Top Stories

ავტორი-სალომე ნოზაძე

ვერსიააგრძელებს შიდა ქართლის ერთ-ერთ სოფელში მომხდარი საზარელი დანაშაულის ფაქტის გამოძიებას - შეგახსენებთ, რომ 13 წლის გოგონა 53 წლის პაპას გაუპატიურებაში ადანაშაულებს და ჩვენებაში აცხადებს, მამის მამა მასზე სისტემატურად ძალადობდა. „ვერსიამამ საქმეზე ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში არაერთი სტატია მოამზადა და კვლავ ვაგრძელებთ ამ სკანდალური ამბის გამოძიებას. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული საქმის განხილვა სასამართლოში უკვე რამდენიმე თვეა, გრძელდება. როგორც ჩვენთვის ცნობილი ხდება 12 ივლისს ბრალდებულს წინასწარი პატიმრობის ცხრა თვე გადის, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ არ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, ბრალდებული გათავისუფლდება წინასწარი პატიმრობიდან. გთავაზობთ ბრალდებულის ადვოკატის კომენტარს :

„ბრალდებულს ხუთი დღის წინ დაუდგინდა გულის ძალიან მძიმე დიაგნოზი, რაც სასწრაფო ოპერაციას გულისხმობს. ამის გამო 17-ში ჩანიშნულ სხდომაზე პატიმარი ვერ მოიყვანეს. მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა წარმოდგენილი ფორმა ნომერი ასი და მოთხოვნა, რომ გადაედოთ სხდომა და ჩაეტარებინათ ოპერაციის შემდეგ, მოსამართლემ ეს არ გაითვალისწინა და ბრალდებული მაინც მოიყვანეს ონლაინ სხდომაზე.

ეს ადამიანი არის მეორე ჯგუფის ინვალიდი, ყავარჯნების გარეშე გადაადგილება არ შეუძლია.  გვაქვს ექიმის ცნობა, რომ მას აქვს ტაქიკარდია და დაუყოვნებლივ ოპერაციას საჭიროებს. მიუხედავად ასეთი დიაგნოზისა, ექიმის მითითებით დღესაც არ მოიყვანეს ბრალდებული სხდომაზე და ისევ ონლაინ ჩართვას დაესწრო. ბრალდებულს ონლაინ სხდომაზე მისვლაც უჭირს, რადგან არ აქვთ ადაპტირებული გარემო და პირობები. ბრალდებულმა უნდა გაიაროს 300-350 მეტრი ფეხით, უნდა ავიდეს მესამე სართულზე  და დაესწროს ონლაინ სხდომას. ეს მისთვის ადამიანის უფლებათა ეროვნული კონვეციის პირდაპირი წამების მოპყრობის ტოლფასია, რამეთუ წამებად ითვლება ნებისმიერი მოქმედება, რომელმაც შეიძლება პატიმარს ზიანი მიაყენოს. მე დავაყენე შუამდგომლობა ონლაინ სხდომის შეწყვეტის შესახებ, რომელიც უკვე გაუქმებულია. მოსამართლემ დღეს გაიზიარა ჩემი შუამდგომლობა და სხდომა გაგრძელდება ბრალდებულის საკანში. შესაძლოა ბრალდებულს რამდენიმე დღეში ჩაუტარდეს ოპერაცია.“

 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საჯარო მმართველობით დაინტერესდა. აუდიტი, რომელიც უწყების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა, საჯარო მოხელეთა პროფესიულ განვითარებას ეხება. საჯარო მმართველობის წინაშე მდგარი ამოცანების შესასრულებლად, მნიშვნელოვანია პროფესიონალი, მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული ადამიანური რესურსების არსებობა და მათი ეფექტიანი მართვა, რაც სტრატეგიული მიზნების მიღწევის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობად ითვლება. საჯარო სამსახურის ბიურომ, რეფორმის ფარგლებში, დასაქმებულთა პროფესიული განვითარების მიმართულებით, არაერთი აქტივობა განახორციელა, თუმცა სახელმწიფო აუიტორების მტკიცებით, რიგი საკითხები კვლავ აქტუალურია, რისთვისაც სათანადო ღონისძიებების გატარება აუცილებელია. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება აუდიტი, რომლის მოკლე მიმოხილვასაც ამჯერად გთავაზობთ.

 

ხარვეზები ადამიანური რესურსების განვითარების სტრატეგიებში

ზოგადად, ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვის მნიშვნელოვანი პირობაა, რომ ორგანიზაციებში შემუშავებული იყოს ადამიანური რესურსების განვითარების სტრატეგია, ხოლო საჯარო სამსახურის ბიურო, საკუთარი ფუნქციებიდან გამომდინარე, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების მიზნით, შეისწავლის, აანალიზებს და მონიტორინგს უწევს საჯარო სამსახურის სფეროში არსებულ მდგომარეობას.

სახელმწიფო აუდიტორების მიერ შერჩეული ოთხი სამინისტროდან, ადამიანური რესურსების განვითარების სტრატეგია არ შეუმუშავებიათ განათლებისა და მეცნიერების, აგრეთვე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებს, ხოლო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ასევე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების მიერ, აუდიტორებისთვის წარდგენილი სტრატეგიები შემუშავებული და დამტკიცებული იყო 2021 წელს. შესაბამისად, გათვალისწინებული აქტივობების უმეტესობას ჰქონდა მიმდინარე სტატუსი.

„აქედან გამომდინარე, პროფესიული განვითარების მიმართულებით, საჯარო სამსახურის ბიურომ ვერ განახორციელა ადამიანური რესურსების სტრატეგიული დოკუმენტით განსაზღვრული ძირითადი ამოცანებისა და მიდგომების მიმოხილვა და შეფასება. მიუხედავად საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავების ხელშესაწყობის მიზნით განხორციელებული აქტივობებისა, აღნიშნული მიმართულებით არსებული მდგომარეობა საჭიროებს გაუმჯობესებას“, - ვკითხულობთ აუდიტის დასკვნაში.

გარდა ამისა, საჯარო სამსახურის ბიურო, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლების კოორდინაციას და ატარებს შესაბამის ღონისძიებებს მოხელეთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განსავითარებლად, აწარმოებს და აანალიზებს საჯარო მოხელეთა შესახებ სტატისტიკურ ინფორმაციას, მეთოდურ დახმარებას უწევს საჯარო სექტორს და აღნიშნულ სფეროში არსებული მდგომარეობის შესწავლის საფუძველზე, შესაბამის დასკვნებსა და წინადადებებსაც ამზადებს. ვნახოთ, რა დარღვევები გამოავლინეს აუდიტორებმა ამ ნაწილში:

„საქართველოს კანონით „საჯარო სამსახურის შესახებ“, საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების ხელშეწყობის მიზნით, იქმნება საჯარო სამსახურის საბჭო, რომელიც იკრიბება ექვს თვეში ერთხელ, თუმცა ბიუროს განმარტებით, აუდიტის პერიოდში, საბჭო არ შექმნილა!“

აუდიტის მიმდინარეობისას, ოთხი სამინისტროს მაგალითზე, გაანალიზდა პროფესიული განვითარების საჭიროების დადგენის პროცესი, სასწავლო გეგმებისა და მისი შემდგომი უზრუნველყოფის შესახებ მონაცემები, ასევე, აღნიშნული პროცესის ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, ბიუროს მიერ გატარებული აქტივობები.

 

ხარვეზები საჯარო სამსახურის ბიუროში

აუდიტის შედეგად გაირკვა, რომ იმ ოთხ სამინისტროს, რომლებიც აუდიტისთვის შეარჩიეს, საჯარო სამსახურის ბიუროში არ ჰქონდათ წარდგენილი პროფესიული განვითარების გეგმები, ან წარდგენილი გეგმები არ იყო სრულყოფილი. ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ პროფესიული განვითარების გეგმების წარდგენა ფორმალურ ხასიათს ატარებს. შესაბამისად, ბიუროს მხრიდან არ არის უზრუნველყოფილი ინფორმაციის სრულყოფილი ანალიზი და შეფასება:

„პროფესიული განვითარების გეგმების შედგენის პროცესში, არ იკვეთება მკაფიო კავშირი შესწავლილი სამინისტროების მიერ დაგეგმილ ტრენინგებს, ორგანიზაციის პრიორიტეტებსა და ამოცანებს შორის, რადგან დაგეგმილი ტრენინგები ზოგადი ხასიათისაა და ნაკლებადაა ორიენტირებული დარგობრივი მიმართულებით კომპეტენციების ამაღლებასა და განვითარებაზე. შესაბამისად, არ არის უზრუნველყოფილი სპეციალიზებული და პრიორიტეტული მიმართულებით ცოდნისა და გამოცდილების განვითარების შესაძლებლობა. საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნებისა და რეკომენდაციების მიუხედავად, ზემოაღნიშნული გარემოებები კვლავ გამოწვევად რჩება“.

სახელმწიფო აუდიტორებმა შესწავლილი სამინისტროებიდან მიწოდებული ინფორმაცია გააანალიზეს და გამოკვეთეს, რომ პროფესიული განვითარების დამატებითი პროგრამების ჯამური შესრულების მაჩვენებელი მცირე იყო - საშუალოდ, 14% შეადგინა. დაბალი მაჩვენებლით გამოირჩეოდა ფაქტობრივად ჩატარებულ ტრენინგებში დარგობრივი თემატიკის ტრენინგების წილი, რომელმაც ჯამურად ჩატარებული დამატებითი ტრენინგების 17% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ დარგობრივი მიმართულებით ჩატარებული ტრენინგები არ იყო გათვალისწინებული პროფესიული განვითარების გეგმებში, რაც აუდიტორების მტკიცებით, მიუთითებს ორგანიზაციული მიზნებისა და სტრატეგიული ამოცანების სათანადოდ შესრულების რისკებისა და დაგეგმვის პროცესის ნაკლოვანებაზე.

„ოთხი სამინისტროს შემთხვევაში, რეალურად ჩატარებული ტრენინგებისა და მონაწილე თანამშრომლების რაოდენობა ნაკლები იყო გეგმით გათვალისწინებულზე, რაც მიუთითებს პროფესიული განვითარების პროცესის დაგეგმვისა და მისი შემდგომი უზრუნველყოფის ხარვეზებზე. საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნებისა და რეკომენდაციების მიუხედავად, აღნიშნული გარემოებები კვლავ გამოწვევად რჩება. შესწავლილ ორგანიზაციებს არ აქვთ შემუშავებული პროფესიული საჭიროების დადგენის მეთოდოლოგიები. საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში მომზადებული ზოგადი ხასიათის „მოხელის პროფესიული განვითარების სახელმძღვანელო“, არ მოიაზრებს პროფესიული განვითარების მიმართულებით კონკრეტული ორგანიზაციების საჭიროებებს“.

აუდიტორებმა ისიც გაარკვიეს, რომ ტრენინგების ჩატარება, ძირითადად, უზრუნველყოფილია დონორებისგან მიღებული დაფინანსებით, რადგან სამინისტროების ბიუჯეტი არ არის საკმარისი პროფესიული საჭიროებების სათანადოდ უზრუნველსაყოფად. მიუხედავად იმისა, რომ დონორები აქტიურად არიან ჩართულები სწავლების პროცესის მხარდასაჭერად, ხშირ შემთხვევებში, სამინისტროებისთვის რთულია, წინასწარ, მეტი სიზუსტითა და საჭიროებების გათვალისწინებით განსაზღვრონ პროფესიული განვითარების გეგმები.

 

ხარვეზები პროგრამების ხარისხის კონტროლში

საჯარო მოსამსახურეების პროფესიული გადამზადების ნაწილში, აკრედიტაციას ექვემდებარება მხოლოდ საბაზისო პროგრამები, დამატებითი პროგრამები კი, შესაძლებელია დაექვემდებაროს აკრედიტაციას, თუმცა საჯარო დაწესებულებების მოთხოვნის საფუძველზე. სახელმწიფო აუდიტორებმა გაარკვიეს, რომ მსგავსი მოთხოვნით, აუდიტის პერიოდში, ბიუროსთვის არ მიუმართავთ.

„ცხრა სამინისტროდან მოწოდებული მონაცემების ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ დამატებითი სასწავლო პროგრამებისა და მასში მონაწილეთა წილი გეგმაში, საშუალოდ, 90%-ია, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება საბაზისო პროგრამების მაჩვენებლებს. დამატებითი სასწავლო პროგრამების სტანდარტისა და ხარისხის კონტროლის პროცედურები არ არის დადგენილი, ხოლო საჯარო დაწესებულებების უმეტესი ნაწილისთვის შეფასება შემოიფარგლება სწავლების შემდგომ პროგრამაში მონაწილეთა მიერ შევსებული „კმაყოფილების“ კითხვარით, რაც კარგი პრაქტიკის მიხედვით, არ შეიძლება ჩაითვალოს საკმარისად. შესაბამისად, საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის საჯარო სამსახურში არსებული კვალიფიკაციისა და პროფესიული მომზადების დონის შესწავლა გამოწვევად რჩება და არსებობს რისკები, რომ დამატებითი სასწავლო პროგრამების მიზნები ვერ შესრულდეს“.

გაირკვა ისიც, რომ აუდიტის პერიოდში, ცხრა სამინისტროდან, ექვსის შემთხვევაში, არ იყო მოწოდებული სრულყოფილი ინფორმაცია დაგეგმილი სწავლებების შესახებ ადამიანური რესურსების მართვის - eHRMS სისტემაში, რომელსაც უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია ენიჭება HR-ის მიმართულებით, ეფექტიანი მართვის განხორციელების მხარდასაჭერად. იმავდროულად, შესრულების ნაწილში წარდგენილი ინფორმაციის მიხედვით, სწავლებაში მონაწილე თანამშრომელთა რაოდენობა ასახულია ჯამურად, რაც ართულებს საჯარო სამსახურის ბიუროს შესაძლებლობას, გააკეთოს სრულყოფილი ანალიზი, შეფასებები და გასცეს სათანადო რეკომენდაციები.

„აღსანიშნავია ისიც, რომ პროფესიული განვითარების გეგმები არ გამომდინარეობს პროფესიული განვითარების საჭიროებების დადგენის პროცესის შედეგებიდან, ვინაიდან ორგანიზაციებში აღნიშნულ პროცესს სრულყოფილად ფორმალიზებული ხასიათი არ აქვს. სისტემის გაუმჯობესების მიზნით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ განხორციელებული გარკვეული ქმედებების მიუხედავად, ამ პროცესთან დაკავშირებული საკითხები კვლავ გამოწვევად რჩება“.

საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ეფექტიანობის აუდიტის ფარგლებში, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს პანდემიით გამოწვეული ეფექტები, რამაც, აუდიტორების მტკიცებით, უარყოფითი გავლენა იქონია პროფესიული განვითარების პროცესზე.

ავტორი-სალომე ნოზაძე

„ვერსია“ აგრძელებს შიდა ქართლის ერთ-ერთ სოფელში მომხდარი საზარელი დანაშაულის ფაქტის გამოძიებას - შეგახსენებთ, რომ 13 წლის გოგონა 53 წლის პაპას გაუპატიურებაში ადანაშაულებს და ჩვენებაში აცხადებს, მამის მამა მასზე სისტემატურად ძალადობდა. „ვერსიამ“ ამ საქმეზე ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში არაერთი სტატია მოამზადა და კვლავ ვაგრძელებთ ამ სკანდალური ამბის გამოძიებას. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული საქმის განხილვა სასამართლოში უკვე რამდენიმე თვეა, გრძელდება.

იმის გასარკვევად, თუ რა სიახლე გამოიკვეთა საქმეში, „ვერსია“ სავარაუდო დაზარალებულის მამას, დაუკავშირდა. მისი თქმით ის აპირებს ყოფილ ცოლს მეურვეობა ჩამოართვას :

„ბოლო პროცესზე დაიკითხა ბავშვის ფსიქოლოგი, რომელიც ვერ იძახის ბავშვი იტყუება თუ არა. ამბობს, რომ შეიძლება იტყუებოდეს კიდეც. უკვე ეჭვი მეპარება ამ ფსიქოლოგს რამე გამოცდილება ჰქონდეს ან დამთავრებული ჰქონდეს ფსიქოლოგიური. მას კითხვებზე კონკრეტული პასუხები არ აქვს და სამწუხაროა ის რომ, ჩვენ ვაპირებდით ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა ჩაგვეტარებინა, მაგრამ უარი მივიღეთ. ეს ფსიქოლოგი ვერ გვცემს პასუხებს ჩვენ კითხვებზე, ამიტომ გვინდოდა ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, თუმცა უშედეგოდ. სიმართლეს ამბობს თუ არა ბავშვი იმასაც კი ვერ ხვდება და ყველაზე ცუდი ამ აბავშია ის, რომ ფსიქოლოგი ბავშვს მკურნალობს როგორც გაუპატიურებულს, და ბოლოს ამბობს, რომ ვიცოდი, რომ ბავშვი გაუპატიურებული არ იყო, თუმცა მაინც ესე ვმკურნალობო. ანუ არასწორად მკურნალობოდა და ვფიქრობ, რომ ბავშვი მან უარეს დღეში ჩააგდო. ვაპირებ გამოვიძიო საერთოდ აქვს თუ არა ამ ფსიქოლოგს რაიმე გამოცდილება და შეუძლია თუ არა ნორმალურად მიაქციოს ჩემს შვილს ყურადღება...ასევე ფსიქოლოგი სხდომაზე კითხულობს რატომ არ ვუკავშირდებოდი ჩემს შვილებს. თურმე ბავშვი ნერვიულობს ამას, არადა ძალიან ბევრჯერ ვცადე, მაგრამ ყველგან დამბლოკეს და აუკრძალეს ჩემთან ურთიერთობა. ჩემი ყოფილი ცოლი ზემოქმედებს ბავშვებზე. სასამართლოზე ისე გამიარეს, ვერც შემამჩნიეს ვიყავი იქ თუ არა. თუ ბავშვი ამას მართლა ნერვიულობს სასამართლოზე ერთხელ მაინც გამოეხედა. რატომ დამბლოკეს სოციალურ ქსელებში ან არ მპასუხობენ როდესაც ვურეკავდი?! კითხვაზე თუ რატომ დამბლოკეს,ერთ-ერთმა შვილმა ისიც კი მიპასუხა, ესე იყო საჭირო და იმიტოო. ამ ეტაპზე ჩემი ოჯახის არცერთ წევრს არ აქვს ჩემს შვილებთან კონტაქტი.

ასევე მე არავის სარწმუნოებას არ ვეხები, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ სასამართლოზე ბავშვების განცხადებით ისინი იეჰოვას მოწმეები გახდნენ. ჩემი ყოფილი მეუღლე იყო იეჰოვას მოწმე და მისი ზემოქმედების ქვეშ მოექცნენ ჩემი შვილებიც, მაშინ, როდესაც ისინი მონათლულები გვყავდა და მართლმადიდებელი ქრისტიანები იყვნენ. ჩემი ყოფილი მეუღლეც, როდესაც ერთად ვიყავით, მაშინ მოვნათლეთ მართლმადიდებლად, მაგრამ დაშორების შემდეგ გახდა იეჰოვას მოწმე და ბავშვებიც მოაქცია. მე არ მსიამოვნებს ეს ფაქტი. ძალიან დიდი ზეგავლენის ქვეშ არიან ბავშვები. ეს ჩემი აზრია და ასე ვხედავ.

ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ვფიქრობ, ჩემი ყოფილი მეუღლე არ ზრუნავს ჩემს შვილებზე და ვაპირებ, რომ მეურვეობა ჩამოვართვა. ბავშვების ჯანმრთელობა არის ძალიან შერყეული და ჩემ შვილებს არ ექცევათ არანაირი საჭირო ყურადღება.“

ავტორი: ია გრიგალაშვილი

ქართული  სამზარეულო ერთ-ერთი უმდიდრესი და უნიკალურია მთელ მსოფლიოში.  ქართველი პროფესიონალი შეფ-მზარეულების შესახებ საუბარი კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მედიაში სხვადასხვა კულინარიული შოუები გამოჩნდა. საზოგადოების უმრავლესობამ ბევრი მათგანი სწორედ ტელეეკრანებიდან გაიცნო და საკმაო პოპულარობა და სიყვარულიც მოიპოვეს. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ წარმატებული შეფმზარეული გურამ ბაღდოშვილი, რომელიცსამზარეულოს ომებისჟიურის წევრი იყო, ახლა კი საქართველოს სხვადსხვა კუთხეში აქტიურ კულინარიულ საქმიანობას ეწევა. მას კვების ობიექტებთან ერთად კახეთში საკუთარი მეურნეობა აქვს, რამდენიმე თვის წინ კი, 1 მლნ ევროს ინვესტიციით, ბათუმშიალიანს ჯგუფთან“ ერთადგანსხვავებული კონცეფციის რესტორანი გახსნა.  „ვერსიაქართული კულინარიისა და  სარესტორნე ბიზნესი პრობლემებზე გურამ ბაღდოშვილს ესაუბრა.

 

-გურამ, რატომ გადაწყვიტეთ ბათუმში  რესტორნის გახსნა და ერთდროულად როგორ უმკლავდებით ამდენ საქმეს?

_ვმუშაობ აისიდან დაისამდე, კახეთიდან აჭარამდე. კახეთში მაქვს ფერმა, ვაწარმოებ სხვადასხვა ტიპის სოფლის ნობათს და ვამარაგებ ჩემს რესტორნებს, რათა კერძები  ხარისხიანი პროდუქტებისგან დავამზადოთ. პერიოდულად ჩამოვდივარ თბილისში. აჭარაში მყავს კარგი მეგობრები და პარტნიორები, მათთან ერთად წამოვიწყე ეს არაჩეულებრივი საქმე. აქ ნამდვილად საჭირო იყო მაღალი კლასის ზღვის პროდუქტების რესტორანი. გვაქვს შერეული სამზარეულო, არა მხოლოდ თევზის, არამედ აზიური, ტაილანდური, ვიეტნამური, ქართული და ა.შ. ეს არ არის ექსკლუზიურად მხოლოდ თევზის რესტორანი.

_ მაღალი კლასის რესტორანშიც ალბათ ფასებიც შესაბამისია, ქართველები უფრო მოდიან კერძების დასაგემოვნებლად თუ  უცხოელები?

_ყოველთვის ვცდილობ, ქართველი სტუმრებისთვის ვიმუშაო, აქცენტი მათზე უფრო მაქვს აღებული. ყველას მოსვლა მიხარია, მაგრამ უფრო ქართველის, რადგან ჩვენს ბაზარზე ვარ ორიენტირებული და პირველ რიგში ვცდილობ, ჩემი ქვეყნის მოქალაქეები დავაკმაყოფილო. უცხოელებს რომ ვანიჭებდე უპირატესობას, ევროპაში წავიდოდი და იქ ვიმუშავებდი. მინდა ჩემ ქართველ სტუმარს ვასიამოვნო და ვასწავლო, როგორია გემრიელი გასტრონომია.

_როგორ ფიქრობთ, რამდენად მოწესრიგებულია სარესტორნე ბიზნესი საქართველოში, იღებენ თუ არა მომხმარებლები შესაბამის მომსახურებასა და კერძებს?

_ახლაც ამ თემაზე ვსაუბრობდი მეგობართან, თუ რა რთულია პერსონალთან კომუნიკაცია. ბევრ რესტორანში დამფუძნებელი თავად არის ჩართული საქმეში და ყველაფერი კარგად მიდის, თუმცა სადაც უბრალოდ დაქირავებული პერსონალია და ფინანსურ მოგებაზეა ორიენტირებული, იქ ვერანაირად იქნება კეთილსინდისიერება.

მხოლოდ გასტრონომიული გამოცდილება არ არის საკმარისი რესტორნის გასახსნელად, მენეჯერისა და ფინანსისტის ცოდნაც საჭიროა. თუ კარგი მარკეტინგი არ გაქვს, ძალიან რთულია ბიზნესი დაიწყო. ამას სჭირდება მოთმინება და ბრძოლა, თუ ყველა პრობლემას გაუძლებ რასაც ცხოვრება წამოგიყენებს და დაბრკოლებებს გადალახავ, გააგრძელებ მუშაობას, თუ არადა - არაფერი გამოგივა. 1 წლის განმავლობაში 100 რესტორანი იხსნება და 99 იკეტება.

უპატრონოდ არის მიტოვებული ეს სექტორი, აქედან გამომდინარე, რესურსი ძალიან ცოტაა, სერვისი კი უარესი. პროფესიონალიზმზე ზედმეტია ლაპარაკი, ბევრ ადამიანს ექსპლუატაციაში ჰყავდა კადრები, მაგრამ რაც მიტანის (გამოძახების) სერვისი გაჩნდა, მას შემდეგ აირია ყველაფერი. სიცოცხლის ფასად შეუძლიათ იარონ დღე და ღამე, რადგან ამ სისტემაში მომუშავე ადამიანებს ორმაგი ხელფასი აქვთ და თავიანთი თავის უფროსები თავად არიან.

_ანუ რთულია კარგი მზარეულებისა და პერსონალის მოძიება?

_რა თქმა უნდა, სულ ამ ადამიანების ცვლასა და ძიებაში ვარ. ვიღაცას ვასწავლით რაიმეს, მალევე მიდის და ცდილობს, საკუთარი ბიზნესი წამოიწყოს ან სხვა ქვეყანაში წავიდეს. ჩემი გუნდიდან ორი ახლახანს ამერიკაში წავიდა, ერთი საფრანგეთში მიდის, ერთი - გერმანიაში. ხომ წარმოგიდგენიათ, რას ნიშნავს გუნდში 4 ადამიანის დაკარგვა. ძალიან მძიმეა, მაგრამ ვიმუშავებთ, სხვა გზა არ გვაქვს. კონცეპტუალური რესტორნის შენახვა ძალიან რთულია, დიდი რესურსი და 24/7-ზე შრომა სჭირდება.

_სახელმწიფო ან კერძო სექტორიდან თუ გაქვთ რაიმე ხელშეწყობა ან ბიზნეს შეღავათები?

_ხელშეწყობაზე ზედმეტია ლაპარაკი. პანდემიამდე თითქოს კარგ გზაზე იდგა ეს სფერო, შემდეგ „ავჯანყდით“ და ყველას ვეუბნებოდით, რომ თუ არ მივხედავდით ამ სექტორს, დაიღუპებოდა. ჩვენი პროგნოპზი ახდა. სარესტორნე სფეროში არის სრული ქაოსი, მარტო ხელფასებზე არ არის საუბარი, პროფესიონალების დიდი გადინებაა, იმ კატეგორიის, რომლებმაც მიაღწია რაღაც დონეს და ახლა სხვა ქვეყნებში მიდიან. ყველა სექტორში არის კადრების ნაკლებობა, კომუნიკაცია და ა.შ. რაც ხელს უშლის, ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარებას.

_გურამ, თქვენ ერთ-ერთ კულინარიულ შოუში ჟიურის წევრი იყავით, რატომ წამოხვედით „სამზარეულოს ომებიდან“?

 _„სამზარეულოს ომებიდან“ მეტწილად დროის ნაკლებობის გამო წამოვედი. ასევე, ცოტა ფორმატი შეიცვალა გადაცემამ და ჩემთვის შინაარსი დაკარგა. ყოველთვის მინდოდა გასტრონომიის განვითარება და მხოლოდ ამაზე მქონდა აქცენტი. დროის ნაკლებებობის გამო ჩემი ძველი გადაცემებიც კი არ მინახავს.

_ადევნებთ თუ არა თვალს, ამჟამად მიმდინარე  კულინარიულ შოუებს და თუ გყავთ ფავორიტი მონაწილე?

__არა, სამწუხაროდ, დრო არ მაქვს. გამიგია, რომ არსებობენ კარგი ახალგაზრდა მზარეულები, მაგრამ შოუ-გადაცემების მოყვარული არ ვარ, უფრო საგანმანათლებლო მომწონს.

_ქართულ სამზარეულოზე ვისაუბროთ, რა როლი უკავია გასტრონომიულ სფეროს ჩვენს კულტურულ თვითმყოფადობაში?

_საქართველოში არის 4 მთავარი არტერია, ეს არის ეთნოგრაფია, პოლიფონია, ქორეოგრაფია და კულინარია. ეს ოთხეული ქართული კულტურის ცენტრალური არტერიებია. ამას თუ ვერ გავუფრთხილდით, რა თქმა უნდა, წინ ვერ წავალთ. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, თუ გასტრონომია და სოფლის მეურნეობა არ განვითარდა, ტურისტები, მარტო ძველი თბილისის სანახავად არ ჩამოვლენ. მათ ყველანაირად მაღალ დონეზე უნდა დავხვდეთ. ავსტრალიამ ღვინის განვითარებაში უდიდესი ინვესტიცია ჩადო და კოსმიური სისწრაფით გაგვისწრო, როცა ჩვენ 8 ათასი წელია უკვე ღვინოს ვამზადებთ და ერთ ადგილას ვბაჯბაჯებთ.

_როგორ უნდა განვავითაროთ ეს სფერო, რომ მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ და ეკონომიკური მდგომარეობაც გავაუმჯობესოთ?

_უფრო მეტი უნდა იმუშაოს მთავრობა ამ დარგში. მეტ ადამიანს მოუსმინოს, კონფერენციებს და შეხვედრებს ატარებდნენ. მეტი ინვესტიცია იდებოდეს და საგანმანათებლო სივრცეები იხსნებოდეს. მოწვეული შეფები უნდა ჩამოიყვანონ და მენეჯმენტი გააუმჯობესონ. დუბაი ააშენეს ქვიშაზე, არაფრისგან შექმნეს ამხელა ქალაქი. ჩვენ ძალიან დიდი რესურსი გვაქვს, შრომა არ უნდა გვეზარებოდეს, 8 საათზე ყველაფერი ღია უნდა იყოს და 12-ზე ხალხი უკვე დაღლილი უნდა იყოს მუშაობით, ჩვენ კიდევ 12 სთ-ზე ვიღვიძებთ. ამ რითმით ვერ განვვითარდებით.

_თქვენი აზრით, ქართული სამზარეულოდან, რომელი კერძი შეიძლება  იყოს საქართველოს მთავარ სავიზიტო ბარათად წარდგენილი?

_ძალიან რთულია გამორჩევა, ყველა ქართული კერძი არის იმ სიმაღლეზე, რომ იყოს ჩვენი სავიზიტო ბარათი. თითოეულ მათგანში არის ის ესენცია და სული, რაც სხვა ქვეყნების გასტრონომიულ კულტურაში არ არის. ქართული კერძები არის სწორად ნაფიქრი და რეალიზებული. უბრალოდ, სწორი „შეფუთვა“, მარკეტინგი სჭირდება ამ კერძებს. გაგისინჯავთ ბურვაკის ჩიხირთმა? ეს არის საოცარი კრემ-სუპი. დღეს რომ სოკოს და გოგრის კრემ-სუპებზე „ვენებს იჭრიან“, ქართველებს უკვე შექმნილი ჰქონდათ, ფრანგებს კი 19 საუკუნის ბოლოს გაუჩნდათ ეს იდეა.

_გურამ, რა გეგმები გაქვთ, კიდევ ხომ არ აპირებთ ახალი რესტორნის გახსნას?

_სიურპრიზები წინ იქნება, კიდევ მაქვს ერთი პროექტი, თუმცა, ჯერ ამაზე არ ვსაუბრობ, სანამ რემონტს არ დავასრულებ.

 ავტორი: თათია გოჩაძე

საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ბრძანებით შექმნილმა ექსპერტთა ჯგუფმა 27 აპრილს დასკვნა გამოაქვეყნა, სადაც აღნიშნულია, რომ ბოლო ვიზიტთან (11.01.2022) შედარებით, პაციენტის მდგომარეობა დამატებით მნიშვნელოვნადაა გაუარესებული:

საკვების მიღების შემცირება (იღებს დღე-ღამეში საჭირო კალორიებზე გაცილებით ნაკლებს, დღიური დოზის 1/4-1/3-მდე,[8] 8 კგ. წონის კარგვით 1 თვეში) და შერჩევითად ცილოვან პროდუქტებზე უარის თქმა - აუტანლობის მიზეზით; ცილოვანი შიმშილის ფონზე განვითარებული გამოხატული და მნიშვნელოვანი კუნთების განლევა და სისუსტე; ცხოვრების ხარისხისა და ფუნქციონერების ეფექტურობის მნიშვნელოვანი დაქვეითება“.  

მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანას ითხოვს მისი ოჯახი, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში კი საპროტესტო აქციებს აანონსებენ. კულუარული ინფორმაციით, პარტიაში სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით დიდი აზრთა დაპირისპირებაა, რასაც, გარკვეულწილად, ბოლო დროს პარტიის ცალკეული წარმომადგენლების მხრიდან თვითკრიტიკული გამოსვლებიც ადასტურებს. მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით „ვერსია“ ენმ-ის ერთ-ერთ ლიდერს, გიორგი ჩალაძეს, ესაუბრა: 

_ ბატონო გიორგი, ბოლო დროს მედიასთან რატომ აღარ ჩანხართ?

_ ახლა გახლავართ სტრასბურგში, მე და ქალბატონი გიული (ალასანია/რედ) შეხვედრებს ვმართავთ ევროპარლამენტარებთან. არ ვიცი, ვინ ვერ დამინახა, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არაფერია, გარდა სააკაშვილისა. ვხვდებით ევროპარლამენტარებსა და ევროპის ინსიტიტუტების წარმომადგენლებს, შესაბამისად, ვაკეთებ ამ საქმეს.

_ მათ ესაუბრებით სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით?

_ დიახ, რა თქმა უნდა. ერთადერთი საქმე, რომელზეც შეიძლება, ვინმე მუშაობდეს, არის მიშა სააკაშვილის ჯანმრთელობა.

_ მისი ჯანმრთელობის მდგომარების შესახებ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ?

_ საქართველოში საუკეთესო ექიმებმა არაერთ კონსილიუმში ერთხმად თქვეს, რომ ის არის სასიცოცხლო რისკის ქვეშ. დასკვნებში წერია, რომ მას სასწრაფოდ სჭირდება ჯანმრთელობის უფლების უზრუნველყოფა, რადგან ძალიან მძიმე, კრიტიკულ მდგომარეობაშია. რამდენი დღე, საათი თუ კვირა გვაქვს დარჩენილი, ეს არავინ იცის. სირცხვილია, სიკვდილმისჯილი არ არის მიშა სააკაშვილი!

_ ითხოვთ, რომ სამკურნალოდ ევროპის რომელიმე საავადმყოფოში გადაიყვანონ, ხომ?

_ ჩემი კი არა, ეს საზოგადოების, მთელი მსოფლიოს ზუსტად იგივე დონის მოთხოვნაა, რომ რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს ბავშვების ხოცვა. ასევე, მიშა სააკაშვილი უზრუნველყოფილი უნდა იქნას ჯანმრთელობის დაცვით. სირცხვილია, რომ ამ ელემენტარულს ვითხოვთ, სამწუხაროდ, აფრიკაში არ ხდება ის, რაც საქართველოში ხდება დღეს.

_ თქვენს პარტიაში აქციებს აანონსებენ, თქვენ ემხრობით მოქმედების ამ გეგმას?

_ მე არ ვიცი, რა გეგმებზეა საუბარი, რადგან სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საქმით ვიყავი ამ დღეებში დაკავებული და არ მქონია ინტენსიური კომუნიკაცია, ამიტომ პარტიის სხვა წარმომადგენლებს ჰკითხეთ უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის. სიმართლე გითხრათ, დაგვიანებული მგონია რეაქცია. ჩემი აზრით, 14 ოქტომბრის აქცია არ უნდა დაშლილიყო და რა დაკვეთაც იყო საზოგადოებაში, ასე არ უნდა დასრულებულიყო - ესაა ჩემი პოზიცია. მგონია, რომ დაგვიანებულია და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ყველგან, არამარტო ნაციონალურ მოძრაობაში, რადგან მიშა სააკაშვილი არავის კუთვნილება არ არის, ის საქართველოს მესამე პრეზიდენტია. ყველა უნდა გაინძრეს და გააკეთოს მაქსიმუმი. დაგვიანებული განძრევა სჯობს საერთოდ არგანძრევას, მაგრამ რაც უფრო მალე ვიზამთ, მითუკეთესი.

_ დაგვიანებაში რას გულისხმობთ? ეს თქვენს პარტიაში აზრთა დაპირისპირებაზე მიუთითებს, მოქმედების გეგმასთან დაკავშირებით?

_ პარტიაში კი არა, საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს. საზოგადოება გველის ნაკბენივითაა გაშეშებული და აუცილებლად უნდა გაიღვიძოს! ეს არის რუსული დაკვეთა, ზუსტად ესაა „ვორონცოვის პოლიტიკის“ შედეგი.

_ გასაგებია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, როგორ იქცევა ასეთ ვითარებაში ოპოზიცია და მითუმეტეს თქვენი პარტია, რომელიც ყველაზე მრავალამომრჩევლიანი ოპოზიციური ძალაა. სხვათაშორის, უკვე თვითკრიტიკასაც ვისმენთ და  თქვენი პოზიციაც მაინტერესებს - გაქვთ რაიმე პრეტენზია თქვენი პარტიის ლიდერშიფის მიმართ? იქნებ, განმარტოთ, დაგვიანებაში მაინც რას გულისხმობთ?

_ შიდა საუბრების გამოტანა სწორი არ მგონია და ყურადღება არ უნდა გადავიდეს არაფერზე მიშა სააკაშვილის ჯანმრთელობიდან. როცა სააკაშვილის ჯანმრთელობა მინიმალური სტანდარტით მაინც დაცული იქნება, ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი პარტიაში. მენეჯერი არის პასუხისმგებელი ყველაფერზე. ჩემი კომპანია თუ მიდის წაგებაზე, მენეჯერია პასუხისმგებელი. შესაბამისად, მიშა სააკაშვილის ჯანმრთელობის საკითხი რომ მოიხსნება, შემდეგ ყველაფერი გაირკვევა.

_ წეღან გკითხეთ - ბოლო დროს მედიასთან აღარ აქტიურობთ-მეთქი, ხომ არ არის ამის მიზეზი თქვენი განაწყენება პარტიის ლიდერშიფის მიმართ?

_ არა, ეს ბავშვური დამოკიდებულებაა, ამ საუბარში არ მინდა შემოსვლა. მე, ქალბატონი გიული და კიდევ რამდენიმე ადამიანი მუდმივად დავდივართ და ვხვდებით უცხოეთში სახელმწიფო მეთაურებს, უმაღლესი თანამდებობის პირებს, საერთაშორისო დიპლომატიის კორპუსის წევრებს. მიმაჩნია, რომ საქართველოში საკმარისზე მეტნი არიან ისინი, ვისაც შეუძლიათ, ადგილობრივი რესურსი გამოიყენონ, ჩემი რესურსი კი საერთაშორისო საზოგადოებასთან უფრო სწორი გამოსაყენებელია. ამიტომ მე და ქალბატონი გიული ამას ვაკეთებთ.

_ როდესაც მენეჯერის პასუხისმგებლობაზე საუბრობთ, ვის გულისხმობთ - პარტიის თავმჯდომარეს, მდივანს...?

_ ეს ჩვეულებრივი შედარებაა. მაგალითად, მიშას ცუდად ყოფნაზე ვინ არის პასუხისმგებელი? - ციხის ადმინისტრაცია, იუსტიციის მინისტრი, პარლამენტარები... ამას ვგულისხმობ. გირჩევთ, დაურეკეთ დავით სერგეენკოს, ისაა ექიმი და ჰკითხეთ - მოაწერს თუ არა, გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ამგვარი პაციენტის მკურნალობაზე ხელს საქართველოში? ციხის ექიმის, ნანა მიქავას, ადგილზე ის იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას მსგავს პაციენტზე?! თუ ვინმეს შერჩა საღი აზრი... სერგეენკო ექიმია და კარგად იცის სამედიცინო პასუხისმგებლობა... რაც შეეხება პარტიას, ყველა პარტიაშია თავისი ზარქუა, შესაბამისად, ჩვენც ჩვენი „ზარქუა“ გვყავს პარტიაში - ეს მენეჯერთან დაკავშირებულ კითხვაზე...

_ და კონკრეტულად ვის გულისხმობთ?

_ „ზარქუა“ ყველა პარტიას ჰყავს.

_ მოკლედ, არ ასახელებთ კონკრეტულ პირს?

_ მიშა არის ახლა მთავარი და არ მინდა, ყურადღება სხვა რამეზე გადავიდეს.

_ კეთილი, თუმცა სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან გვესმის შეფასება, რომ სააკაშვილმა უნდა მიიღოს ცილა, რათა არ იყოს ცუდად. შესაძლებელია, რომ მას კვების რაციონიდან ცილის ამოღების გამო, შექმნოდა ეს პრობლემა?

_ არა, ეს რეგვენის ნათქვამია და საერთოდ ვისზე ვლაპარაკობთ? რა სახელისუფლებო გუნდი? - არანაირი სახელისუფლებო გუნდი არ არსებობს. არის ერთი კაცის თითების თეატრი, სადაც თოჯინა არაფერს ნიშნავს, მთავარია, ვის თითზე ჩამოეცმევა. შესაბამისად, იმას იტყვიან და იმ მოქმედებას განახორციელებენ, ვის თითზეც იქნებიან. ამიტომ რას ამბობენ, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ივანიშვილმა და ივანიშვილს ელაპარაკება მხოლოდ სერგეენკო. მიშა დიეტაზე არ არის, მას უნდა ჭამა და ვერ ჭამს!

_ რომ უნდა და ვერ ჭამს, ამას რა განაპირობებს - სტრესული მდგომარეობა?

_ არა, ამას განაპირობებს დასკვნა, რომელიც დაწერილია რამდენიმე კომისიის მიერ. ამას განაპირობებს ის, რომ სახალხო დამცველის 5-ჯერ შესული კომისიის არც ერთი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. სახალხო დამცველის რეკომენდაციები უგულებელყოფილია და ამას განაპირობებს „ქართული ოცნების“ დანაშაულებრივი ქმედება.

_ ბატონო გიორგი, ამბობთ, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოგვარების შემდეგ პარტიაში ყველაფერი გაირკვევაო - რას გულისხმობთ?

_ კარგად მესმის, ყველას აინტერესებს, პარტიაში რაიმე ხომ არ ხდება. არა, არაფერი ხდება - ერთადერთი დღისწესრიგი არის მიშა სააკაშვილის ჯანმრთელობა. თუ ვინმეს სხვა დღისწესრიგი აქვს, შეუძლია, დამოუკიდებელი პოლიტიკური აქტივებით განახორციელოს ის!

_ სააკაშვილის გათავისუფლების თქვენეული ხედვა როგორია?

_ ჩემეული ხედვაა პუტინის დამარცხება და საქართველოს დეოლიგარქიზაცია და მიშას თავისუფლება პირდაპირ უდრის საქართველოს თავისუფლებას. მიშა არის სიმბოლო იმ წინააღმდეგობისა, რომელიც უნდა გაწიოს საქართველომ და აქ არ არის კულტებზე საუბარი. ეს არის „ქართული ოცნების“ და რუსული ნარატივი, რომ მოხდეს ვინმეს გაკულტება. მიშა არ არის გაკულტების მსხვერპლი, არ არის აკვიატება, მიშა განასახიერებს ადამიანს, რომელიც წინ აღუდგა რუსულ ოცნებას. მიშამ აჩვენა მაგალითი ჯერ 2003 წელს, როგორ უნდა გამოაცალო რუსეთს ხელიდან ბერკეტები და შემდეგ ახლა ყველა სპეკულაციას დაუსვა წერტილი და ჩამოვიდა. სამწუხაროდ, რუსეთის „ნამესტნიკების“ დრო დამთავრდა, მაგრამ მე-19 საუკუნის „ვორონცოვის პოლიტიკა“ ძალიან წარმატებულია საქართველოში და ამას უნდა ვებრძოლოთ ყველამ ერთად.

_ როგორ უნდა ებრძოლოთ? სწორედ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებითაა აზრთა დაპირისპირება ენმ-ში, როგორც ვხედავთ...

_ არ ვიცი, მე არავისთან სადავო და გასაყოფი არაფერი მაქვს. მე არც პარლამენტის წევრი ვარ და არც სიებში ჩაჯდომა მინდა. ჩემი ამოცანაა, ჩემი მეგობრის, საპატივსაცემო ადამიანის, მიშა სააკაშვილის ჯანმრთელობის სტანდარტის მინიმალური უზრუნველყოფა და თავისუფლების მიღწევა, ამისთვის ვიყენებ ჩემს რესურსს. ჩამოსული ვარ, ვხვდები ქვეყნების პირველ პირებს და შედეგებსაც ვნახავთ.   

 

საქართველოში ახალი ქართული „პატრიოტ ტაქსი“ გამოჩნდა, საიდანაც შემოსული თანხის გარკვეული ნაწილით დაეხმარებიან  როგორც ოკუპირებულ ხაზთან მცხოვრებ ადამიანებს, ასევე გაჭირვებულ ბავშვებსა და მოხუცებს. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა „ძალა ერთობაშია“-მ რამდენიმე წლის წინ განახორციელა სოციალური პროექტი, რომელსაც ერქვა "ანტისაოკუპაციო ტაქსი". „პატრიოტ ტაქსი“ კი ამ იდეის გაგრძელებაა. „ვერსია“ „პატრიოტ ტაქსის“ ერთ-ერთ თანამფლობელ ლევან გაგუნაშვილს ესაუბრა:

_ ბატონო ლევან, როგორ დაიბადა „პატრიოტ ტაქსის“ შექმნის იდეა?

_ ტაქსის სფეროში დიდი ხანია, ვმუშაობ. მეგობრებმა გააკეთეს „ანტისაოკუპაციო ტაქსი“, პატრიოტები არიან და ზუსტად აქედან წამოვიდა იდეა, გამეკეთებინა საქართველოში პირველი ქათული ტაქსი.

_ „პატრიოტ ტაქსი“ აგრძელებს „ანტისაოკუპაციო ტაქსის“ იდეას, რომელიც შემოსული თანხით ეხმარებოდა ოკუპაციის ხაზთან მცხოვრებ ადამიანებს, რას გულისხმობთ დახმარებაში?

_ ეს კომპანია ახალია და ჯერჯერობით, ეს საკითხი არ დაგვიწყია, მაგრამ გეგმაში, რა თქმა უნდა, გვაქვს. არა მარტო ოკუპირებულ ხაზთან მცხოვრები გაჭირვებული ადამიანების დახმარებას ვგეგმავთ, არამედ მზრუნველობამოკლებული, გაჭირვებული ბავშვებისაც, რომლებსაც საჭმელიც კი არ აქვთ... ასევე მოხუცების, რომლებსაც დახმარება სჭირდებათ. შეძლებისდაგვარად გვინდა, ყველას დავეხმაროთ და ხელი გავუწოდოთ.

_ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ხომ არ გეგმავთ უკრაინელი ლტოლვილების დახმარებასაც?

_ დიახ, ზუსტად ამის თქმაც მინდოდა. ჩვენ მთავარია, დავიწყოთ და უკრიანელ ხალხსაც ხელი შევუწყოთ. ხომ იცით, ლუკმას უყოფს მშიერიო - რაც შეგვეძლება, ყველას გავუწევთ დახმარებას. ტაქსი მხოლოდ დამფუძნებლების არ არის, ეს არის საქართველოსი, ქართველი ხალხის და ყველამ უნდა გავითავისოთ, რომ ეს არის ჩვენი, ჩვენ გვეკუთვნის. აქვე აღსანიშნავია, რომ კონფიდენციალურობაში ნათლად წერია, ჩვენი მოსახლეობის პირადი ინფორმაცია, საბანკო მონაცემები რჩება საქართველოში და დაცულია მაქსიმალურად.

_ ბატონო ლევან, თქვენი ტაქსი მხოლოდ თბილისში მოემსახურება მოქალაქეებს თუ რეგიონებშიც?

_ აპლიკაციის დახვეწას ველოდებით, ყოველდღე რაღაც იცვლება ან რაღაცას ვამატებთ და შემდგომში გვინდა, რომ ყველა ქალაქში შევიდეთ, სადაც ტაქსი დადის. ყველას ექნება იმის უფლება, რომ ისარგებლოს „პატრიოტ ტაქსით“.

_ 24 საათი მოემსახურებით საზოგადოებას?

_ თვითონ აპლიკაციაა 24/7-ზე, საოპერატორო 24 საათიანი ჯერჯერობით არ გვაქვს გათვლილი, რადგან საკმაოდ დიდი ფინანსები სჭირდება.

_ ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, თქვენთან დასაქმდეს?

_ ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, დაიწყოს ჩვენთან მუშაობა და აპლიკაციაში არის ასევე ქალის ხაზი. ქალბატონებს გავუკეთე საჩუქარი და აპლიკაციაში დავამატებინე ერთ-ერთი ფუნქცია -  ბავშვის გაყოლება თუ მოუნდებათ, შეეძლებათ, ქალი მძღოლი გამოიძახონ, უფრო დაცულად თუ იგრძნობენ თავს.

_ და ბოლოს, როდიდან შეძლებენ მოქალაქეები „პატრიოტ ტაქსით“ სარგებლობას?

_ უკვე შეიძლება, რამდენიმე მანქანა უკვე დადის, მაგრამ სისტემატიურად და მასშტაბურად აპრილის ბოლოდან აუცილებლად დავიწყებთ მუშაობას. 

 ავტორი: ანი სარდლიშვილი

რატომ არ ახსენეს წლევანდელ აქციაზე გახარია

ვალენტინობა, ეგრეთ წოდებული სიყვარულის დღე, რომელიც 14 თებერვალს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება, უმეტესგან არც საერო და არც საეკლესიო დღესასწაულს არ წარმოადგენს. როგორც წესი, ამ დღეს  შეყვარებული წყვილები აღნიშნავენ, დროს ერთად ატარებენ და ერთმანეთს საჩუქრებს ჩუქნიან. მისი წარმოშობის ისტორია რომ გამოვიკვლიოთ და ქრონოლოგიურად მივყვეთ, ვალენტინობის დღის აღნიშვნა V საუკუნის რომში დაიწყო, როგორც წმინდა ვალენტინის ხსენების დღე. ზუსტი ცნობა იმის შესახებ, თუ რომელ წმინდა ვალენტინს უკავშირდება არ გვაქვს, რადგან ამაზე რამდენიმე მოსაზრება არსებობს. როგორც ცნობილია, 14 თებერვლის რომანტიკულ სიყვარულთან ასოცირებას სათავე ინ­გლი­სე­ლმა პო­ე­ტმა და პრო­ზა­ი­კო­სმა, ჯეფრი ჩოსერმა თავის პოემაში The Parlement of Foule შუა საუკუნეების მიწურულს დაუდო. ვა­ლენ­ტი­ნო­ბის რო­მან­ტი­კუ­ლი გა­და­აზ­რე­ბა უი­ლი­ამ შექ­სპირ­ის ნაწარმოებებშიც შეგხვდებათ. პირველი სასიყვარული ბარათი, რომელმაც ჩვენმადე მოაღწია და ამ დღის მისალოცად დაიწერა, 1415 წლი­თაა და­თა­რი­ღე­ბუ­ლი. ის პა­ტიმ­რო­ბა­ში მყოფ ორ­ლე­ა­ნის ჰერ­ცოგს თა­ვი­სი ცო­ლის­თვის გა­უგ­ზავ­ნია.

საქართველოში, მართმადიდებლური ეკლესია, ჭეშმარიტ, სულიერი სიყვარულის დღეს 16 ივლისს აღნიშნავს - გერგეტობის დღესასწაულზე, რომელიც უწმინდესმა ილია მეორემ დააწესა 1980 წლიდან, ხოლო, სამოქალაქო, საერო სიყვარულის დღე საქართველოში - 1994 წლიდან გაზაფხულის შუა თვის, შუა რიცხვში ყოველ 15 აპრილს აღინიშნება, რომლის დაარსებასაც კონკრეტული სიყვარულის ისტორია უდევს საფუძვლად... თუმცა, წარსულის ძიებას ახლა უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, ვალენტინობა, როგორც სიყვარულის დღესასწაული ქართულ რეალობაში უკვე რამდენიმე წელია აღიბეჭდა. მოგეხსენებათ, ქართველებს ნებისმიერ თემასთან მიმართებაში, აზრთა სხვადასხვაობა და ამაზე დავა გვჩვევია. გამონაკლისი არც ვალენტინობა აღმოჩნდა. ამ დღის მოახლოებასთან ერთად იწყება დავა იმაზე, არის თუ არა ეს ნამდვილი სიყვარულის დღე? რა საჭიროა სიყვარულის დღის აღნიშვნა?  ამაზე ყველას თავისი მოსაზრება გააჩნია და შესაბამისადაც ხვდებიან ვალენტინობას.

შეყვარებული წყვილების მაგალითი რომ ავიღოთ, ზოგიერთი მათგანი ბედნიერი ელოდება ვალენტინობის დადგომას,  რათა თავისი მეორენახევარი საჩუქრით გაახაროს და მასთან ერთად აღნიშნოს ეს დღე, მიუხედავად იმისა აღიარებს თუ არა და დაინტერესებულა თუ არა, წმინდა ვალენტინის ცხოვრებით. შეყვარებული წყვილების მეორე კატეგორია, ვალენტინობას დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს, თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დღეს მეორე ნახევრისთვის საჩუქრის ჩუქება უკვე ტრენდად იქცა, მაინც ცდილობენ ერთმანეთი გულდაწყვეტილი არ დატოვონ. მესამე კატეგორია კი ვალენტინობას საერთოდ არ აღიარებს, ერთმანეთს არც საჩუქარს უსახსოვრებენ და ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებენ ცხოვრებას. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უცნაური სულაც არ არის, თუმცა, რომ დავფიქრდეთ მაინც გასაკვირია, როგორ გამოიწვია წმინდა ვალენტინმა საზოგადოებაში ამხელა აჟიოტაჟი.

შეყვარებულ წყვილებს რომ თავი დავანებოთ, ერთ მხარეს დგანან ადამიანები, რომლებსაც მეორე ნახევარი ჯერჯერობით არ ჰყავთ ან ცალმხრივად არიან შეყვარებულები. აქ სიტუაცია უფრო სხვანაირად გამოიყურება, მათი ერთი ნაწილი ცდილობს არანაირი მოსაზრება არ გამოთქვას ვალენტინობაზე და არც აინტერესებს, მეორე ნაწილი წუხს, რომ არ  ჰყავს ის ვისთანაც ამ დღეს გაიზიარებდა, მესამეს კი უხეშად რომ ვთქვათ ვალენტინობის აღნიშვნა ეგოიმება და იუმორით/ირონიით უყურებს ამ ყველაფერს.

კითხვა - არის თუ არა ვალენტინობა ნამდვილი სიყვარულის დღე? პასუხის გაცემას ჩემი აზრით, დიდად არ საჭიროებს, რადგან როგორც აღვნიშნე სიყვარულის დღესასწაული საქართველოში 15 აპრილს და 16 ივლისსაც აღინიშნება, თანაც საქმე მის წარმოშობაში და ნამდვილობაში კიარა არამედ იმაშია, საჭიროებს თუ არა სიყვარული კონკრეტული თარიღის დაწესებას? ყველაზე მთავარი ამ ამბიდან სწორედ ესაა. დაფიქრებულხართ გულწრფელად  ამაზე? სიმართლე გითხრათ, მე იმ კატეგორიას მივეკუთვენები, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს ეს დღე და მისი აღნიშვნა. განა იმიტომ, რომ ვფიქრობ ყოველი დღე სიყვარულისაა და ერთი დღის დაწესება მისთვის შეურაცხმყოფელი იქნება ან იმიტომ, რომ წმ. ვალენტინის ისტორიას არ ვაღიარებ, უბრალოდ არ ვიცი, ან ამაზე აქამდე არ დავფიქრებულვარ. დიახ, ვემხრობი მოსაზრებას, რომ ყოველი დღე სიყვარულისაა. ადამიანები ნებისმიერ მომენტში უნდა ვცდილობედეთ ერთმანეთის გულის გახარებას საჩუქრით, საქციელით თუ უბრალოდ სიტყვებით. ამაში ალბათ, არც არავინ შემეწინააღმდეგება. თუმცა, ობიექტურად რომ შევხედოთ, წლის მანძილზე უამრავ დღესასწაულს აღვნიშნავთ, როგორც საეკლესიოს, ისე საეროს. ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ეს კონკრეტული თარიღი, მოვლენა, პიროვნება, სამშობლო თუ წმინდანები მხოლოდ ამ დღეებში გვახსენდება. მაშინ, რატომ არ იმსახურებს სიყვარული, რომ მისთვისაც იყოს ერთი სიმბოლური დღე? რა მნიშვნელობა აქვს, ვალენტინობა ერქმევა, თუ უბრალოდ სიყვარულის დღე? ან თუნდაც, რატომ აღნიშნავენ ამ დღეს მხოლოდ შეყვარებული წყვილები? სიყვარული ხომ ყველანაირ ურთიერთობაშია და მოდით თავს უფლება მივცეთ და კიდევ მეათასედ ან პირველად ვაღიაროთ, რომ გვიყვარს... თუნდაც, 14 თებერვალს, 15 აპრილს ან 16 ივლისს.

სიყვარულზე საუბრისას, ხშირად მახსენდება ფრაზა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ქართული ფილმიდან „შერეკილები“ - „სიყვარული... სიყვარულია მშობელი ოცნებისა. ოცნება აღვიძებს კაცთა მოდგმის მთვლემარე გონებას. გონება აღძრავს ქმედებას... პლუს მინუს ემ ცე კვადრატ ეფ ფუძე, ვნებათაღელვის უსასრულობისა და შეცნობილი აუცილებელობისაკენ“

ბავშვობაში ვერ ვიგებდი რა შუაში იყო ემ ცე კვადრატი ამ ყველაფერთან, მაგრამ ახლა ვიცი, რომ ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ყველანაირი საგნობრივი გამოთვლით სიყვარული ადამიანში კეთილ ქმედებას აღძრავს და თუ ეს ასეა მაშინ, რატომ არ უნდა მივყვეთ ამ გამოთვლებს და არ მივიდეთ ქმედებამდე?

საბოლოოდ, კი კიდევ ბევრი ვალენტინობა დადგება და კიდევ ბევრი ადაიმიანი იკამათებს ამ თემაზე, თუმცა, ერთი ჭეშმარიტება ამ კამათისას ყოველთვის წამოიწევა და ეს ჭეშმარიტებაა, რომ ყოველი დღე სიყვარულს უნდა მივუძღვნათ და ამ სიყვარულში მხოლოდ ქალ-ვაჟური გრძნობა არ იგულისხმება.

 

ავტორი: ია გრიგალაშვილი

დღევანდელ თანამედროვე სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა ,,გავლენაა". ბოლო დროს, ორგანიზაციები და ბრენდები ადამიანებზე გავლენის მოსახდენად ნაკლებად იყენებენ მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) ტრადიციულ საშუალებებსა და მეთოდებს.

ცვლილებები კომუნიკაციაში მსოფლიო მასშტაბით განაპირობა ციფრული სამყაროს, სოციალური ქსელების, ახალი მედიის შექმნამ და განვითარებამ. შეიცვალა სამყარო, მასთან ერთად - კომუნიკაციის ფორმები და საშუალებები, შესაბამისად, შეიცვალნენ ადამიანები, მათი შეხედულებები, განწყობები და, რაც ყველაზე მთავარია, მათი ნდობის ხარისხი.

პროდუქტის ან ბრენდის რეკომენდაციის გაწევა, მასზე საუბარი და ლოიალური მომხმარებლების გამოხმაურებების გაზიარება არასდროს ყოფილა ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორიც დღეს არის. ბრენდები გაყიდვების სტიმულირებისთვის, იმიჯისა და რეპუტაციის შექმნისთვის დიდ დროს, სოლიდურ თანხებსა და ენერგიას ხარჯავენ. ეძებენ ნაკლებდანახარჯიან გზებს იმისთვის, რომ მიიტანონ მომხმარებლებამდე თავიანთი პროდუქტი ან მომსახურება, შეიქმნან ცნობადობა და დადებითი რეპუტაცია.

ციფრულ სამყაროში ახალმა მედიამ და სოციალურმა ქსელებმა დაამკვიდრა და აქტუალური გახადა სიტყვა "ინფლუენსინგი" (გავლენის მოხდენა). "ინფლუენსინგს" სპეციალისტები ახასიათებენ, როგორც საკომუნიკაციო შესაძლებლობას, რომლის მიზანია, გავლენიანი ადამიანების ძალისხმევით მოახდინონ წვდომა და ორმხრივი კავშირების შექმნა თავიანთ მიზნობრივ ჯგუფებთან, შეიქმნან ცნობადობა და მოახდინონ გაყიდვების სტიმულირება.

დღეს ყველას შეუძლია, გახდეს ინფლუენსერი, ბლოგერი, ვლოგერი. განსხვავებულობა, ინდივიდუალიზმი და საკუთარი თავის წარმოჩენა ძალიან პოპულარული და ხშირ შემთხვევაში, ონლაინ საზოგადოებაში მისაღები გახდა, რაც ძირითადად, სოციალური ქსელების მეშვეობით ხდება. ინფლუენსერების ძირითადი გამოწვევა არის: დამატებითი ღირებულების შექმნა კარიერისთვის, ცნობადობისა და იმიჯის შექმნა, რომელიც გენერირდება შემოსავლებში ან უბრალოდ, გართობასა და ჰობში.

დღევანდელ ტექნოლოგიურ ერაში, სადაც სოციალური ქსელებით ხდება ინფორმაციის შექმნა, გავრცელება და მართვა, მნიშვნელოვანი გახდა ინფლუენსინგი და ინფლუენსერების, ანუ გავლენიანი, ცნობადი ადამიანების რეკომენდაციებისა და შთაბეჭდილებების გაზიარება. დღეს მსოფლიოში 2 მილიარდზე მეტი ადამიანი არის ჩართული სოციალურ ქსელ Facebook- ში, ხოლო Instagram-ს 1 მილიარდზე მეტი ადამიანი იყენებს აქტიურად. საქართველოში facebook-ზე 2 მილიონზე მეტი ადამიანია დარეგისტრირებული, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ამდენი ადამიანის გაერთიანება ერთ სივრცეში, მნიშვნელოვნად იპყრობს მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სპეციალისტების ყურადღებას. 2018 წელს 200 მილიონამდე აშშ დოლარი ჩაიდო ინფლუენსერ მარკეტინგში მსოფლიოს მასშტაბით. ყველაზე მეტი ინფლუენსერ კამპანია განხორციელდა:
ინსტაგრამზე – 80%;
ფეისბუქზე – 47%;
იუთუბზე – 37%.
ვინ არიან ინფლუენსერები და რას აკეთებენ ისინი ბრენდებისთვის?
გავლენა და გავლენიანი ადამიანები ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო და არის. უბრალოდ, შეიცვალა გავლენის საშუალებები. თუ ადრე გავლენა ძირითადად ტელევიზიაში, პრესაში და რადიოში ნაწილდებოდა, ახლა ახალი მედია და სოციალური ქსელები ქმნიან საინფორმაციო ამინდს. ინფლუენსერები თავიანთ ჯგუფში გავლენიანი ადამიანები არიან, რომლებიც ან თავისი საქმიანობით გახდნენ ცნობილები და სანდოები, ან სპეციალური კონტენტის შექმნით სოც. ქსელებში მოიპოვეს გავლენა და პოპულარობა. მათ ჰყავთ საკმაოდ დიდი აუდიტორია, მეგობრები/მიმდევრები და შეუძლიათ ბრენდისთვის მნიშვნელოვანი შედეგის მოტანა, ბრენდის სწორ სეგმენტზე გათვლა ამ სეგმენტზე მორგებული კონტენტის და გზავნილის შექმნა, ასევე, მათი ჩართვა დისკუსიაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც ყიდვით მთავრდება. საკმაოდ კარგი და ხარჯთეფექტიანი საშუალებაა ბრენდისთვის. ინფლუენსერი შეიძლება იყოს: ბლოგერი, ვლოგერი, ჟურნალისტი, ცნობადი სახე, ექსპერტი ან უბრალოდ, სხვადასხვა თემით დაინტერესებული ადამიანი, რომელიც აქტიურად იყენებს ახალი მედიის და სოციალური ქსელების პლატფორმებს ადამიანებზე გავლენის მოსაპოვებლად, დემონსტრირებას უკეთებს მისი ცხოვრების სტილს, ქმნის ვიზუალურ და ტექსტუალურ კონტენტს და უწევს ბრენდებს პოპულარიზაციას.
რატომ გახდა ინფლუენსერები საჭირო და არის თუ არა მოთხოვნა საქართველოში მათზე?
ბაზარზე წარმოდგენილია სამი ძირითადი მომსახურება: ინფლუენსერ სტრატეგია, ღონისძიება და კონსულტაცია. კომპანიებს კომპეტენტური და გრძელვადიანი გეგმა სჭირდებათ, როგორ დაგეგმონ კამპანიები ინფლუენსერების დახმარებით და რაც ყველაზე მთავარია, მოახდინონ თანხების და შედეგების სწორად გადანაწილება.

რატომ მიმართავენ ინფლუენსერებს კომპანიები და კომუნიკაციების სპეციალისტები?

ინფლუენსერების სამუშაო ,,იაფი" არ ღირს, თუმცა ბრენდის გადახდილი თანხა შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს მიღებულ შედეგთან, კარგი ინფლეუნსინგის შედეგი მაშინ არის მისაღები, როდესაც მინიმალური დანახარჯებით მაქსიმალური ეფექტის მიღებაა შესაძლებელი. მათი სიტყვა ,,ვირუსს" ჰგავს - ძალიან სწრაფად ვრცელდება, რადგან ინტერნეტში იდეის გავრცელება და მასზე რეაგირება სწრაფად ხდება. მარტივად და სწრაფად ერკვევიან ბრენდის არსში და არიან კომპეტენტურები, მათ შეუძლიათ ტენდენციური, განსხვავებული და საინტერესო ვიზუალური და ტექსტუალური მასალის შექმნა და აუდიტორიის დაინტერესება.
და ბოლოს, ინფლუენსერების მთავრი ღირებულება მათი შედეგია. ცნობადობის შექმნა, აუდიტორიის სწორად შერჩევა, მათი გააქტიურება და მაღალი ჩართულობის გამოწვევა ინფლუენსერების ძირითადი დავალებაა დღევანდელ სამყაროში.

 

„მალე დაინახავთ, როგორ დადგება არმია, რომ ამ ქალს თავი მოაწონოს!“ _ გია ბუღაძის სკანდალური ინტერვიუ

პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე, თეა წულუკიანი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ბრუნდება _ კულუარული ინფორმაციით, ის შესაძლოა, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა ახლადშექმნილი სამინისტროს პირველი პირი გახდეს. აქვე, იმასაც გეტყვით, რომ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ორად იყოფა და კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა უწყება დამოუკიდებელ სამინისტროდ ყალიბდება... კულტურის მინისტრად თეა წულუკიანის შესაძლო დანიშვნას, „ვერსიასთან“ საუბრისას, მხატვარი გია ბუღაძე აფასებს:

_ სიმართლე რომ გითხრათ, ეს ამბავი ნაკლებად მაღელვებს.

_ რატომ?

_ 12 წელია, კულტურის სამინისტროში ფეხი არ შემიდგამს და მინისტრი ვინ იქნება, სულ არ მაინტერესებს...

_ შეიძლება, თუმცა თქვენი, როგორც კულტურის სფეროს წარმომადგენლის აზრი მნიშვნელოვანია. ჰოდა, ბატონო გია, რას ფიქრობთ, წულუკიანი როგორი მინისტრი იქნება?

_ ცუდი და ჩამოქცეული ქვეყნის კულტურის სიმბოლური მინისტრი იქნება.

_ თუ წულუკიანი ცუდი მინისტრი იქნება, თქვენი აზრით, ხელისუფლებამ რატომ გადაწყვიტა, რომ კულტურის მინისტრად სწორედ ის დანიშნოს?

_ კონტროლისთვის... მისთვის მთავრობაში ყოფნა უკეთესია, ვიდრე _ პარლამენტში, რადგან მინისტრობასაა მიჩვეული, თან ცენზურა გაძლიერდება...

_ ცენზურის რა გითხრათ, მაგრამ არ მგონია, წულუკიანი კულტურის სფეროს იცნობდეს _ იურისტია და მისი საქმიანობა აქამდე კულტურისგან შორს იყო...

_ ამასთან დაკავშირებით, ერთ რამეს გეტყვით: ვიცი, რომ თანამედროვე არტში რაღაცები იცის.

_ ეს საიდან იცით?

_ იქ, სადაც მუშაობდა, ჩემი ახლობლებიც მუშაობდნენ, სწავლობდნენ და ვიცი, რომ დადიოდა თანამედროვე ხელოვნების გალერეებში და აქციებს ესწრებოდა. ეს მის ახალგაზრდობაში ხდებოდა. ასე რომ, ეტყობა, გარკვეული ამბიცია აქვს, მაგრამ ეს სრულებითაც არაა საკმარისი, რომ სათავეში კულტურას ჩაუდგეს და პოლიტიკა წარმართოს. მით უმეტეს, რომ ეს სფერო საშინლად მიგდებულია და ათამაშებენ _ როცა სჭირდებათ, დაკეტავენ, შეაერთებენ, გადმოაერთებენ და ა.შ.
ზოგადად, ეს ხელისუფლება კულტურას აგდებულად და ზედაპირულად უყურებს. მოკლედ, ეს თეასთვის გაკეთებული სამინისტროა, მისი ამბიციების დასაკმაყოფილებლად და თუ ცენზურის საშუალებითაც გააკონტროლებენ, ეგეც არ აწყენთ.

_ კულტურის სამინისტროს მიმართ ასეთი დამოკიდებულება ნორმალურია?

_ კარგი იქნება, თუ ეკონომიკის ან თავდაცვის სამინისტროს შეუერთებენ და... არ გამიკვირდება.

_ თეა წულუკიანი საზოგადოებას თავს მკვახე გამონათქვამებით ამახსოვრებს. ასეთი ხისტი იმიჯის მქონე პოლიტიკოსი კულტურის მინისტრად ივარგებს?

_ თავიდანვე გითხარით, შეუფერებელია-მეთქი, ვიმეორებ: პირადად ჩემთვის, გია ბუღაძისთვის, სულერთია, ვინ იქნება კულტურის მინისტრი, ისედაც არ მაინტერესებს, რა იქნება ამ ბიუროკრატიულ სისტემაში იმიტომ, რომ არ ვენდობი, არ მომწონს, ვერ ვიგებ და ვერ ვხედავ, რა ფუნქცია აქვს. ახლა იქ დადგება მლიქვნელთა მთელი არმია, წარმოიდგინეთ, რა მოხდება, გული აგერევა, რომ შეხედავ და სულ მალე დაინახავთ, როგორ დადგება არმია, რომ თავი მოაწონოს ამ ქალს. ის კი ეცდება, რომ თავის ძალაუფლება მაქსიმალურად გამოიყენოს.
გარდა იმისა, რომ ეს სასაცილოა, ამაზრზენიცაა!

_ ისე, ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა შეუწყვიტა დაფინანსება კულტურის სფეროს ბევრ წარმომადგენელს... ამ ადამიანების პროტესტის „მოთოკვას“ ხომ არ ეცდება წულუკიანი?

_ რითი უნდა მოთოკოს, დაფინანსებას მისცემს, თუ უფრო მეტად აქცევს მონებად? ისინი სჭირდებოდა ბიძინას, თან მწერლებზე, მსახიობებსა და მომღერლებზე ანუ ძირითადად იმ ადამიანებზე იყო საუბარი, რომლებიც ჩანან, თორემ იქ არ ყოფილა არც ერთი მხატვარი, გარდა რუსიკო ფეტვიაშვილისა, როგორც მახსოვს. ისეთი პირები იყვნენ, რომლებიც ჩანან იმიტომ, რომ მას სჭირდებოდა პოლიტიკური დივიდენდები და ემზადებოდა იმ საქმის „შესასრულებლად“, რომელიც „შეასრულა“. ეს იყო ინვესტიცია იმ პოლიტიკური დავალებისთვის, რომელიც მას უნდა შეესრულებინა ჩრდილოელი „ბატონის“ დავალებით.

_ ახლა თუ შეუწყდათ ეს დაფინანსება, მოვლენები როგორ განვითარდება?

_ არც არაფერი, წავიდნენ უკვე ისინი, უმეტესობა ჩემზე უფროსი თაობის ადამიანები იყვნენ. მათ კი არა, როგორც ინფორმაცია მაქვს, რამდენიმე აქტიურ პარლამენტარსაც შეუწყვიტა დაფინანსება, რომელსაც ოფიციალურ ხელფასთან შედარებით, სამჯერ და ოთხჯერ მეტს უხდიდა. მათი ხელფასების ეს დანამატი დააკისრა იმ ბიზნესმენებს, რომლებიც მაჟორიტარული სიით, სამადლოდ შეიყვანა პარლამენტში. რეალურად, კორუფციული აღებ-მიცემობის „ჯიგრულ პონტში“ ვართ, რომელშიც ამ ქვეყანას მომავალი არ ექნება და ვიქნებით მაჩანჩალა!
კულტურაზე ასეთ დამოკიდებულებას მე კი ირონიით ვუყურებ, მაგრამ ეს მწარე ირონიაა!
კიდევ ერთხელ, ხაზს ვუსვამ: 12 წელია, კულტურის სამინისტროსკენ არც გამიხედავს და არც ვაპირებ, გავიხედო, თუმცა ისიც კარგად ვიცი, როგორია ხელოვან ადამიანთა მდგომარეობა და... ნახავთ, როგორ დადგება მლიქვნელთა რიგები...

_ ისე, პეტიცია შეიქმნა და დიდი პროტესტი გამოიწვია ამ საკითხმა. ელოდებით, რომ ამ ფონზე, წულუკიანმა მინისტრობაზე უარი თქვას?

_ არაა გამორიცხული, მაგრამ უკან ამათ გამო კი არ დაიხევს, არამედ, იმ ევროპელი, საქართველოზე მომუშავე ადამიანების რეაქციის გამო, რადგან, ფაქტობრივად, თავი მოიჭრა, შეირცხვინა...

_ ნიკა გვარამიას ნომრის გამოქვეყნებას გულისხმობთ?

_ დიახ, რა თქმა უნდა, ეს წარმოუდგენელი ზეუკულტურობის გამოვლენაა, რაც მისგან არ გამკვირვებია. პირადად მე, მასთან არაფერი მაინტერესებს, არც არაფერი მიმიღია და არც ვაპირებ, მაგრამ მეცოდება ეს ქვეყანა, მეტი არაფერი.
მაქვს ინფორმაცია, რომ რამდენიმე კანდიდატურას განიხილავდნენ კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე. საუბარი იყო გოგა ხაინდრავაზე, ნუკრი ქანთარიასა და ელისო ბოლქვაძეზეც, თუმცა გამოკვეთილი ლიდერი წულუკიანია. თავად განსაზღვრეთ, რომელი, რომელს სჯობს... ეს კიდევ ერთი ნიშანია, რა დღეშია ქვეყანა!

 

 საარჩევნოდ პოლიტიკურ ავანსცენაზე, ახალ სახეებთან ერთად, კარგად ნაცნობი ,,ფეისებიც’‘ ჩნდებიან. ასე, მაგალითად, პატრიოტთა ალიანსის პროპორციული სიის ოცეულში ადა მარშანია ვერა, მაგრამ სამაგიეროდ, ჯემალ სეფიაშვილის ,,ჩემი ცისანა’‘ ანუ ცისანა სეფიაშვილი მოხვდა. პარტიის სიის მე-6 ნომერი კი ცესკო-ს ყოფილი თავმჯდომარე და ყოფილი სახალხო დამცველი, ნანა დევდარიანია. რატომ გადაწყვიტა პოლიტიკაში დაბრუნება? _ ამას ნანა დევდარიანთან ინტერვიუდან შეიტყობთ.

_ ქალბატონო ნანა, პოლიტიკაში დაბრუნება რატომ გადაწყვიტეთ, ან არჩევანი პატრიოტთა ალიანსზე რატომ გააკეთეთ? 

_ სიმართლე გითხრათ, პოლიტიკას მოწყვეტილი არასდროს ვიყავი. მართალია, ბოლო წლებში უფრო პოლიტოლოგიური კვლევებით ვარ დაკავებული, მაგრამ ეს საქმიანობა პოლიტიკურ პროცესებთან ახლოსაა. 

რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსს, ჩემთვის არათუ სრულიად მისაღებია, არამედ, წლებია, ვწერ და ვლაპარაკობ, რომ საქართველო ვერ გამთლიანდება, თუ აფხაზებთან, ოსებსა და რუსებთან პირდაპირი დიალოგი არ იქნება. ამასთან, ჩემთვის სრულიად მისაღებია საქართველოს ნეიტრალიტეტი. ამდენად, ალიანსის მიერ წინ წამოწეული ეს თემები ჩემთვის ორგანულია. 

ამას გარდა, სოციალური და ეროვნული პლატფორმა, რომელზეც ალიანსი დგას, ჩემ მსოფლმხედველობას მთლიანად ეთანხმება. 

_ ბოლო დროს, პატრიოტთა ალიანსს რამდენიმე სკანდალი დაუკავშირდა, მათ შორის, აფხაზეთში ხატის გადაბრძანება, რუსეთისგან დაფინანსების საკითხი და ა.შ. ყველაფერი ეს, თქვენი პარტიის საარჩევნო შედეგზე როგორ იმოქმედებს? 

_ უკვე იმოქმედა, ოღონდ დადებითი კუთხით. ეს თავდასხმები, როგორც მმართველი ძალისგან, ისე ე.წ. ოპოზიციისგან, შიშითაა განპირობებული. დახურული კვლევები აქვთ და იციან, რომ ,,პატრიოტთა ალიანსის’‘ რეიტინგი ძალიან მაღალია, რასაც პოლიტიკური მოწინააღმდეგის შიში მოჰყვება, მაგრამ ადამიანები ყველაფერს ხედავენ. 

ხომ იცით, ჩვენი მოძმე სომეხი ხალხი, თავისი მენტალიტეტით, როგორია _ რომელიმე სომეხს მსგავსი ნაბიჯი რომ გადაედგა, აფხაზეთში ხატის წაბრძანებას ვგულისხმობ, ამას მთელი სომხეთი აღტაცებით შეხვდებოდა, ჩვენთან კი პირუკუ ეფექტი ჰქონდა. ეს პოლიტიკური შურიანობაა და სხვა არაფერი, თუმცა ასეთი თავდასხმები ჩვენ გარშემო, სულ უფრო მეტი ადამიანის მობილიზებას ახდენს. 

_ შეიძლება, მაგრამ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ფარულად გადასვლა ნორმალურად მიგაჩნიათ ანუ სანამ ინფორმაციამ მედიაში არ გაჟონა, ამაზე პატრიოტთა ალიანსმა არაფერი თქვა... 

_ საკითხს ასე უნდა შევხედოთ _ ოკუპაცია დროებითი მოვლენაა, ყოველ შემთხვევაში, ჩემთვის და პატრიოტთა ალიანსისთვის ასეა. 

გარდა ამისა, ჩვენ კი არ უნდა ვიძახოთ, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულია, არამედ, ეს იმ ხალხმა უნდა თქვას. 

ისინი ძალიან ბრაზობენ, როცა ეუბნები, უთავმოყვარეო ხარ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობო. დიალოგი ასე არ გამოვა, თორემ თუ საქმეს უშველის, დილას, შუა დღესა და საღამოს, სულ ოკუპაციაზე ვილაპარაკებ. 

როცა ის ადამიანები გაკრიტიკებენ, რომლებსაც ოკუპაციასთან ბრძოლა შარვლის ჩახდა და საჯდომის მიშვერა ჰგონიათ, ვფიქრობ, ეს ფაქტი მათზე ნათლად მეტყველებს. 

რაც შეეხება რუსული ფულის საკითხს, ასეთ ,,ფეიკებს’‘ ის ხალხი ქმნის, რომლებსაც 1995 წლიდან, არჩევნები არ გამოუტოვებიათ, რომ რუსული ფული არ ჰქონოდათ და რუსი პიარტექნოლოგები არ ჰყოლოდათ. 

_ ვის გულისხმობთ? 

_ ყოფილ მოქალაქეთა კავშირს, რომელიც მერე ნაციონალური მოძრაობა გახდა. არსებობს რუსი პოლიტტექნოლოგების ინტერვიუები, რომლებიც პირდაპირ ამბობდნენ, ჩვენ ვეხმარებოდით ჟვანიასა და ბურჯანაძეს, მაგრამ საბოლოოდ, სააკაშვილმა იმარჯვა და ყველაფერი ეს, მიიწერაო. 

_ კი, მაგრამ რატომ უნდა სჭირდებოდეს ნაციონალურ მოძრაობას, პატრიოტთა ალიანსის მიმართ, ასეთი ,,ფეიკების’‘ გამოგონება? 

- იციან რეალური რეიტინგები და უნდათ, კონკურენტი დააზარალონ, ისეთი რამ მოიგონეს, რაც იუმორის სფეროსაც კი სცდება. 

ერთ ექსკლუზივს გაგიმხელთ ,,საიდუმლოდ’‘ _ პუტინი ფულს კი არ გვაძლევს, უბრალოდ, შესაბამის ქაღალდს გზავნის ფოსტით და მერე, ჩვენ ფერად პრინტერზე ამოგვაქვს დოლარები! მოკლედ, ყველაფერი ეს, სრული იდიოტიზმია! 

შემთხვევით, ეს ის ძალები ხომ არ არიან, რომელთა წარმომადგენლებიც საზღვარზე დააკავეს, მილიონი დოლარი ,,ქეშად’‘ რომ გადმოჰქონდათ? და კიდევ უამრავი რაღაც, რაც არ ჩანს, თორემ ამდენი ტელევიზიის შენახვას ეხუმრებით?! 

_ ისე, რადგან ,,ფეიკებზე’‘ ვსაუბრობთ, როგორ გგონიათ, იმოქმედებს საარჩევნოდ მიღებული ქცევის კოდექსი, რომელსაც ხელი ,,ოცნებამაც’‘ მოაწერა და ოპოზიციამაც? 

_ ქაღალდზე ყველაფრის დაწერა შეიძლება, მაგრამ ყველაფერი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში გამოჩნდება. ბინძურ ტექნოლოგიებზე ნაციონალური მოძრაობა უარს არ იტყვის. ,,ოცნება’‘ ასე არ იქცევა ხოლმე _ ერიდება ნეგატიურ პიარს, მაგრამ იქაც არის ფრთა, მაგალითად, კობახიძე-მდინარაძე, რომელიც, დაახლოებით, ამ ხელწერით მოქმედებს. ისე, დოკუმენტი რომ შეიქმნა, ამაში ცუდი არაფერია. 

_ ქალბატონო ნანა, NDI-ს ბოლო კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 59%-მა არ იცის, რომელ პარტიას აძლევს ხმას. ეს როგორ იმოქმედებს ოპოზიციური პარტიების საარჩევნო შედეგზე? 

_ საერთოდ, ადამიანები არჩევანს ბოლო დღეებში აკეთებენ. საუბარი იმაზეა, თუ ვინ შეძლებს ამ ხმების თავისკენ მიზიდვას. სასურველია, რომ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლიდან ყველამ ხმა პატრიოტთა ალიანსს მისცეს, მაგრამ NDI-ს რომელიმე კვლევის შედეგი, რომელიმე არჩევნების შედეგს ერთხელ მაინც დაემთხვა? _ არც ერთხელ! ამ კვლევებს ერთ-ერთ პარტიასთან მკვეთრად აფილირებული ორგანიზაცია ატარებს და როგორ ვენდო? 

_ არჩევნების შემდეგ, რომელ პარტიასთან აპირებთ კოალიციურ რეჟიმში თანამშრომლობას და რომელთან _ არა? 

_ ძალიან მიკვირს, როცა ,,ოცნებისა’‘ და ,,ნაციონალების’‘ ორივე ფრთის წარმომადგენლები კატეგორიულად აცხადებენ, არ ვითანამშრომლებთ პატრიოტთა ალიანსთან და არ შევქმნით კოალიციასო. 

ჯერ არჩევნების შედეგები უნდა დაიდოს, წინასწარ ამაზე ლაპარაკი უაზრობაა. ჯერ გადახტნენ და მერე ,,ჰოპლა’‘ დაიძახონ. 

ერთი რამ შემიძლია გითხრათ: პატრიოტთა ალიანსი არასოდეს ითანამშრომლებს ნაციონალური მოძრაობის ორ დანაყოფთან, დანარჩენს არჩევნები გვაჩვენებს.

თათია გოჩაძე

Ecumenical whip delivered motives expanding involving loyalty. Africa hungry males attending john's sighed reaching. Lucky rigid thrown thursday seized soldier ethical. Morality