ჩადენილი. გამონაკლისია ბრალდებულის ოჯახის წევრები, რომლებიც კანონმდებლობის თანახმად, საკუთარი ოჯახის წევრის წინააღმდეგ არ აძლევს ჩვენებას და, შესაბამისად, ამ ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან“.

ანა თავხელიძის თქმით, კიდევ ერთი გამონაკლისი შეიძლება გავრცელდეს ადამიანზე, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს შიში, რომ ინფორმაციის გავრცელების შემთხვევაში, ის შესაძლოა, თავად იქცეს ძალადობის მსხვერპლად, თუმცა, ეს გარემოებაც გამოძიების დასადგენია:

„გამოძიებამ უნდა შეისწავლოს, შეაგროვოს მტკიცებულებები და ამის მიხედვით უნდა დადგეს, მაგალითად, ბავშვის ოჯახის წევრების სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დანაშაულის შეუტყობინებლობასთან მიმართებით. ინტერვიუში დედა ამბობს, რომ გამტაცებელი მას მოკვლით ემუქრებოდა, უნდა დაადგინოს გამოძიებამ, რატომ არ მიმართა ქალმა პოლიციას“.

გამოძიებამ უნდა გამოიკვლიოს, ჰქონდა თუ არა ბავშვის გატაცების შესახებ ინფორმაცია სკოლას და თუკი მათ ეს ინფორმაცია ჰქონდათ, ანა თავხელიძის თქმით, ამ შემთხვევაშიც უნდა დადგეს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი:

„არადამაჯერებელია სკოლის განცხადება, რომ თითქოს სკოლას დედა არწმუნებდა, რომ ბავშვი სტუმრად იყო და ამის გამო არ დადიოდა სკოლაში. სკოლას ამის გადამოწმების ვალდებულება ჰქონდა. რა ზომა მიიღო სკოლამ, რომ გადაემოწმებინა ეს ინფორმაცია? პირველ რიგში, სკოლას საფუძვლიანად უნდა მოეკვლია ეს საკითხი, მეორე, უნდა შეეტყობინებინა ინფორმაცია სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოსთვის და სამართალდამცავი უწყებისთვის. სკოლის პასუხისმგებლობის საკითხი ძალიან კარგადაა შესასწავლი. თუკი მათ იცოდნენ ბავშვის გატაცების შესახებ, ეს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს და ყველა ამ პირზე უნდა გავრცელდეს დანაშაულის შეუტყობინებლობის მუხლი“.

მაია ხმალაძე, დმანისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირწმუნება, რომ სოფელ ზემო ყარაბულახის სკოლის ადმინისტრაციამ და პედაგოგებმა არაფერი იცოდნენ იმის შესახებ, რომ მეცხრეკლასელი მოსწავლე 28 წლის კაცმა ქორწინების მიზნით მოიტაცა.

მისი თქმით, აითაჯის დამრიგებელი ერთი კვირა ცდილობდა ბავშვის დედასთან დაკავშირებას, თუმცა, ქალი სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდა, „ტელეფონი გათიშული იყო“. 23 სექტემბერს კი დამრიგებელმა აითაჯის ძმას, ამავე სკოლის მოსწავლეს სთხოვა, დედისთვის გადაეცა, რომ მას სკოლაში იბარებდნენ:

„მშობელი კვლავ არ გამოცხადდა, კვლავ არ პასუხობდა სატელეფონო ზარებს. დედა სკოლაში მივიდა 5 ოქტომბერს. ჩემი ინფორმაციით, ამ ხნის განმავლობაში, ქალი ფიზიკურად არ იმყოფებოდა სოფელში. იმ დღეს სკოლის დირექტორი თავად ესაუბრა ქალს. უთხრა, რომ თუკი ბავშვი დაუყოვნებლივ არ მივიდოდა სკოლაში, მას მოსწავლის სტატუსი შეუჩერდებოდა. აუხსნა ყველა დეტალი. მშობელი ლამის მუხლებში ჩაუვარდა, სტატუსი არ შეუჩეროთ, მაქსიმუმ ორ დღეში მოვა სკოლაში, სტუმრადაა წასულიო“.

მაია ხმალაძე ამბობს, რომ სკოლაში მისულ დედას არ უთქვამს, რომ მისი შვილი გატაცებული იყო და მათ დახმარება სჭირდებოდათ:

„ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში, მით უმეტეს, რომ პატარა სოფელია, ოჯახს არ გაუმჟღავნებია, რომ ასეთი პრობლემა ჰქონდათ. პირველი შემთხვევა იყო, რომ ჩვენ არ გვქონდა არანაირი ეჭვი და ინფორმაცია ბავშვის გატაცების შესახებ. ოჯახს მინიშნება მაინც რომ გაეკეთებინა, რომ დახმარება სჭირდებოდათ, რომ ემუქრებოდნენ, სულ სხვა ფორმით შევძლებდით მათ დახმარებას, შევატყობინებდით პოლიციას და აუცილებლად ვიმოქმედებდით კანონის შესაბამისად“.

ანა თავხელიძისთვის არადამაჯერებელია ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ ბავშვის გატაცების შესახებ არაფერი იცოდნენ ადგილობრივმა სამართალდამცავებმა:

„მსგავსი ტიპის საქმეებში ხშირად იკვეთება, რომ პოლიცია სათანადოდ არ რეაგირებს და ამის ყველაზე კარგი მაგალითია 14 წლის ნინი ცეცხლაძის საქმე, სადაც დაწყებული იყო გამოძიება სექსუალურ ძალადობაზე და მაშინაც კი პოლიციამ და ზრუნვის სააგენტომ ვერ გააკეთეს ვერაფერი იმისთვის, რომ ბავშვი დაეცვათ და ფაქტობრივად, სახელმწიფო უწყებების უმოქმედობამ გამოიწვია ბავშვის თვითმკვლელობა“.

კიდევ ერთი მუხლი, რომლითაც გამოძიება უნდა მიმდინარეობდეს, ანა თავხელიძის აზრით, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 137-ე მუხლი, გაუპატიურება, რადგან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 28 წლის კაცს 14 წლის მოზარდთან მისი ნების საწინააღმდეგოდ ჰქონდა სქესობრივი კავშირი.

იურისტის თქმით, გამოძიების ინტერესის არეალში უნდა მოექცეს სისხლის სამართლის კიდევ ერთი, 144-ე პრიმა მუხლი, რაც წამებას გულისხმობს:

„გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კაცი ბავშვზე ძალადობდა, აბამდა, სცემდა, ეს ყველა ეპიზოდი უნდა გასცდეს ოჯახში ძალადობის მუხლს და შესაძლოა, ის გაუთანაბრდეს წამებას“.

რაც შეეხება ქვემო ქართლის პოლიციის მიერ, სისხლის სამართლის კოდექსის 150-ე პრიმა მუხლით დაწყებულ გამოძიებას, რაც ქორწინების იძულებას გულისხმობს, ანა თავხელიძე ამბობს, რომ ამ მუხლით დაწყებული გამოძიება ვერ ჩაანაცვლებს ვერც თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის, ვერც გაუპატიურებისა და ვერც დანაშაულის შეუტყობინებლობის მუხლებს:

„150-ე პრიმა მუხლი ერთ-ერთი რელევანტური მუხლი შეიძლება იყოს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში, გატაცების, ოჯახში ძალადობის და გაუპატიურების გვერდზე გაწევის ფონზე“.

გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მხარდაჭერით მომზადებულ გამოკვლევაში, რომელიც 2022 წელს გამოქვეყნდა, 2020-2022 წლებში, ბავშვთა ქორწინების მიზნით ჩადენილ 407 საქმეზე დაიწყო გამოძიება.

2020 წელს, არასრულწლოვანთან ქორწინების მოტივით ჩადენილი დანაშაულის გამო სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 42 პირის მიმართ2021 წელს - 67 პირის მიმართ. 2022 წელს (6 თვე) – 44 პირის მიმართ.

საქართველოს კანონმდებლობით, აკრძალულია 18 წლამდე ასაკის პირის ქორწინება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ქვეყანაში ქორწინება 18 წლის ასაკიდანაა დაშვებული. 2016 წლის პირველი იანვრიდან გაუქმდა წესი, რომლის თანახმადაც, 16 წელს მიღწეულ პირთა ქორწინება მშობლების თანხმობით დაიშვებოდა. მხოლოდ ერთ წლის განმავლობაში, 2017 წლამდე არსებობდა ასევე სამოქალაქო კოდექსში ჩანაწერი, რომ 17 წელს მიღწეული არასრულწლოვანი პირის ქორწინება დაიშვებოდა მისი ნებით და მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით, ისეთი პატივსადები მიზეზის არსებობისას, როგორიცაა ბავშვის დაბადება. 2017 წლის პირველი იანვრიდან, ეს მუხლი ძალადაკარგულად გამოცხადდა. ანუ, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, 18 წლამდე მოზარდი მის სრულწლოვან პარტნიორთან მხოლოდ ფაქტობრივ თანაცხოვრებაში იმყოფება და არა ქორწინებაში.

ამასთანავე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლის თანახმად, რომელიც გულისხმობს სექსუალური ხასიათის შეღწევას თექვსმეტი წლის ასაკს მიუღწევლის სხეულში, ითვლება მძიმე დანაშაულად და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 7-დან 9 წლამდე.

ავტორი: ნინო თარხნიშვილი 

Radiotavisupleba.ge

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ამჯერად სამომხმარებლო, ინდუსტრიული და სამშენებლო პროდუქტების უვნებლობით დაინტერესდა. აუდიტის ანგარიში, რომელიც უწყების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა, 2020-2021-2022 წლებს მოიცავს. სამომხმარებლო, ინდუსტრიული და სამშენებლო პროდუქტები მრავალფეროვანია და მერყეობს ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო ნივთებიდან - მსხვილ მანქანა-დანადგარებამდე. ბაზრის ეფექტიანი ზედამხედველობა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საქართველოს ბაზარზე არსებული პროდუქტები იყოს უსაფრთხო, ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს შესაბამის მარეგულირებელ მოთხოვნებს. ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად, საქართველომ აიღო ვალდებულება, საკუთარი პრიორიტეტების გათვალისწინებით, ეტაპობრივად დაუახლოოს კანონმდებლობა ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობას. აღნიშნული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად, საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა და დაამტკიცა საზედამხედველო პროდუქტების ტექნიკური რეგლამენტები.

პროდუქტების ტექნიკურ რეგლამენტებთან შესაბამისობა, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, დაექვემდებარა სსიპ „ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს“ ზედამხედველობას. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სისტემურ დონეზე შეაფასა სააგენტოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების ეფექტიანობა. აღსანიშნავია, რომ სსიპ „ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტომ“ - მისი შექმნიდან დღემდე - განახორციელა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რამაც ხელი შეუწყო ადგილობრივ ბაზარზე ზედამხედველობის მიმართულების ინსტიტუციურ გაძლიერებას. ამის მიუხედავად, აუდიტის შედეგად გამოიკვეთა გარკვეული დარღვევები, რომელთა გაუმჯობესების შესაძლებლობა ნამდვილად არსებობს და გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციებიც.

 

სტრატეგიული და წლიური დაგეგმვის არარსებობა

აუდიტის შედეგად გაირკვა, რომ გრძელვადიანი სტრატეგიული და წლიური გეგმების არარსებობის გამო, არ არის განსაზღვრული ბაზარზე ზედამხედველობის გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი მიზნები და მკაფიო საოპერაციო ჩარჩო, რასთან მიმართებითაც სააგენტო შეძლებდა ეფექტიანი დეტალური სამოქმედო გეგმების შედგენას და განხორციელებას. გარდა ამისა, გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი დაგეგმვის არარსებობის გამო, რთულდება იმ გამოწვევების მართვა, რომლებიც სწრაფად ცვალებად გარემო პირობებში ყალიბდება.

„სააგენტოს 2020, 2021 და 2022 წლების პროგრამულ ბიუჯეტებში მითითებული აქვს საქმიანობის საბოლოო შეფასების ინდიკატორები, თუმცა ზოგადი ხასიათის გამო, ეს არ წარმოადგენს საზედამხედველო საქმიანობის შედეგების შეფასების გაზომვად ინდიკატორებს. საქმიანობის შეფასების კონკრეტული ინდიკატორების გარეშე, სააგენტო ვერ უზრუნველჰყოფს განხორციელებული საქმიანობის ობიექტურ შეფასებას და საკუთარი საქმიანობის ეფექტიანობის გაზომვას, რამაც შესაძლოა, გამოიწვიოს დაგეგმილი აქტივობების განხორციელების მიმართ ანგარიშვალდებულების შემცირება, ასევე სამომავლო აქტივობებზე რესურსების არაეფექტიანი განაწილება და პრიორიტეტების არასწორი განსაზღვრა“, - ვკითხულობთ აუდიტის დასკვნაში.

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახელმწიფო აუდიტორების რეკომენდაცია ასეთია - სააგენტომ, ბაზარზე ზედამხედველობის საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, უნდა შეიმუშაოს გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა, რომელშიც განისაზღვრება ბაზარზე ზედამხედველობის პოლიტიკა და პრიორიტეტები, ორგანიზაციული განვითარების ხედვა და მიდგომები, გრძელვადიანი მიზნები და ამოცანები, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობისა და რესურსების განაწილების კომპონენტები, ცვალებადი გარემო, მათ შორის, ონლაინ-ბაზრის ზედამხედველობის საკითხები, მასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირება.

„სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის ობიექტური შეფასების, მისი ეფექტიანობის გაზომვის, ანგარიშვალდებულების გაზრდისა და სამომავლო აქტივობებზე რესურსების ეფექტიანი განაწილების მიზნით, სააგენტომ, საუკეთესო პრაქტიკის მხედველობაში მიღებით, უნდა შეიმუშაოს საქმიანობის ობიექტური შეფასების ინდიკატორები, რითაც შესაძლებელი იქნება სააგენტოს მიზნებისა და ამოცანების მიღწევის პროგრესის მონიტორინგი და შეფასება“.

 

მონაცემთა შეგროვება-დამუშავების მეთოდოლოგიის არარსებობა

სახელმწიფო აუდიტორების მტკიცებით, თავისი საქმიანობის დასაგეგმად და განსახორციელებლად, სააგენტო ხელმძღვანელობს კოდექსითა და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, თუმცა არ გააჩნია რამე სახის ინსტრუქცია, ან მეთოდოლოგია ბაზარზე ზედამხედველობის დასაგეგმად და განსახორციელებლად საჭირო ინფორმაციის კატეგორიების, მათი შეგროვების, დამუშავების და გამოყენების შესახებ.

„კონკრეტული ინსტრუქციის არარსებობის, მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების პროცესის არასათანადო დოკუმენტირების გამო, შესაძლოა, სააგენტოს თანამშრომლებმა გამოიყენონ ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავების, ანალიზისა და დოკუმენტირების განსხვავებული მიდგომები, რაც ხელს უშლის ინსტიტუციური ცოდნის დაგროვებას და შეგროვებულ მონაცემთა ეფექტიან გამოყენებას ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად“.

აუდიტორებმა ისიც გაარკვიეს, რომ ინფორმაციის გაცვლის მიზნით, სააგენტო თანამშრომლობს ყველა სათანადო უწყებასთან, თუმცა მათ საზედამხედველო არეალში შემავალი პროდუქტებით გამოწვეული ჯანმრთელობის დაზიანებების შესახებ მონაცემების სტატისტიკას არცერთი უწყება არ აწარმოებს.

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ვერ მოიპვა მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ სააგენტო თანამშრომლობს ჯანდაცვის სექტორთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, სსიპ „საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოსთან“ და სხვა შესაბამის უწყებებთან, ქვეყანაში მსგავსი მონაცემების აღრიცხვისა და სისტემატიზაციის დაწყების მიზნით. ამგვარი თანამშრომლობის შედეგად მიღებული მტკიცებულებები, შესაძლოა, გამხდარიყო ბაზრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველი - რეალიზაციის შეჩერება, ამოღება, გამოთხოვა, განადგურება“.

გარდა ამისა, ირკვევა ისიც, რომ სააგენტოს დღემდე არ აქვს რისკების იდენტიფიცირებისა და შეფასების თანამედროვე სისტემა და ამ მიმართულებით, DCFTA-ით განსაზღვრული მიზნის მიღწევის პროგრესი არ შეინიშნება. ეს კი, აუდიტორების მტკიცებით, ამცირებს საქართველოში სარისკო პროდუქტების იდენტიფიცირების გზით ბაზარზე ზედამხედველობის ეფექტიანობას და სააგენტოს შეზღუდული რესურსების გამოყენების პროდუქტიულობას.

„ბაზარზე ზედამხედველობის ეფექტიანი დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის საჭირო ინფორმაციის განსაზღვრის, მათი შეგროვების, დამუშავების, ანალიზისა და დოკუმენტირების ერთგვაროვანი და გამართული პროცედურების უზრუნველსაყოფად, სააგენტომ უნდა შეიმუშაოს მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების მეთოდოლოგია, რომელიც განსაზღვრავს ბაზარზე ზედამხედველობის დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის საჭირო ინფორმაციის, მათ შორის, საზედამხედველო პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე წილის, მისგან გამოწვეული დაზიანებებისა და სხვა მნიშვნელოვანი მახასიათებლების შესახებ შეგროვების, დამუშავების, დოკუმენტირებისა და გამოყენების პროცედურებს“, - ასეთია სახელმწიფო აუდიტორების რეკომენდაცია.

 

შემოწმებების დაგეგმვის ნაკლოვანებები

აუდიტის შედეგად ისიც გაირკვა, რომ სააგენტოს კვარტალური გეგმები არ ითვალისწინებს ტექნიკური რეგლამენტებით გათვალისწინებული ყველა პროდუქტის კატეგორიის შემოწმებას. იმავდროულად, სააგენტოში არ არსებობს შესაფერისი დოკუმენტური მტკიცებულებები შესამოწმებლად შერჩეული პროდუქტებისა და ეკონომიკური ოპერატორების შემოწმების პრიორიტეტულობაში დასარწმუნებლად.

„სააგენტოს კვარტალური გეგმები არ მოიცავს ბაზარზე ზედამხედველობის დეტალური დაგეგმვისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რის გამოც აღნიშნული გეგმები არსებული სახით არ შეიძლება ჩაითვალოს ეფექტიან სახელმძღვანელო დოკუმენტად, ერთი მხრივ, შემოწმებების უშუალოდ განმახორციელებელი პერსონალისათვის, ხოლო მეორე მხრივ, მენეჯმენტისათვის“.

გარდა ამისა, სააგენტოს არ გააჩნია ბაზარზე ცალკეული საზედამხედველო პროდუქტის წილის შესახებ, მათგან გამოწვეული დაზიანებების შესახებ და/ან სხვა არგუმენტების არსებობის შესახებ მოპოვებული და დამუშავებული ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც შეიძლებოდა მიღებულიყო ინფორმირებული და დასაბუთებული გადაწყვეტილება კონკრეტული ტიპის პროდუქტის კვარტალური შემოწმებების გეგმებში შეტანის ან გეგმის მიღმა დატოვების შესახებ.

სახელმწიფო აუდიტორების მტკიცებით, შერჩევის მეთოდის არარსებობის გამო, ვერ დგინდება, რის საფუძველზე განსაზღვრავს სააგენტო შესამოწმებელი პროდუქტის რაოდენობებს და ეკონომიკურ ოპერატორებს.

 

სააგენტოს მიერ საზედამხედველო ბაზრის მოცვის ნაკლოვანებები

სახელმწიფო აუდიტორებმა გაარკვიეს, რომ სააგენტოს ტექნიკური შემოწმებები ჩატარებული აქვს მხოლოდ პროდუქტის რეალიზაციის ადგილებიდან და საქართველოს საბაჟო კონტროლის ზონებიდან აღებული ნიმუშის ლაბორატორიული შემოწმებების/პროდუქტის გამოცდის გზით. რაც შეეხება რეალიზაციის ადგილებში პროდუქტის ნიმუშის არალაბორატორიულ ტექნიკურ შემოწმებას, მიუხედავად იმისა, რომ სააგენტოს გააჩნია შესაბამისი მანდატი, აუდიტის პერიოდში, სააგენტოს ამ სახის ზედამხედველობა არ განუხორციელებია.

მეტიც, სააგენტოს არასდროს ჩაუტარებია საქართველოს ბაზარზე განთავსებული შემდეგი საზედამხედველო პროდუქტების ტექნიკურ-ლაბორატორიული შემოწმება:

 

 • თხევად ან აირად საწვავზე მომუშავე წყლის ახალი გამაცხელებლები;
 • წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები;
 • წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლები;
 • შეცდომაში შემყვანი პროდუქტები;
 • ბაზარზე ბავშვების მოხმარებისთვის რეზისტენტული სანთებელები;
 • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები;
 • აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები;
 • მანქანა-დანადგარები;
 • პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი მოწყობილობები და დამცავი სისტემები.

 

ამასთან, სააგენტო სრულად არ ფლობს ინფორმაციას მის მანდატში შემავალი თითოეული საზედამხედველო პროდუქტის ლაბორატორიული მომსახურებების შესაძლო მიმწოდებლებისა და მოსალოდნელი ხარჯების შესახებ.

„სააგენტო არ გეგმავს ყველა საზედამხედველო პროდუქტის რეგულარულ ლაბორატორიულ შემოწმებებს და არ აწარმოებს აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას მომავალში ამ ტიპის შემოწმებების გააქტიურებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის, ლაბორატორიული მომსახურებების პოტენციური მიმწოდებლები არ არიან ინფორმირებულები საქართველოში აკრედიტებული ლაბორატორიების შესაბამისი ტიპის მომსახურებებზე მოთხოვნის არსებობაზე და მისგან გამომდინარე სარგებელზე. ეს განაპირობებს საქართველოში შესაბამისი ლაბორატორიული მომსახურებების განვითარებისა და მიწოდების მიმართ პოტენციური მიმწოდებლების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობას“.

სახელმწიფო აუდიტორების მტკიცებით, ტექნიკური შემოწმებების არალაბორატორიული ფორმების განუვითარებლობის გამო, საზედამხედველო პროდუქტი უშუალოდ სააგენტოს მიერ ტექნიკურად არ მოწმდება.

 

იმპორტის წინასწარი შეტყობინებების შემოწმების ნაკლოვანებები

იმპორტის წინასწარი შეტყობინებების პრაქტიკასთან დაკავშირებით, აღსანიშნავია ევროკომისიის მიერ, 2023 წლის 1 თებერვალს გამოქვეყნებული სამუშაო დოკუმენტი, სადაც ხაზგასმულია, რომ საქართველოს იმპორტის წინასწარი შეტყობინების სისტემა არ შეესაბამება ევრორეგულაციებს.

„2021-2022 წლებში, გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც სარისკოდ მიჩნეული იმპორტის წინასწარი შეტყობინებები სისტემამ ავტომატურად დაადასტურა სამი სამუშაო დღის გასვლის შემდგომ. შესაბამისად, მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემაში ინტეგრირებულ რისკის პროფილთან თანხვედრილი პროდუქტი, 17 შემთხვევაში, საქართველოს ბაზარზე დაიშვა სააგენტოს შემოწმების გარეშე. მიუხედავად იმ გარემოებისა, რომ ავტომატური დადასტურებების პროცენტული წილი მთლიან შეტყობინებათა რაოდენობაში მაღალი არ არის, რჩება რისკი, რომ ერთჯერადად, დიდი რაოდენობის შეუსაბამო პროდუქტი შემოვა საქართველოს ბაზარზე“.

აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო აუდიტორების მტკიცებით, სააგენტოში არსებული კონტროლის მექანიზმები არასათანადოა იმ თვალსაზრისით, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სარისკო პროდუქტის შესახებ თითოეული იმპორტის წინასწარი შეტყობინების შემოწმება და დროული გადაწყვეტილების მიღება.

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახელმწიფო აუდიტორების რეკომენდაციის მიხედვით, ბაზარზე ზედამხედველობასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის დადგენილი ჯარიმისა და შემზღუდველი ღონისძიებების აღსრულების ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად, სააგენტომ უნდა მოამზადოს საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი და წარუდგინოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, რათა განისაზღვროს სამართალდარღვევის შემაკავებელი ეფექტის მქონე ჯარიმების დიაპაზონი.

„იმავდროულად, კონკრეტული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის ჯარიმის კონკრეტული ოდენობის განსაზღვრისთვის, დადგინდეს ისეთი გასათვალისწინებელი კრიტერიუმები, როგორებიცაა: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შინაარსი, ჯარიმის ოდენობის თანაფარდობა შეუსაბამო საზედამხედველო პროდუქციის ჯამურ ღირებულებასთან, საზოგადოების დაინტერესება და სხვა. გარდა ამისა, დაჯარიმებასთან ერთად, კანონმდებლობით განისაზღვროს იმ მოვალეობის შესრულების დაკისრება, რომლის შეუსრულებლობისთვისაც ხდება ჯარიმის შეფარდება, ხოლო შეუსრულებლობის შემთხვევაში - ჯარიმების გაზრდილი ოდენობა“.

 

ავტორი: მაკა რუხაძე

ჟურნალისტური გამოძიება ნაწილი 1

სტატისტიკურად ყოველთვიურად თბილისში 600–700–მდე დაკრძალვა რეგისტრირდება და შესაბამისად გარდაცვლილთა რიცხვიდან გამომდინარე, წლიდან წლამდე იზრდება სასაფლაოების ფართობიც, რომელიც მრავალ პრობლემას უქმნის დედაქალაქის მაცხოვრებლებსა და ინფრასტრუქტურას.

თბილისის საერთო ფართობის 1,5% ანუ 759 ჰექტარი  სასაფლაოებს უკავია, არსებობს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი 55 საქალაქო სასაფლაო მათ კი  შპსჰერმესი მართავს. კომპანია ოპერირებს დაკრძალვის ნაწილში და უზრუნველყოფს სასაფლაოს მოვლა-პატრონობას.

ამჟამად, დახურულია  კუკიის, ახალი კუკიის, ვერისა და წმ. ბარბარეს საქალაქო სასაფლაოები, სადაც აკრძალულია ახალი საფლავების გაცემა, ხოლო საგვარეულო საფლავებში დადგენილი წესების შესაბამისად მიმდინარეობს დაკრძალვა. ასევე დახურულია მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ გმირთა კუკიისა და პეტრეპავლეს მემორიალური სასაფლაოები.

კერძო სასაფლაოების სტატისტიკა საქართველოში არ არსებობს. თბილისში მათი რიცხვი   დაახლებით 20-მდეა და დედაქალაქში  სასაფლაოების საერთო მოცულობას მნიშვნელოვნად ზრდის.

როგორც ქალაქ თბილისის მერიის წარმომადგენელი „ვერსიასთან“ საუბრისას აცხადებს,  არსებული მონაცემებით უნდა ვივარაუდოთ, რომ არსებობს საკმარისი - მინიმუმ 10 წლის პერიოდისათვის თავისუფალი რესურსი ახალი საფლავების გასაცემად. საჭიროების მიხედვით შესაძლებელია სამომავლოდ დაემატოს საქალაქო სასაფლაოები ან მიმდებარე რესურსების შესაბამისად გაფართოვდეს არსებული სასაფლაოები.

რა ღირს თბილისში სიკვდილი?

საფლავის ფასს თბილისში არეგულირებს თბილისის საკრებულო, ხოლო გადაწყვეტილებას იღებს თბილისის მთავრობა.

საქალაქო სასაფლაოებზე მე–5 ზონაში და იმ სასაფლაოებზე სადაც არ არის დამტკიცებული ზონები ერთი და ორ ადგილიანი საფლავის გაცემა არის უფასო, ხოლო ყოველი მომდევნო ადგილის ღირებულებაა 700 ლარი (გაიცემა მაქსიმუმ 6 ადგილიანი საფლავი).

საფლავების ფასები პირველი ზონის მიხედვით (მე–5 ზონაში საფლავის გაცემა ერთი და ორ ადგილიანი საფლავისათვის უფასოა):

საბურთალოს საქალაქო სასაფლაო:

1 ადგილინი – 2200; 2 ადგილიანი – 4400

ღრმაღელეს საქალაქო სასაფლაო:

1 ადგილინი – 500; 2 ადგილიანი – 1000

პეტრეპავლეს საქალაქო სასაფლაო:

1 ადგილინი – 200; 2 ადგილიანი – 400

მუხათგვერდის საქალაქო სასაფლაო:

1 ადგილინი – 400; 2 ადგილიანი – 800

ნავთლუღის (ებრაელების) საქალაქო სასაფლაო:

1 ადგილინი – 50; 2 ადგილიანი – 100

მახათას საქალაქო სასაფლაო:

1 ადგილინი – 800; 2 ადგილიანი – 1600

ორთაჭალის ქრისტიანებისა და მუსულმანების საქალაქო სასაფლაო:

1 ადგილინი – 50; 2 ადგილიანი – 100

ველის საქალაქო სასაფლაო:

1 ადგილინი – 50; 2 ადგილიანი – 100

ვაზისუბნის საქალაქო სასაფლაო:

1 ადგილინი – 500; 2 ადგილიანი – 1000

ლილოს საქალაქო სასაფლაო:

1 ადგილინი – 50; 2 ადგილიანი – 100

მუხიანის საქალაქო სასაფლაო:

1 ადგილინი – 200; 2 ადგილიანი – 400

მე–3 და ყოველ მომდევნო ადგილის ფასი არის 700 ლარი

 

კრემატორიუმის ისტორია საქართველოში

საქართველოში პირველად გასული საუკუნის 70-იან წლებში გაჩნდა კრემატორიუმის მოწყობის იდეა. მთავარი მიზანი თბილისში სასაფლაოებისთვის გამოყოფილი ტერიტორიების დაზოგვა იყო. მუხათგვერდის სასაფლაოზე  ამისთვის,  არქიტექტორ ვიქტორ ჯორბენაძის პროექტის მიხედვით სპეციალური ნაგებობაც ააშენეს, თუმცა, ეს იდეა მალევე  მიივიწყეს  და კრემატორიუმი  იქ არასოდეს ამოქმედებულა.  მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში – როგორც დასავლეთში, ასევე აღმოსავლეთში,  კრემაციის მეთოდი აქტიურად გამოიყენება და კრემატორიუმებიც ფუნქციონირებს. საქართველოში კრემაციის მსურველები არიან, ამ სურვილს ისინი  სიცოცხლეში  გამოთქვამენ,  მაგრამ  იმის გამო, რომ ქვეყანაში კრემატორიუმი არ არის,  ეს სურვილი სურვილადვე რჩება.საქართველოში მცხოვრები ინდუიზმის მიმდევრების ნაწილი   ვედური კულტურის ცენტრში  ლოცულობს. ისინი ფიქრობენ, რომ გარდაცვალების შემდეგ სხეული რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაქრეს, რათა სულმა რეინკარნაცია შეძლოს. ამიტომ,   სხვადახვა ქვეყანაში ამ რელიგიის მიმდევრები გარდაცვალების შემდგომ კრემაციის მეთოდს ემხრობიან. საქართველოში არ არის დაწესებულება, სადაც სხეული შეიძლება ცეცხლს მიაბარონ. ბევრი ამბობს, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც დიდი გავლენით სარგებლობს, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს იმაში, რომ ქვეყანას მოქმედი კრემატორიუმი არ აქვს.   

მაშინ, როდესაც საბჭოთა მმართველობისთვის კრემაცია თანამედროვე მეთოდს წარმოადგენდა, რომელიც რელიგიურ რიტუალს ემიჯნება, ეკლესია ამ პრაქტიკას კატეგორიულად უარყოფს.მიუხედავად იმისა, რომ ბიბლია კრემაციას არ ეწინააღმდეგება, მართლმადიდებელ ქრისტიანებს სჯერათ, რომ ცხედარის დაწვა ქრისტიანული მოძღვრების მიხედვით იკრძალება. როგორც ისინი ამბობენ, ეკლესია მხოლოდ დაკრძალვის რიტუალს აღიარებს. 

კრემაციის საკითხების დარეგულირების კანონი და ინიციატივა

საქართველოში კრემაციის სერვისის მიღება შეუძლებელია – ამის მიზეზი კი კანონმდებლობაშია. ქვეყანაში ამ მომსახურების გასაწევად საჭირო სტანდარტები დარეგულირებული არაა. სწორედ ამ საკანონმდებლო ღიობის მოსაგვარებლად პარლამენტში დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომელიც საქართველოში კრემაციის მომსახურების საკითხებს დაარეგულირებს და შესაძლებელს გახდის. კანონპროექტის ინიციატორი დეპუტატი ხათუნა სამნიძეა.

ხათუნა სამნიძე ერთ-ერთ მედიასაშუალებასთან ამბობს, რომ კრემაცია, როგორც ეკონომიკური საქმიანობა, ქართულ კანონმდებლობაში ნახსენებია. ასევე კანონმდებლობა არ კრძალავს კრემაციას, თუმცა ამ სერვისის მიღება შეუძლებელია, რადგან არ არსებობს საჭირო ლიცენზია/ამ ლიცენზიის გაცემის კონკრეტული წესები და პირობები.

„ვინმემ რომ მოინდომოს კრემაციის სერვისის მიწოდება, ამისთვის საჭიროა ლიცენზია… კრემატორიუმის გახსნისა და კრემაციის ნაწილში ლიცენზიის გაცემის სტანდარტებიც არ არსებობს.

ცვლილებები შედის ლიცენზიების კანონში, სადაც გავწერეთ, რომ უნდა შემუშავდეს ლიცენზიის სტანდარტები და ამ კანონმდებლობის არსებობის შემდეგ უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებას რეკომენდაციას გავუწევთ, დავეხმარებით, რომ შეიმუშაონ სტანდარტები, როგორ უნდა გაიცეს [ლიცენზია], სად უნდა აშენდეს [კრემატორიუმი], ყველაფერი ის, რაც მისცემს დაინტერესებულ ბიზნესს შესაძლებლობას, დაიწყოს ეს სერვისი. ამ მონაცემებით, [კრემაცია] აკრძალული არ არის, მაგრამ ვერც ვერავინ გააკეთებს, იმიტომ, რომ სტანდარტები არ არსებობს“, – ამბობს ის.

პროექტის მიხედვით, ცვლილება შედის „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ კანონში და ჩნდება ჩანაწერი ნეშტის დაკრძალვასა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობების ლიცენზიასთან და ამ ლიცენზიის გაცემის წესებსა და პირობებთან დაკავშირებით.

ხათუნა სამნიძემ, თანამოაზრეებთან ერთად, პარლამენტში პროექტის ინიციირებამდე ხანგრძლივი მოსამზადებელი პერიოდი გაიარა. შეხვდა საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფს, ასევე გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დახმარებით მომზადდა კვლევა კრემაციასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ.სამნიძის თქმით 51 ხმა საკმარისი იქნება რომ კანონპროექტი მიიღონ. საკითხს პარლამენტში საშემოდგომო სესიებზე განიხილავენ.

ეკლესიის მოსაზრება კრემაციაზე

UNDP-ის კვლევის დოკუმენტის მიხედვით, საქართველოში მცხოვრები იმ რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის, რომელთათვისაც კრემაცია დაკრძალვასთან დაკავშირებული რელიგიური რიტუალის ცენტრალური ნაწილია, შეზღუდულია ადამიანის რწმენის, რელიგიური რიტუალებისა და წეს-ჩვეულებების შესაბამისად დაკრძალვის შესაძლებლობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რელიგიის გამჟღავნების უფლების შეზღუდვა.

რაც შეეხება ქრისტიანობას, დოკუმენტში მოყვანილია თეოლოგ დავით თინიკაშვილის პოზიცია „რადიო თავისუფლების“ ინტერვიუდან, რომლის მიხედვით, არ არსებობს საეკლესიო კანონი, მსოფლიო თუ ადგილობრივ კრებაზე მიღებული, რომელიც კრძალავს კრემაციას, ასევე ბიბლიაში არსადაა ნათქვამი, ცხედარი უნდა დაიმარხოს თუ უნდა დაიწვას. კათოლიკურმა ეკლესიამ კრემაცია 1963 წლიდან დაუშვა.

„რაც შეეხება ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას, პატრიარქის მდივნის მიქაელ ბოტკოველის განცხადებით:

„იმ მართლმადიდებლებს, რომლებიც კრემაციას მიმართავს, ეკლესია არ მოკვეთს, ანუ გარდაცვლილს ჩვეულებისამებრ აუგებენ წესს და ყველა საჭირო რიტუალს ჩაუტარებენ, ვინაიდან ჩვენ ვლოცულობთ ადამიანის სულისათვის და არა სხეულისათვის, თუმცა, ჩვენი ეკლესია ერთმნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგება სხეულის დაწვას“, – აღნიშნულია კვლევაში.

„ვერსია“ ამ თემაზე, თბილისის ვაკის მაცხოვრის ფერიცვალების ტაძრის წინამძღვარს, დეკანოზ შალვა კეკელიას ესაუბრა:

- მამაო, გამოუთქვამთ თუ არა თქვენი მრევლის წევრებს კრემატომიუმის/კრემაციის არსებობის სურვილი?

- ჩვენი მრევლი კრემაციას არ ითხოვს. ჩემს გამოცდილებაში ასეთი შემთხვევა არ მქონია.

- თუ მოუთხოვია ვინმეს ისეთი ადამიანისთვის წესის აგება, ვისაც კრემაცია ჩაუტარდა?

- დიახ, მსგავსი შემთხვევები საკმაოდ ხშირად ხდება. უცხოეთიდან ჩამოყავთ ასეთი ადამიანები და მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულად ცოდვაა, ჩვეულებრივად ვიხდით პანაშვიდს და ვუგებთ წესს.

- რატომ ითვლება კრემაცია ქრისტიანულად ცოდვად?

- კრემაცია ქრისტიანულად მძიმე ცოდვაა, რადგან ღვთის ბრძანებაა, რომ მიწა ხარ და მიწად უნდა იქცე. ქრისტიანები ამ წესს უნდა დავემორჩილოთ.

 

ავტორი: ია გრიგალაშვილი

გაგრძელება იქნება....

More Articles ...