Menu
RSS

უკანალში დამალული მობილური _ ამბავი, რომელმაც ციხის ადმინისტრაცია დაშოკა

რაუჯდებათპატიმრებსზონაზეაკრძალულინივთებისშეტანა

 

იმპირობებში, როცაოპოზიციაკრიმინალისმომატებაზეაპელირებსდარეალურად, მოსახლეობისდიდინაწილიცამბობს, რომწვრილმანმაქურდობებმაიმატა, არავისგაჰკვირვებია, როცაიუსტიციისსამინისტროსგენერალურმაინსპექციამგლდანისციხისთანამშრომელიდააკავა. მასბრალად, პატიმრისთვისგარკვეულისაფასურისსანაცვლოდ, მობილურიტელეფონისშეტანაედება. საქმეშიფიგურირებსთანხაც _ 2500 ლარი, რომელიცდაკავებულსპატიმრისახლობლებმათავისუფლებაზეგადასცეს. ყოველშემთხვევაში, ასეთიასამართალდამცავთავერსიადადანარჩენსსასამართლოგაარკვევს. ისე, გლდანისციხისთანამშრომელსორთვიანიწინასწარიპატიმრობაშეეფარდადათანამშრომელიგლდანისციხისბინადრადიქცა.

ზოგადად, ციხეშიპატიმრისთვისმობილურისშეტანაუცხოხილიარარის. ამბრალდებითარაერთიადამიანიდაუკავებიათდაასეგანსაჯეთ, ამბრალდებითციხისთანამშრომელიშევარდნაძისმთავრობასაცჰყავსგასამართლებული, სააკაშვილისხელისუფლებასაცდაამჟამინდელსაც. ზვიადგამსახურდიასპრეზიდენტობისდროს, მობილურიტელეფონებიარიყო, თორემდარწმუნებულიბრძანდებოდეთ, ამდანაშაულზევინმესმაშინაცდაიჭერდნენ. არადა, რეალურად, წარმოუდგენელიაპატიმარიმობილურითსარგებლობდესისე, რომერთთანამშრომელთანკიარა, ციხისადმინისტრაციასთანშეთანხმებულიარჰქონდეს.

ჩვენარავისარაფერშივადანაშაულებთ, მაგრამიმაში, რასაცახლადავწერთ, ყველაისადამიანიდაგვეთანხმება, ვინცციხისადმინისტრაციაშიმუშაობს.

სანამსააკაშვილისხელისუფლებარეჟიმსძალიანმოუჭერდა, ზონაზემობილურიტელეფონებისშეტანადამოხმარებაჩვეულებრივიამბავიიყო _ ათასლარად, ნებისმიერიზედამხედველიშემოგიტანდაიმმობილურს, რომელსაცშენიახლობლებითავისუფლებაზეთანხასთანერთადგადასცემდნენ. უფრომეტიც, სანამსააკაშვილისხელისუფლებაახალციხეებსააშენებდა, მანამდეპატიმრებიბარაკებშიცხოვრობდნენ, დიდ, გაშლილტერიტორიაზედაერთმანეთსმობილურითეძებდნენხოლმეანუროცავერპოულობდნენ, ურეკავდნენ, სადხარ, საქმემაქვსოდა... ესიყორეალობა, ამრეალობაშივცხოვრობდით, მაგრამმასშემდეგ, რაცახალიციხეებიაშენდა, მობილურებიერთმშვენიერდღესგაქრა.

თავადგანსაჯეთ, ორთაჭალისციხისდანგრევისდროს, სხვადასხვასამალავიდან, საერთოჯამში, ორიტომარამობილურიამოიღეს... ოფიციალურადესტელეფონებიგაანადგურეს, მაგრამარაოფიციალურად...

სასჯელაღსრულებისყველადაწესებულებაშიადამონტა¬ჟებული.. ჩამხშობი, რომელიცმობილურისსიგნალსარატარებს, მაგრამრათქმაუნდა, არისადგილები, საიდანაცშესაძლებელიადარეკვა. აბსოლუტურადყველამიცის, რომჩამხშობისგარდა, ყველადაწესებულებაშიდგასაპარატი, რომელიცწითელწერტილსაანთებს, თუმობილურიტელეფონიტერიტორიაზეჩაირთო. არარისსაუბარიდარეკვაზე, ჩართულიტელეფონისაკმარისია, რომამმონიტორზეწითელიწერტილიაინთოს. შედეგად, წერტილისგამოჩენიდანზუსტადრამდენიმეწამში, ციხისადმინისტრაციამიცის, რომაკრძალულზონაშიმობილურია. ზემდეგებსარაქვთსაკუთარიმობილურისდაწესებულებაშიშეტანისუფლებაცკი. ამიტომვამბობ, გამორიცხულია, მხოლოდერთიკაცისგადაწყვეტილებაიყოსის, რომვიღაცასასჯელაღსრულებისსისტემაშიმობილურსიყენებდეს...

იყოშემთხვევები, როცაკონკრეტულპატიმრებს ''გაუჩალიჩეს~, მობილურისშეტანაშესთავაზესიაფადდაშემდეგ, ამმობილურსადმინისტრაციაისმენდა. მათთვისსაინტერესოპატიმარსარათუიმასუსმენდნენ, რასსაუბრობდატელეფონში, არამედიმასაც, რასსაუბრობდაზოგადად, რადგანშეტანილმობილურშიმიკროფონსუმონტაჟებდნენდა, რაღათქმაუნდა, პატიმარმაამისშესახებარაფერიიცოდა.

სამაგიეროდ, ადმინისტრაციამზუსტადიცოდა, რახდებოდაიმ ''კამერაში~ დაიმადგილზე, სადაცესმობილურიიდო.

ერთსაინტერესოშემთხვევასმოგიყვებით:

ხელისუფლებისცვლილებისშემდეგ, სასჯელაღსრულებისდაწესებულებებიპირველჯერზეძალიანმოეშვა _ პატიმრებსმობილურიკიარა, პერსონალურიკომპიუტერებიშეუტანეს, ინტერნეტიცჩაურთესდაპატიმართაგარკვეულიკატეგორია, ''სკაიპის~ მეშვეობით, დაბადებისდღეებსაცკიიხდიდაციხეში. აქეთთავადიჯდა, ''სკაიპის~ მეორემხარეს, ოჯახისწევრებიისხდნენდამიდიოდასმა-ჭამა. ჰო, სმა-ჭამა, რადგანწინადღით, იმავეოჯახისწევრებისმირმოტანილნობათსადაალკოჰოლსციხისუფროსიმარტივადატარებდა. დაესხდებოდა 2012 წელს, მანამ, სანამახალიხელისუფლებაგონზემოვიდოდადამიხვდებოდა, რომციხეებისასემიშვებაარშეიძლებოდა.

ესგანსაკუთრებითრუსთავის #16 დაწესებულებაზეითქმის, სადაცყოველმეორეპატიმარსმობილურიჰქონდა, შედიოდანებისმიერისაკვებიდადაბადებისდღეებსპატიმრებივისკისდაგემოვნებითიხდიდნენ. მონიტორისამბავიცპირველადსწორედმაშინგავიგეთ.

''აი, გიო, შეხედემონიტორს. ესსულწითელირომარის, იცი, რასნიშნავს? _ რომზონაზეძალიანბევრიმობილურია. თითოწითელიწერტილი, თითოჩართულმობილურსნიშნავსდახომხედავ, გადაწითლებულიაეკრანი. როგორმემობილურებისრაოდენობაუნდაშევამციროთ~, _ ეწუწუნებოდარუსთავის #16 ''ზონისმაყურებელს~ ციხისუფროსი.

''შენ, რა, გინდა, დავიაროდაპატიმრებსმობილურებიწავართვა?!~ _ შეუღრინამაშინგიომციხისუფროსს, თუმცაზონაზეგადასულმაპატიმრებსუთხრა, ორ-ორიდასამ-სამიმობილურივისაცაქვს, კეთილი, ინებოსდაერთიდაიტოვოს, სხვაშემთხვევაში, ''შმონი~ იქნებადაორ-ორიკიარა, ზონაზეერთიმობილურიცსანატრელიგახდებაო.

კიდაუჯერეს ''მაყურებელს~, მაგრამუკვეგვიანიიყო. რუსთავის #16 დაწესებულების ''გუგუნი~ უკვემისულიიყოსამთავრობოდონეზედაამისმიუხედავად, ''შმონის~ ჩატარებავერავინგაბედა. ზედმეტადდიდიავტორიტეტიჰქონდა ''მაყურებელს~ _ ესყველამიცოდა, პატიმრებიმას, უბრალოდ, აღმერთებდნენდახელისუფლებამგამოსავალირომვერიპოვა... ზონა, უბრალოდ, დაშალა. ჰო, 2013 წელს, რუსთავის #16 დაწესებულება, ერთმშვენიერდღეს, დაშალეს, ყველაპატიმარისხვადასხვაციხეშიგადაანაწილესდადაცარიელებულსაკნებშიჩაატარესჩხრეკა. ტელეფონებთანერთად, პლანშეტებიცბლომადამოიღეს...

კიდევერთი, არანაკლებსაინტერესოფაქტი:

მე-16 დაწესებულებისპატიმართანაწილმამობილურებისშეტანასხვაზონაზეცგადაწყვიტადააკრძალულინივთიუკანატანშიშეიტენა. ერთ-ერთიასეთიპატიმარირუსთავის #17 დაწესებულებაშიმოვიდა. ყველამიცის, რომმიღებისდროსპატიმრებსჩხრეკენ, შემდეგმარტივადეუბნებიან _ ''ჩაიხადა-ჩაჯდა~. ესიმასნიშნავს, ახალიციხისადმინისტრაციადარწმუნდეს, რომუკანატანშიარაფერიგაქვსდამალული. ჰოდა, ჩაიხადაერთმაპატიმარმა, ჩაჯდადა... თეთრმასითხემბეტონისიატაკიჯერგააყვითლა, მერეგაათეთრა. გაოგნდაზედამხედველი, მაშინვეექიმსუხმო, ამპატიმარსრაღაცცხიმისმაგვარიმასამოსდის, ჯერყვითელია, ცივდებადამაგრდებაო. მერეგაირკვა, იმუბედურსტელეფონიგამდნარსანთელშიჰქონდაშეფუთული, შემდეგ _ ცელოფანში, აქაოდა, პარაფინითგარშემორტყმულმობილურსმეტალო-დეტექტორივერაღმოაჩენსო. მეტალო-დეტექტორისრაგითხრათ, მაგრამსხეულისტემპერატურაზეპარაფინიდადნა, სითხედიქცა, სავარაუდოდ, ჩაკუზვისდროსცელოფანიცდაზიანდადაცხელმაპარაფინმაგარეთგამოასხა. პატიმარსერთიწელიდაუმატესაკრძალულინივთისშეტანისმცდელობისთვის, ზედამხედველიკიდევკარგახანსგონსვერმოდიოდა, ესრავნახეო.

ჰო, მობილურისშეტანამაშინორიათასილარიღირდადათუ 13 მარტსდაკავებულიპიროვნებისთვისწარდგენილბრალსადასაქმისმასალებსდავუჯერებთ, ახლა 2500 გამხდარა... მაგრამ, დავიჯეროთ, ისწითელიწერტილებიმონიტორზეაღარინთება?!

პატიმარი #0578

მსგავსი

დაბრუნება დასაწყისში